Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Spis treści
rozwiń spis treści

Od ubiegłego czwartku tj. 15 marca 2018 r. obowiązuje zdecydowana większość przepisów ustawy z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

Celem zmian jest między innymi integracja KRS z odpowiednikami z krajów UE. Nowelizacja wiąże się również z koniecznością implementacji do systemu prawnego RP dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1132/UE z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE L 169 z 30.06.2017) w zakresie przepisów dotyczących systemu integracji rejestrów.

Założenia nowelizacji

Nowelizacja wprowadza między innymi:

  • obowiązek składania od 1 marca 2020 r wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
  • ponadto, od 9 kwietnia 2018 r. ma zacząć działać stworzone przez Krajową Radę Notarialną Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzone w systemie teleinformatycznym, w którym przechowywane będą elektroniczne wypisy i wyciągi aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • sprawozdania finansowe podmiotów podlegających wpisowi będą składane w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Główna zmiana – elektroniczne sprawozdania finansowe

Przedsiębiorcy zobligowani są do składania sprawozdań finansowych w odpowiednim formacie danych. Docelowo ma on umożliwić i ułatwić ich późniejsze wykorzystanie. Format sprawozdania finansowego ma zostać udostępniany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Elektroniczne wersje sprawozdań finansowych oraz pozostałych dokumentów sprawozdawczych (w tym sprawozdania z działalności spółek) opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Zgłoszenie podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu wpisana do rejestru. W przypadku osób prawnych – co najmniej jedna osoba wchodząca w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu.

Postępowanie przymuszające

Nowelizacja dotknęła również postępowanie przymuszające. Sąd będzie mógł wezwać w terminie, w jakim uzna za stosowne, osoby uprawnione do reprezentacji do wskazania, że organ reprezentacji został powołany i że braki w jego składzie zostały uzupełnione. Sąd będzie mógł nałożyć grzywnę tylko na osoby, które zupełnie zlekceważą obowiązek. Sąd rejestrowy będzie mógł umorzyć postępowanie przymuszające, jeżeli okoliczności sprawy wskażą, że obowiązki zostaną dopełnione.

Zgodnie z ustawą w sprawach rejestrowych wyłącznie właściwy jest sąd rejonowy (sąd gospodarczy) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, którego wpis dotyczy.

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career