Zaostrzono normy dotyczące odpadów

6 marca 2018
hello world!

Unia zaostrza normy w zakresie recyklingu odpadów komunalnych i opakowaniowych. Ponadto ogranicza składowanie odpadów. Takie zmiany przewiduje unijny pakiet legislacyjny, zatwierdzony wstępnie przez Radę Unii Europejskiej.

Zmiany w sześciu dyrektywach

Zmiany dotyczą następujących unijnych dyrektyw:

 • dyrektywy ramowej o odpadach
 • dyrektywy o odpadach opakowaniowych
 • dyrektywy o składowaniu odpadów
 • dyrektywy o zużytym sprzęcie elektrycznych i elektronicznym
 • dyrektywy o pojazdach wycofanych z eksploatacji
 • dyrektywy o bateriach i akumulatorach oraz zużytych bateriach i akumulatorach

Nowe przepisy ustanawiają prawnie wiążące cele dotyczące recyklingu odpadów i ograniczenia składowania odpadów w ustalonych w przepisach terminach. Cele te mają zwiększyć recykling odpadów komunalnych i opakowaniowych. Nowelizacja przewiduje też cele w zakresie zmniejszenia ilości składowanych odpadów komunalnych.

Recykling odpadów komunalnych

Do 2025 roku 55% składowanych odpadów ma być przygotowanych do ponownego użycia i recyklingu. Do roku 2030 cel ma osiągnąć pułap 60%, natomiast do roku 2035 - 65%.

Ponadto do 1 stycznia 2025 roku państwa członkowskie mają ustanowić selektywną zbiórkę wyrobów włókienniczych oraz odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych. Natomiast do końca 2023 roku są zobowiązane zagwarantować osobne zbieranie bioodpadów lub też poddawanie ich recyklingowi u źródła, na przykład w formie przydomowych kompostowników. Wymogi te są uzupełnieniem już obowiązujących norm dotyczących kolekcji selektywnej dla papieru, tektury, szkła, metali i tworzyw sztucznych.

 

Recykling opakowań

Co do odpadów opakowaniowych cele podzielono na lata i rodzaj opakowań. Szczegółowe cele przedstawiają się następująco:

 • wszystkie opakowania - 65% do roku 2025, 70% do roku 2030;
 • plastik - odpowiednio 50% i 55%;
 • drewno - odpowiednio 25% i 30%;
 • metale żelazne - odpowiednio 70% i 80%;
 • aluminium - odpowiednio 50% i 60%;
 • szkło - odpowiednio 70% i 75%;
 • papier i karton - odpowiednio 75% i 85%.

Cele zaplanowano w taki sposób, ażeby zachęcić do stosowania opakowań możliwych do poddania recyklingowi oraz opakowań wielokrotnego użytku.

Odpowiedzialność producenta

Nowelizacja ustanawia ponadto minimalne wymogi dla wszystkich rozszerzonych systemów odpowiedzialności producenta. Producenci produktów będą ponosić odpowiedzialność za gospodarowanie etapami unieszkodliwiania odpadów swoich produktów. Będą również zobowiązani do wnoszenia wkładu finansowego na ten cel.

Ograniczone składowanie

Im większe składowanie odpadów, tym większe zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych, gleby oraz powietrza. Dlatego pakiet zawiera również cele dotyczące redukcji składowania odpadów. Państwa członkowskie zobowiązane będą do dołożenia jak największych starań, ażeby do 2030 roku wszystkie odpady, które nadają się do recyklingu lub innego rodzaju odzysku nie były przyjmowane na wysypiska śmieci. Wyjątek mają stanowić jedynie te odpady, których składowanie ma zapewniać najlepsze efekty środowiskowe. Ponadto państwa członkowskie mają dopilnować tego, żeby do 2035 roku zredukowano do 10% stosunek ilości składowanych odpadów komunalnych do całkowitej ilości wytwarzanych odpadów.

Głosowanie nad pakietem

Pakiet wymienionych powyżej dyrektyw zostanie teraz skierowany pod głosowanie Parlamentu Europejskiego, a następnie przedstawiony Radzie. Ma wejść w życie po 20 dniach od jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

 

[jetpack-related-posts]
chevron-down
Copy link