Jak dostać się na prawo? Wymagania na studia prawnicze

26 czerwca 2020
hello world!

Studia prawnicze cieszą się ogromną popularnością. Co roku na ten kierunek aplikuje znacznie więcej osób, niż może się dostać. Przykładowo w ubiegłym roku zdarzało się, że chętnych było prawie dziewięciokrotnie więcej niż miejsc. Z tego powodu warto zastanowić się, jakie są wymagania na studia prawnicze. Dzięki temu znacznie łatwiej będzie podjąć odpowiednie działania i dostać się na wymarzony kierunek. Jak dostać się na prawo?

Aktualnie rekrutacja na większość kierunków studiów nie wymaga podchodzenia do egzaminów wstępnych na uczelni. Pod uwagę bierze się wyłącznie wyniki matur i to one decydują, czy uczeń dostanie się na dany kierunek, czy nie. Jest to znacząca różnica w porównaniu z rekrutacją do szkoły średniej, gdzie pod uwagę bierze się nie tylko wynik egzaminu ósmoklasisty, lecz także oceny ze szkoły czy dodatkowe aktywności. Jedynym osiągnięciem poza bardzo dobrym zdaniem egzaminu maturalnego jest zostanie laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej.

Matury – zasady ogólne

Aby zdać maturę, uczeń musi podejść do egzaminu podstawowego z j. polskiego, j. obcego i matematyki oraz do jednego, dowolnego egzaminu rozszerzonego. W przypadku j. polskiego i j. obcego należy podejść także do egzaminu ustnego. Do zaliczenia egzaminu konieczne jest uzyskanie 30% z matury podstawowej. Jeśli chodzi o rozszerzenie, wystarczy do niego podejść — nie ma progu minimalnego.

Oczywiście zdanie matury to jedno, aby dostać się jednak na dany kierunek, należy mieć wyniki lepsze niż pozostali. Czasami naprawdę niewielka różnica punktów dzieli tych, którzy się dostali, od tych, którym tym razem się nie udało. Dlatego tak ważne jest, by na maturze skupić się na każdym zadaniu — nawet tym, które nie jest zbyt wysoko punktowane. Nigdy nie wiadomo, czy ten jeden punkt nie będzie właśnie tym, który przesądzi o dostaniu się na studia. Choć warto pamiętać, że nawet jeśli w pierwszej rekrutacji się nie uda, to zazwyczaj są jeszcze 2 kolejne. Zatem osoba, która jest dość wysoko na liście rezerwowej, nadal ma szansę się dostać.

Rozszerzenia

Do zdania matury niezbędne jest podejście do przynajmniej jednego egzaminu rozszerzonego. Wybierając ten przedmiot, należy sprawdzić, jakie wymagania ma dana uczelnia. Niektóre wymagają tylko jednego rozszerzenia, inne 2. Zazwyczaj wśród przedmiotów znajduje się WOS, historia i geografia, ale czasami pojawiają się inne.

WOS

Matura z WOS-u jest brana pod uwagę na każdej uczelni. Wynika to z faktu, że wiedza, jaką musimy sobie przyswoić przed egzaminem, stanowi wstęp do tego, czego będziemy się uczyć na studiach. Egzamin jest pisemny i trwa 180 minut. Występują zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Pojawia się jedno zadanie, w którym należy napisać wypracowanie. Podane jest kilka tematów, zatem uczeń może wybrać taki, który jest mu bliższy. Za to zadanie można dostać najwięcej punktów. 

Jeśli chodzi o zakres materiału, to na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej możemy przeczytać, że: „sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia wymagania z zakresu wiedzy o społeczeństwie określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego w zakresie rozszerzonym i podstawowym. Zadania w arkuszu egzaminacyjnym mogą również odnosić się do wymagań przypisanych do etapów wcześniejszych, tj. II (klasy 4–6 szkoły podstawowej) oraz III (gimnazjum)”.

Egzamin ma na celu przede wszystkim sprawdzenie:

 • wiedzy

oraz umiejętności:

 • stosowania wiedzy do identyfikowania i analizowania problemów,
 • rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
 • wykorzystywania informacji z różnorodnych źródeł,
 • dostrzegania współzależności we współczesnym świecie,
 • wykorzystywania np. danych statystycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów. 

Historia

Matura z historii jest także często wybierana przez kandydatów na studia prawnicze. Jest to równie ważny przedmiot, jeśli chodzi o przyszłą naukę na uczelni. Sama formuła egzaminu jest analogiczna: występują zadania zamknięte i otwarte, w tym wypracowanie, egzamin jest pisemny i trwa 180 minut.

Zakres materiału został określony na stronie CKE. Dowiadujemy się stamtąd, że uczeń jest sprawdzany przede wszystkim z umiejętności takich jak:

 • chronologia historyczna,
 • analiza i interpretacja historyczna,
 • tworzenie narracji historycznej.

Geografia

Egzamin maturalny z geografii ma na celu przede wszystkim sprawdzenie umiejętności:

 • identyfikowania i analizowania problemów występujących w środowisku geograficznym w różnych skalach przestrzennych i czasowych,
 • rozumowania, argumentowania i wnioskowania, w tym dostrzegania prawidłowości dotyczących środowiska przyrodniczego, życia i gospodarki człowieka oraz wzajemnych powiązań i zależności w systemie człowiek – przyroda – gospodarka,
 • wykorzystywania i przetwarzania informacji geograficznych pochodzących z różnorodnych materiałów źródłowych,
 • wykorzystywania narzędzi matematycznych do opisu oraz analizy zjawisk i procesów, które zachodzą w środowisku geograficznym.

Inne

Niektóre uczelnie wymieniają znacznie więcej przedmiotów, które można zdawać na maturze, by dostać się na prawo. Do takich przedmiotów zalicza się m.in. matematykę, języki obce, język łaciński i kulturę antyczną czy filozofię.

Poprawa matury

Kiedy matura jest niezdana?

Czasami okazuje się, że matura nie została zdana. Zazwyczaj dzieje się tak, gdy uczeń nie uzyskał 30% z matury z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej lub nie podszedł do żadnego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Inną sytuacją, w której mamy do czynienia z niezdaną maturą, jest unieważnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych egzaminów.

Co zrobić, gdy matura jest niezdana?

W chwili, gdy egzamin maturalny jest niezdany, nie trzeba się zbytnio martwić, ponieważ szansa na poprawę jest już we wrześniu. W tym terminie do egzaminu mogą podejść wszyscy, którzy nie zdali matury z części pisemnej lub ustnej z jednego przedmiotu. Nie trzeba także zakładać, że będzie się miało „stracony rok”, ponieważ na wiele kierunków nadal są miejsca. Choć rzeczywiście na bardziej oblegane kierunki, takie jak prawo, może nie być już wolnych miejsc. Jednak niezdana matura w pierwszym terminie to wciąż nie koniec świata! Można zdać ją we wrześniu i np. zacząć inny kierunek lub pójść do pracy. Dodatkowa wiedza lub doświadczenie to coś, co z pewnością przyda się w przyszłości.

Matura za rok

Maturę można poprawić także w kolejnym roku szkolnym. Wtedy zyskuje się rok, podczas którego można się skupić tylko na nauce do egzaminu. Na taką opcję decydują się często także osoby, które nie są zadowolone z wyniku egzaminu i chcą go poprawić, aby dostać się na daną uczelnię lub kierunek.

Warto pamiętać, że maturę można poprawiać nawet kilka razy. Przez pięć lat od zdania egzaminu można podchodzić do dowolnych przedmiotów – zarówno tych, które już zdawaliśmy, jak i nowych. Po 5 latach konieczne będzie zdanie całej matury, tj. razem z przedmiotami obowiązkowymi. Zatem w tym przypadku warto się zmotywować i podejść do egzaminu wcześniej, gdyż będzie to wymagało znacznie mniej wysiłku.

Usprawiedliwiona nieobecność na egzaminie maturalnym

Jeśli dana osoba nie mogła pojawić się na egzaminie z przyczyn niezależnych od siebie, to nie będzie musiała czekać aż do września na kolejną szansę. Dla takich osób organizowane są egzaminy w czerwcu. Uznaje się, że niesprawiedliwe byłoby odbieranie im szansy na udział w pierwszej rekrutacji na studia, skoro nieobecność była niezawiniona. Taką sytuacją jest np. choroba, aczkolwiek CKE nie doprecyzowała, co rozumie pod pojęciem „w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych”. W związku z tyn jeśli uczeń dochodzi do wniosku, że jego nieobecność wynikała z przyczyn niezależnych, może spróbować wnioskować o termin czerwcowy.

Co na należy zrobić w takiej sytuacji? Przede wszystkim należy przygotować dokumenty, które potwierdzają istnienie tych okoliczności, przez które nie można było się stawić na egzaminie. Może to być na przykład zaświadczenie lekarskie (oryginał lub kopia, co do której potwierdzono zgodność z oryginałem). Następnie należy wypełnić wniosek i dostarczyć do szkoły najpóźniej w dniu egzaminu. Nie trzeba tego jednak robić osobiście – mogą to zrobić rodzice. Dyrektor przekazuje ten wniosek do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a ta decyduje, czy wniosek przyjąć, czy odrzucić. Jest to decyzja ostateczna — nie ma możliwości odwołania się od niej.

Olimpiady przedmiotowe

Przed egzaminem maturalnym wiele osób odczuwa wielki stres. Świadomość znaczenia tego egzaminu oraz związana z tym presja bardzo często sprawiają, że – choć uczniowie mają bardzo dużą wiedzę – ich wyniki nie odzwierciedlają tego. Oczywiście egzaminy próbne mają na celu przygotowanie przyszłych maturzystów do samej formuły i pomagają oswoić stres. Jednak nie da się ukryć, że stres nadal pozostaje i ma spory wpływ na zdających.

W związku z tym dobrze jest oswajać się z sytuacją egzaminacyjną. Jest to pierwszy powód, dla którego warto rozważyć olimpiady przedmiotowe. Każda z nich składa się z 3 etapów, zatem podchodzenie do nich może pozwolić na zmniejszenie stresu. W końcu im bardziej oswoimy się z daną sytuacją, tym mniejsze emocje wywołuje. A dzięki mniejszym emocjom uczeń może skupić się jedynie na egzaminie.

Drugą znaczącą zaletą jest to, że laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu najwyższy wynik. Oznacza to, że dana osoba nie będzie musiała w ogóle przejmować się maturą z danego przedmiotu, ponieważ niejako „ma już ją zdaną”.

Kandydat może wykorzystać uprawnienia wynikające z uzyskanego tytułu laureata lub finalisty w roku zdania matury oraz w roku następnym.

Jakie olimpiady są brane pod uwagę podczas rekrutacji?

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym przysługują laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych oraz laureatom pewnych konkursów. To, jakie konkursy i olimpiady są brane pod uwagę, zależy od uczelni. Jednak można zauważyć, że część z nich jest uwzględniana na większości uczelni. Są to Olimpiady: Historyczna, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Filozoficzna, Geograficzna, Języka Łacińskiego,Wiedzy o Prawie, Przedsiębiorczości.

Jak dostać się na prawo - studia niestacjonarne

W przypadku studiów niestacjonarnych rekrutacja przebiega w odmienny sposób. Aby dostać się na prawo, wystarczy dokonać zapisu i dostarczyć wymagane dokumenty (świadectwo dojrzałości i ankietę osobową wygenerowaną z formularza rekrutacyjnego). O tym, czy dostaniemy się na nie, decyduje kolejność zgłoszeń. Oczywiście nie ma możliwości podjęcia studiów bez zdania matury, ale jeśli jej wyniki nie są zbyt dobre, to nadal można studiować niestacjonarnie.

Lista rezerwowa

Czasami udało nam się dostać na dany kierunek, jednak na inną uczelnię niż ta wymarzona. W takiej sytuacji nadal mamy szansę dokonać zmiany i znaleźć się tam, gdzie chcieliśmy. Pierwszą szansę mamy tak długo, jak trwa rekrutacja. Jeśli jesteśmy na liście rezerwowej, możemy liczyć na to, że zwolnią się miejsca i wtedy zostaniemy przyjęci.

Zazwyczaj osoby, które są zdeterminowane, by studiować jakiś kierunek, dla pewności biorą udział w rekrutacji na kilka uniwersytetów. Jeśli zostaną przyjęci w kilka miejsc, to muszą wybrać, gdzie złożą dokumenty. Wtedy na pozostałych zwalnia się miejsce.

Jak dostać się na prawo - przeniesienia

Jednak nawet jeśli nie udało się dostać na uczelnię, na której nam zależało, a jesteśmy przyjęci na odpowiedni kierunek, to oczywiście powinniśmy go podjąć. Zazwyczaj istnieje możliwość przeniesienia się na inną uczelnię już podczas studiów. Czasami taką szansę ma się co roku, czasami dopiero po 2 lub 3 roku. Wszystko zależy od wymagań uczelni, na którą chcemy się przenieść. Miejsc oferowanych dla studentów z innej uczelni jest zazwyczaj niewiele. Decyzja zapada na podstawie średniej z dotychczasowego toku studiów. Jeśli więc ktoś rozważa przeniesienie, musi pamiętać o tym, że oceny będą miały olbrzymie znaczenie.

Po przeniesieniu się student kontynuuje naukę na następnym roku. Jeśli ktoś przenosi się po roku 2, to od października będzie na 3 roku. Jednak czasami programy studiów różnią się i może okazać się, że przedmiot, który studenci nowej uczelni mieli już wcześniej, my mieliśmy mieć dopiero za rok. Wtedy oprócz realizowania bieżącego programu należy nadrobić zaległości. Od strony formalnej nadal jesteśmy np. studentami 3 roku, ale uczęszczamy na jedne zajęcia ze studentami 1 roku. Nieco inaczej jest, gdy na poprzedniej uczelni udało się zrealizować przedmiot, który na nowej uczelni jeszcze nie był prowadzony. Wtedy istnieje możliwość przepisania oceny. Oczywiście najpierw trzeba otrzymać zgodę na to – zazwyczaj musi ją wyrazić zarówno dziekan, jak i prowadzący dany przedmiot. Jeśli prowadzący uznaje, że program przedmiotu realizowanego na poprzedniej uczelni pokrywa się z tym, czego będą uczyć się studenci na jego zajęciach, to wyraża zgodę na przepisanie oceny z przedmiotu. 

Przepisywanie ocen a drugi kierunek

Przepisywanie ocen to również opcja, z której mogą skorzystać osoby studiujące na innym kierunku. Czasami pewne przedmioty są realizowane na różnych kierunkach i wtedy nie ma potrzeby, by student po raz kolejny musiał chodzić na zajęcia, na których już był. Są też przedmioty, które należy zaliczyć na wszystkich kierunkach – zajęcia ogólnouniwersyteckie, lektoraty czy zajęcia z wychowania fizycznego. Jeśli zostały zrealizowane na jednym kierunku, to po prostu mogą zostać przepisane na drugi. Oczywiście po złożeniu odpowiedniego wniosku i wyrażeniu zgody przez dziekana.

Studia równoległe

Niektóre uniwersytety dopuszczają możliwość studiowania równolegle na dwóch kierunkach. W takim wypadku student, który spełni wymagane warunki, może rozpocząć studia na 2 kierunku. Jest to możliwość, z której mogą skorzystać osoby, dla których rekrutacja na podstawie wyników matur nie jest zbyt korzystna. Jeśli ktoś osiąga wysokie wyniki na studiach, ale wyniki egzaminów maturalnych miał niewystarczająco dobre, to w ten sposób może znacznie szybciej dostać się na prawo. Istnieją także inne zalety – np. zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej czy mniejsza ilość formalności. Jednak należy pamiętać, że ilość miejsc oferowanych w ramach studiów równoległych jest zazwyczaj niewielka. Niemniej osoba o wysokiej średniej ma bardzo duże szanse na dostanie się. Wszystko zależy od tego, ile osób będzie aplikowało i jakie one będą miały wyniki.

Zazwyczaj pod uwagę bierze się średnią ocen z pierwszego kierunku. Czasami organizuje się także egzamin wstępny, którego wynik jest brany pod uwagę. Niektóre uczelnie gwarantują możliwość podjęcia studiów równoległych tylko w przypadku osób, które jako pierwszy kierunek studiują administrację czy ekonomię.

Jak dostać się na prawo - przygotowanie

Dostanie się na studia prawnicze nie jest najprostszym zadaniem, ale nie jest też niewykonalne. Zazwyczaj wystarczy dobre przygotowanie się do egzaminu maturalnego, by bez trudu się dostać na studia. Z tego powodu należy pamiętać o tym, by nie odkładać nauki na ostatni rok, lecz w miarę możliwości uczyć się regularnie już od pierwszej klasy liceum. Co prawda wiele osób uznaje to za mało realną opcję, bo wtedy jeszcze ma się niewielką motywację do nauki. Dopiero w klasie trzeciej zaczyna czuć się konieczność bardziej intensywnej nauki. Jednak jeśli komuś naprawdę zależy na studiowaniu prawa, powinien chociaż spróbować takiego sposobu na przygotowanie się. Wtedy w klasie 3 będzie się można skupić jedynie na powtarzaniu, a to znacząco zwiększa szansę na zdanie matury na poziomie satysfakcjonującym.

Dodatkowa zaleta

Poza tym jest to bardzo dobre przygotowanie do studiów, na których regularna nauka przez cały semestr jest jedyną szansą na zaliczenie przedmiotu (a już na pewno na zaliczenie przedmiotu na poziomie dobrym). Z kolei wysoka średnia na studiach jest czymś bardzo przydatnym – nie tylko w przypadku starania się o studia równoległe czy przeniesienie się na inną uczelnię, lecz także jeśli chodzi o wyjazd w ramach Erasmusa czy o stypendium rektora.

Jak dostać się na prawo - podsumowanie

Aby możliwie zwiększyć swoją szansę na dostanie się na studia prawnicze, warto zatem przez cały okres liceum brać udział w olimpiadach przedmiotowych (chyba że już pierwszy udział zakończy się sukcesem, wtedy można spokojnie spędzić resztę czasu). Nauka do olimpiad idzie w parze z nauką do matury, a tej nie warto odkładać na ostatni moment. Po zdaniu matury i złożeniu dokumentów zazwyczaj przygoda z aplikowaniem się kończy i pozostaje czekać na październik oraz rozpoczęcie nauki.

Opcja alternatywna

Jeśli jednak nie uda się zdać matury, zawsze można do niej podejść we wrześniu lub w kolejnych latach. Jeżeli okaże się, że wynik matury był zbyt niski, ma się trzy opcje – poprawiać maturę za rok, podjąć studia na innym kierunku lub zrobić i jedno, i drugie. Z drugiego kierunku można próbować dostać się na prawo w ramach studiów równoległych. Jeśli zaś problemem jest to, że studiujemy na innej uczelni, niż chcieliśmy, możemy się przenieść w trakcie studiów na tę, która jest dla nas najlepsza. Jak zatem widać, wbrew pozorom bardzo wiele dróg prowadzi na prawo i fakt, że nie uda się dostać w jeden, najbardziej oczywisty sposób, wcale nie musi przekreślać naszych szans na powodzenie. Najważniejsze to wytrwale dążyć do celu – nawet jeśli będzie to wymagało wykorzystania wszystkich dostępnych opcji.

chevron-down
Copy link