Dwie firmy pod jednym numerem NIP – czy to możliwe?

24 września 2020
hello world!

NIP stanowi unikalny dla każdego podatnika numer służący do celów podatkowych. Nadawany jest przez administrację skarbową danemu podmiotowi na stałe lub na całe życie, w przypadku osób fizycznych. Podatnicy mają obowiązek podawania NIP na dokumentach podatkowych. Czy istnieje zatem możliwość istnienia dwóch firm pod jednym numerem NIP?

Czym jest numer NIP?

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) to tzw. identyfikator podatkowy przedsiębiorcy. Identyfikator ten jest niezbędny do regulowania różnego rodzaju zobowiązań wobec organu podatkowego (np. naczelnika urzędu skarbowego). Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne i inne podmioty, które posiadają co najmniej jeden z trzech statusów:

 1. podatnika,
 2. płatnika podatku,
 3. płatnika składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej będących podatnikami identyfikatorem podatkowym jest PESEL. Natomiast NIP stanowi identyfikator podatkowy dla:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą objętą Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • podmiotów (jednostek organizacyjnych) wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych,
 • pozostałych podatników, płatników podatków i płatników składek ubezpieczeniowych.

Nadanie numeru NIP

NIP nadaje się przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP), którego administratorem jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej:

 • podmiotom wpisanym do KRS po 1 grudnia 2014 r. – automatycznie, po zamieszczeniu w CRP KEP danych z KRS,
 • pozostałym podatnikom i płatnikom po dokonaniu zgłoszenia identyfikacyjnego w przypadku:
 • osób objętych CEIDG – następnego dnia roboczego po dniu wpływu z CEIDG do naczelnika urzędu skarbowego poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego,
 • pozostałych podmiotów – w terminie 3 dni po złożeniu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego.

Potwierdzeniem nadania NIP dla podmiotów wpisanych do KRS lub CEIDG jest ujawnienie tego identyfikatora – odpowiednio – w KRS albo CEIDG. Pozostałym podmiotom potwierdzenie nadania NIP wydaje niezwłocznie naczelnik urzędu skarbowego w terminie 3 dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego.

Odmowa nadania numeru NIP, unieważnienie NIP, uchylenie NIP

Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o odmowie nadania NIP (nie ma to zastosowania do podmiotów wpisanych do KRS!) w przypadku:

 • braku możliwości potwierdzenia tożsamości lub istnienia podmiotu,
 • stwierdzenia, że zgłoszenie identyfikacyjne nie spełnia wymogów określonych dla tego zgłoszenia,
 • gdy podmiotowi został nadany NIP,
 • wystąpienia o nadanie NIP przez podatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej lub niebędącego zarejestrowanym podatnikiem VAT).

Naczelnik urzędu skarbowego unieważnia z urzędu, w drodze decyzji, NIP nadany podmiotowi, w przypadku:

 • wielokrotnego nadania NIP, biorąc pod uwagę interes prawny i gospodarczy podmiotu,
 • nadania NIP na podstawie fałszywych lub fikcyjnych danych (nie ma zastosowania do podmiotów wpisanych do KRS!).

Nie można posługiwać się unieważnionym NIP, a unieważniony NIP nie może zostać ponownie nadany. Naczelnik urzędu skarbowego uchyla z urzędu NIP, w drodze decyzji, jeżeli podatnik posługuje się fałszywymi lub fikcyjnymi danymi adresowymi swojej siedziby lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Z chwilą ustania przesłanek, które uzasadniały uchylenie NIP na skutek zmiany danych adresowych w odpowiednim rejestrze lub ewidencji, następuje przywrócenie NIP. Informację o NIP przekazuje się automatycznie za pośrednictwem CRP KEP – odpowiednio do KRS lub CEIDG – bezpośrednio po jego nadaniu, unieważnieniu, uchyleniu lub przywróceniu oraz do ZUS i GUS.

Dwie firmy, jeden NIP?

Zgodnie z polskim prawem jedna osoba fizyczna może posiadać tylko jeden wpis do CEIDG. Nie oznacza to jednak, że nie może ona prowadzić działalności na różne sposoby i w różnych formach. Może się zdarzyć, że przedsiębiorca posiadający już wpis do CEIDG chce dokonać kolejnych wpisów, np. po to, aby na fakturach móc wpisać inną nazwę firmy lub korzystać z innej formy opodatkowania. Niestety, nie ma możliwości posiadania więcej niż jednej jednoosobowej działalności gospodarczej. Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć tylko raz. Brak możliwości posiadania wielu wpisów do CEIDG nie oznacza jednak, że można prowadzić tylko jeden rodzaj działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy mogą rozszerzać działalność, aktualizując wpis do CEIDG przez podanie dodatkowych kodów PKD i miejsc wykonywania działalności. 

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może mieć tylko jeden wpis do ewidencji działalności gospodarczej i jedną firmę. Podobnie może posiadać tylko jeden NIP, niezależnie od ilości działalności wpisanych do ewidencji. Funkcjonujące pod różnymi nazwami działalności tego samego przedsiębiorcy, objęte jednym wpisem do ewidencji, mogą być traktowane jako zakłady lub oddziały tego samego przedsiębiorcy, których odrębne nazwy zostały im nadane dla odróżnienia od innych na rynku. Nie stanowią one jednak odrębnych firm tego samego przedsiębiorcy. W obrocie handlowym funkcjonują obie nazwy wpisane dla oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej, które są używane w zależności od tego, której z nich dotyczą podejmowane czynności.

Przeczytaj również:
Czym jest firma?

chevron-down
Copy link