Dochodzenie zapłaty za kolejne okresy najmu bez wyroku

27 sierpnia 2018
hello world!

W lipcu 2018 roku, Sąd Najwyższy pochylił się nad zagadnieniem prawnym dotyczącym: "Czy z prawomocności materialnej (powagi rzeczy osądzonej) wyroku zasądzającego na rzecz powoda część świadczenia z danego stosunku prawnego korzysta rozstrzygnięcie o zasadzie odpowiedzialności z tego stosunku prawnego pomiędzy tymi samymi stronami przy niezmienionych okolicznościach sprawy?"

W przedmiotowej sprawie RUCH zalegał z opłatami za wynajem, za 3 miesiące – od lutego do maja 2016 r. Niemniej, wcześniej też nie płacił czynszu, co było na kanwie dwóch spraw cywilnych.

Właściciel z powodu braku płatności przez Ruch popadł w inne długi.

Sąd I instancji uwzględnił 30 września 2016 r. powództwo i zasądził na rzecz powódki żądaną sumę. Sąd stwierdził, że umowa najmu lokalu użytkowego obejmowała 10 lat. W połowie 2008 roku najemca wypowiedział umowę najmu, gdyż powódka nie zapewniła ogrzewania. Jednakże nie wspomniał, że sam wymontował kaloryfery.

Apelacja pozwanej spółki

Pozwana spółka złożyła apelację. W zaskarżeniu podnosiła, że sąd I instancji popełnił błąd, stwierdzając, że był związany ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę rozstrzygnięcia w procesie między tymi samymi stronami, także o zapłatę czynszu, tyle, że w innym okresie - naruszenie art. 365 par. 1 kpc.:

Orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby”.

Sąd II instancji powziął wątpliwość, czy częściowe zasądzenie roszczenia na rzecz powoda jest prawomocne, jeśli rozstrzygnięto sprawę odpowiedzialności z tego stosunku prawnego pomiędzy tymi samymi stronami przy niezmienionych okolicznościach.

Zdaniem Sądu Najwyższego

Zdaniem Sądu Najwyższego - w procesie o świadczenie okresowe przysługujące powodowi na podstawie określonego stosunku prawnego za kolejny okres wymagalności, nie jest dopuszczalne ponowne badanie i ocenianie przez sąd zdarzeń prawnych, odnoszących się do zasady odpowiedzialności pozwanego, w takim zakresie, w jakim były one przedmiotem rozstrzygnięcia w prawomocnym wyroku wydanym w procesie między tymi samymi stronami o świadczenie należne za wcześniejsze okresy wymagalności.

Źródło: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/iii%20czp%203-18.pdf

chevron-down
Copy link