Rada ECOFIN

28 lutego 2018
hello world!

W dniu 19 lutego 2018 r. w Brukseli odbyło się posiedzenie Eurogrupy. Skład został poszerzony o państwa spoza strefy euro. Głównym tematem posiedzenia było pogłębienie Unii Gospodarczej i Walutowej, w tym ukończeniu unii bankowej.

Polska, mimo że nie jest członkiem unii bankowej, aktywnie uczestniczy w dyskusjach zwracając uwagę na konieczność zachowania równowagi rozwiązań pomiędzy państwami, z których pochodzą banki prowadzące transgraniczną działalność na terenie UE oraz państwami, w których funkcjonują jednostki zależne tych banków. Ważne jest też to, by ostateczne rozwiązania nie generowały niekorzystnych skutków dla państw, które pozostają poza unią bankową.

Absolutorium KE z wykonania budżetu

Rada przyjęła rekomendację ws. udzielenia Komisji Europejskiej (KE) absolutorium z wykonania budżetu UE za 2016 r. Zostanie ona następnie przekazana Parlamentowi Europejskiemu, który podejmuje decyzję w tym zakresie. Ministrowie uzgodnili także wytyczne do budżetu UE na 2019 r. Wskazali m.in. na rolę, jaką odgrywa budżet UE w realizacji celów i polityk UE, potrzebę respektowania zobowiązań, ustalenia odpowiednich priorytetów w zakresie wydatków, także w odniesieniu do nowych wyzwań, które stoją przed UE.

Ponadto przewodniczący grupy eksperckiej wysokiego szczebla, powołanej przez KE w grudniu 2016 r., przedstawił wyniki prac w zakresie zrównoważonego finansowania. Te prace są częścią szerszej strategii UE na rzecz stworzenia systemu finansowego wspierającego zrównoważone inwestycje.

KE przedstawiła także pakiet inicjatyw dotyczących zamówień publicznych, które są elementem ramowych działań służących usprawnieniu procesu udzielania zamówień publicznych w UE i umocnienia jednolitego rynku.

Luis de Guindos wiceprezesem EBC

Rada przyjęła także rekomendację w sprawie poparcia hiszpańskiego kandydata do objęcia funkcji wiceprezesa Europejskiego Banku Centralnego, obecnego ministra finansów Luisa de Guindos.
Kandydat, po uzyskaniu opinii Parlamentu Europejskiego i Rady Prezesów oraz zatwierdzeniu przez Radę Europejską, obejmie funkcję od 1 czerwca br.

chevron-down
Copy link