Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenie pracownika z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

25 stycznia 2021
hello world!

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) utworzono ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Jego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Inwestycja w potencjał kadrowy ma na celu poprawę zarówno pozycji firm, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Co należy zatem zrobić, by uzyskać dofinansowanie na szkolenie pracownika z KFS?

Dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Z dofinansowania oferowanego przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają przynajmniej jedną osobę na umowę o pracę. Dofinansowaniem objęte są szkolenia, które przyczynią się do podniesienia kompetencji personelu. Realizatorem szkoleń powinna być jednostka posiadająca m.in. certyfikat jakości świadczonych usług.

Od 2020 roku zainteresowani pracodawcy mogą wystąpić o przyznanie środków na:

 • wsparcie na szkolenia w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy,
 • szkolenia pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Dofinansowanie – w jakiej wysokości?

Poziom dofinansowań zależy od wielkości przedsiębiorstwa, które się o nie ubiega. I tak, dla mikroprzedsiębiorstw będzie to 100% kosztów kształcenia. Dla pozostałych firm natomiast – 80% kosztów kształcenia. O czym jednak należy pamiętać? Kwoty te w obu przypadkach nie mogą być większe niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można więc uzyskać do 15 000 zł na rozwój pracownika.

Jak uzyskać dofinansowanie na szkolenie pracownika?

Wnioski o przyznanie dofinansowania z KFS należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) właściwego dla siedziby pracodawcy albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Właściwie przygotowany i złożony wniosek stanowi punkt wyjścia do uzyskania dofinansowania. Co powinien zatem zawierać wniosek? Otóż we wniosku powinny się znaleźć informacje takie jak: 

 • dane pracodawcy (nazwa, NIP, REGON, adres siedziby i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, kod przeważającego rodzaju działalności wg PKD) oraz dane kontaktowe – telefon, adres poczty e-mail,
 • określenie potrzeb szkoleniowych pracodawcy, wskazanie na przedziały wiekowe pracowników objętych szkoleniem, przewidywane koszty kształcenia i okres jego realizacji,
 • podanie całkowitej kwoty wydatków ze wskazaniem, w jakiej części nastąpi jej finansowanie ze środków własnych, a w jakiej części ze środków funduszu,
 • uzasadnienie potrzeby szkoleniowej w kontekście rozwoju przedsiębiorstwa, jego bieżących i przyszłych potrzeb,  
 • wskazanie jednostki szkolącej/dokształcającej i jej dokładnych danych (nazwa, adres, posiadane certyfikaty uprawniające do przeprowadzania szkoleń, nazwa i liczba godzin kształcenia, cennik usług ze wskazaniem na ceny podobnych usług obowiązujących na rynku, informacje dodatkowe składane wraz z wnioskiem, informacja o spełnieniu warunków dopuszczalności pomocy de minimis, odpis z CEIDG lub KRS, w przypadku braku wpisu dokument potwierdzający formę prawną prowadzonej działalności).

Wnioski weryfikowane są w kolejności ich wpływu. Jakie kryteria są zatem brane pod uwagę przy ich ocenie? Liczy się zgodność dofinansowania z priorytetami obowiązującymi na dany rok oraz zgodność uzyskanych kompetencji z potrzebami rynku pracy w danym regionie. Istotne jest także porównanie ceny usługi szkoleniowej wskazanej we wniosku z cenami firm konkurencyjnych, posiadanie przez firmę dokształcającą certyfikatów, dokumentów potwierdzających jej uprawnienia do prowadzenia kształcenia ustawicznego czy plany odnośnie dalszego zatrudnienia osób objętych kształceniem. 

Obowiązki po otrzymaniu dofinansowania na szkolenie pracownika

W momencie uzyskania dofinansowania podpisywana jest umowa pomiędzy starostą a przedsiębiorcą. W umowie tej znajduje się między innymi informacja o wysokości przyznanego dofinansowania oraz sposobie i terminie rozliczenia otrzymanych środków. Określone są także wymagane dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków. Oprócz tego są tu też zawarte warunki wypowiedzenia umowy, warunki zwrotu środków niewydatkowanych lub wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem i sposób przeprowadzenia kontroli wydatkowania środków. Co istotne, pracodawca musi pamiętać o podpisaniu umowy z pracownikiem, który uczestniczy w kształceniu z wykorzystaniem środków z KFS. Umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem zgodnie z art. 69b ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. zm.) powinna określać prawa i obowiązki stron. Należy również pamiętać, że nieukończenie kształcenia ustawicznego rodzi po stronie pracodawcy obowiązek zwrotu kwoty dofinansowania. 

Przeczytaj także: Komu przysługuje urlop szkoleniowy?

Szkolenia oferowane w 2021 r.

W 2021 roku zainteresowani pracodawcy mogą wystąpić o przyznanie środków na wsparcie kształcenia ustawicznego:

 • osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 musiały ograniczyć swoją działalność;
 • pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 • w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • osób po 45. roku życia;
 • osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 • osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;

a także

 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Więcej informacji na stronie Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

chevron-down
Copy link