Osoba bezrobotna a stosunek pracy

Bezrobotny nie musi rozpocząć pracy by stać się osobą pracującą. W świetle prawa stosunek zatrudnienia dochodzi do skutku w momencie podpisania umowy, w której zawarte jest oświadczenie woli stron. Od tego momentu następuje zobowiązanie do świadczenia.

19 września 2017 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi podjął się wyjaśnienia różnicy pomiędzy nawiązaniem stosunku pracy a faktycznym jej świadczeniem. Pojęcie bezrobotnego wyjaśnia ustawa o promocji zatrudnienia i instytucji na rynku pracy. Zgodnie z jej treścią jest to osoba (obywatel polski i cudzoziemiec), niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej. Musi ona być zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu. Czas ten natomiast obowiązuje w danym zawodzie, służbie lub innej pracy zarobkowej.

W sytuacji kiedy mowa o osobie niepełnosprawnej, musi ona być przynajmniej zdolna i gotowa do podjęcia pracy na „pół etatu”. Nie może też być uczniem szkoły.  Wyjątek stanowią: szkoła dla dorosłych, przystąpienie do egzaminu eksternistycznego.

Rejestracja jako osoba bezrobotna

Po uwzględnieniu przesłanek zawartych wyżej osoba chcąca zarejestrować się jako bezrobotna powinna spełnić jeszcze poniższe kryteria:

 1. Jest osobą pełnoletnią,
 2. Nie ukończyła wieku 60 lat (kobieta) lub wieku 65 lat (mężczyzna),
 3. Nie posiada prawa do emerytury lub renty związanej z niezdolnością do pracy,
 4. Nie posiada renty szkoleniowej i socjalnej,
 5. Jeżeli posiada rentę rodzinną jej wartość nie może przekraczać wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2017r. jest to kwota 1000 zł.),
 6. Jeżeli zaprzestała prowadzenia działalności pozarolniczej,
 7. Nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 8. Nie pobiera zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego,
 9. Nie pobiera świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 10. Nie jest właścicielem, posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej przekraczającej 2 ha przeliczeniowe
 11. Nie podlega ubezpieczeniu emerytalnemu lub rentowemu z tytułu stałej pracy jako małżonek/domownik w gospodarstwie rolnym przekraczającym 2 ha przeliczeniowe,
 12. Nie uzyskuje przychodów, które podlegają opodatkowaniu „podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej (…) nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy indywidualnych gospodarstw rolnych z 2 ha przeliczeniowych”,
 13. Nie podlega ubezpieczeniom emerytalnym lub rentowym z tytułu stałej pracy jako małżonek/domownik w ww. gospodarstwie,
 14. Nie złożyła wniosku o wpis do CEiDG lub zawiesiła działalność,
 15. Nie jest osobą tymczasową aresztowaną, nie odbywa kary w postaci pozbawienia wolności (wyjątkiem odbywanie kary za pomocą dozoru elektronicznego na wolności),
 16. Nie uzyskuje przychodu co miesięcznego w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę (1000 zł.),
 17. Nie pobiera zasiłku stałego,
 18. Nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku do zasiłku rodzinnego (samotne wychowanie dziecka),
 19. Nie pobiera świadczenia szkoleniowego po ustaniu zatrudnienia,
 20. Nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (wyjątkiem: ubezpieczenie społeczne rolników),
 21. Nie pobiera zasiłku dla opiekuna.

Kiedy dochodzi do zawiązania stosunku pracy?

Żeby uznać, czy doszło do nawiązania stosunku pracy nie ma znaczenia podjęcie faktycznej pracy w miejscu zatrudnienia i otrzymania za nią wynagrodzenia. Kodeks pracy wyjaśnia, że stosunek pracy zostaje nawiązany w terminie zawartym w umowę. Jeżeli takiego terminu nie ma, jest to dzień podpisania umowy. Wystarczy więc zgodne oświadczenie woli stron.

W momencie zawarcia umowy o pracę  pracownik, jak i pracodawca zobowiązani są do spełnienia określonych świadczeń. Pomiędzy zawarciem ww. umowy, a terminem określonym w niej jako data „nawiązania stosunku pracy” jest czas na jej rozwiązanie na ogólnych zasadach. Zasady te określone są w Kodeksie pracy i są nimi: wypowiedzenie lub porozumienie stron.