Dobra wiara przy zasiedzeniu służebności przesyłu

26 lutego 2019
hello world!

Przedsiębiorstwo państwowe, które nabyło z mocy prawa własność urządzeń przesyłowych, posadowionych na nieruchomości Skarbu Państwa, może być uznane za posiadacza w dobrej wierze służebności o treści odpowiadającej służebności przesyłu.

W dniu 15 lutego 2019 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę obejmującą następujące zagadnienie :

Czy można uznać, że przedsiębiorstwo państwowe będące właścicielem urządzeń przesyłowych, które były posadowione na gruncie Skarbu Państwa niebędącym w jego zarządzie,.w dniu 5 lutego 1990 r. wszedł w posiadanie w dobrej wierze służebności gruntowej o treści.odpowiadającej służebności przesyłu oraz czy dobrą wiarę właściciela urządzeń przesyłowych należy rozpatrywać na dzień posadowienia urządzenia przesyłowego na swoim gruncie,.czy tez należy rozpatrywać na dzień rozdzielenia prawa własności nieruchomości od prawa własności urządzeń przesyłowych i rozpoczęcia biegu zasiedzenia służebności?

W przedmiotowej sprawie wnioskodawca wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego o ustanowienie służebności przesyłu. Na jego działce bowiem znajdowała się napowietrzna linia wysokiego napięcia. Linię tę założono jeszcze przed 1945 roku. W 1975 roku zaś ją zmodernizowano.

W momencie nabycia działki przez wnioskodawce w 1995 r. linia istniała i była eksploatowana przez przedsiębiorstwo przesyłowe. Jego następcą prawnym jest obecnie Tauron Dystrybucja spółka akcyjna.

Sąd Rejonowy orzekł, że doszło do zasiedzenia służebności przez Tauron. Od tego orzeczenia wnioskodawca odwołał się do Sądu Okręgowego.

Sąd Okręgowy powziął wątpliwość, czy przedsiębiorstwo państwowe, które nabyło z mocy prawa -  na podstawie ustawy z  20 grudnia 1990 r..o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych - własność urządzeń przesyłowych,.posadowionych na nieruchomości Skarbu Państwa, można uznać za posiadacza w dobrej wierze służebności o treści odpowiadającej służebności przesyłu?

Według pełnomocnika wnioskodawcy nie można mówić o dobrej wierze, gdyż musi być tytuł prawny do korzystania z nieruchomości. Tu takiego tytułu nie było.

Uchwała Sądu Najwyższego

Wobec powyższego Sąd Najwyższy podjął uchwalę. Wskazał w niej, iż przedsiębiorstwo państwowe, które nabyło z mocy prawa -  na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. 1991 r., Nr 2, poz. 6) - własność urządzeń przesyłowych, posadowionych na nieruchomości Skarbu Państwa, można uznać za posiadacza w dobrej wierze służebności o treści odpowiadającej służebności przesyłu.  W nowym ustroju uwłaszczono przedsiębiorstwa państwowe w Polsce w 1990 r. I to nie było zwykłe nabycie. A zatem Sąd Najwyższy przyjął, że w takiej sytuacji przedsiębiorstwo mogło być w dobrej wierze.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2019 r., sygnatura III CZP 81/18

chevron-down
Copy link