Jak wyrobić paszport?

8 czerwca 2020
hello world!

Paszport to istotny dokument, który potwierdza naszą tożsamość i polskie obywatelstwo. Dokument ten pozwala nam przede wszystkim na podróżowanie za granicę. Jest on niewątpliwie przydatny, gdy chcemy odwiedzić państwa, które nie należą do Unii Europejskiej. W rezultacie każda osoba, chcąca zwiedzić dalszy kawałek świata, powinna go posiadać. Jak wyrobić paszport?

Co potwierdza/dokumentuje paszport?

Ustawa o paszportach wskazuje, że paszport jest dokumentem urzędowym uprawniającym do przekraczania granicy i pobytu za granicą. Ponadto poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie dokument ten zawiera.

Dla kogo jest paszport?

Paszport jest wydawany dla każdego obywatela Polski. Godne uwagi jest jednak to, że polski obywatel może nie otrzymać paszportu (np. ze względu na wniosek sądu o odmowę wydania lub unieważnienie paszportu).

Jak wyrobić paszport - kto wydaje paszporty?

Instytucją, która zajmuje się czynnościami związanymi z paszportami (ich wydawaniem i zmianą), jest wojewoda. Oczywiście, jest to wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego osoby ubiegającej się o paszport. Podczas gdy za granicą za działania dotyczące paszportów odpowiada konsul.

Jak wyrobić paszport - opłata

Kwota, którą musimy zapłacić za nasz paszport, zależy od naszego wieku. Dzieci do 13 lat zapłacą za niego 30 zł, uczniowie od 13 roku życia i studenci – 70 zł, a dorośli – 140 zł. Co ciekawe, wiele kategorii osób może skorzystać z ulg lub zniżek, a nawet nie płacić nic za wydanie paszportu.

Ulga paszportowa – 50%

Jak wskazałam, przy wyrabianiu paszportu przewidziane są ulgi. Pierwsza w wysokości 50 proc. przysługuje:

 • uczniom i studentom,
 • emerytom,
 • rencistom,
 • osobom niepełnosprawnym,
 • małżonkowi znajdującemu się na utrzymaniu małżonka, będącego emerytem, rencistą albo osobą niepełnosprawną,
 • osobom przebywającym w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym,
 • osobom pobierającym zasiłek stały z pomocy społecznej,
 • kombatantom albo ofiarom represji wojennych i okresu powojennego,
 • rodzicom posiadającym Kartę Dużej Rodziny.

Ulga paszportowa – 75%

Z drugiej ulgi, w wysokości 75%, mogą skorzystać:

 • osoby mające mniej niż 26 lat, uczące się (studiujące) wychowujące się w rodzinie wielodzietnej (posiadającej Kartę Dużej Rodziny),
 • dzieci z niepełnosprawnością z rodziny wielodzietnej (posiadającej Kartę Dużej Rodziny).

Zniżki paszportowe

Oprócz powyższych ulg przepisy przewidują również zniżki. Obowiązują one w przypadku:

 • znaczącej zmiany wyglądu,
 • zmiany danych, na przykład nazwiska po ślubie,
 • kiedy w paszporcie nie ma już miejsca na kolejne wizy lub stemple, które potwierdzają przekroczenie granicy.

Kto nie płaci za wydanie paszportu?

Nie pobiera się opłaty paszportowej za wydanie paszportu danej osoby, gdy:

 • ukończyła 70 lat,
 • przebywa w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z jej długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • dostaje zasiłek stały z pomocy społecznej, a wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • ma paszport posiadający wadę techniczną, na przykład nie można odczytać danych z mikroprocesora,
 • jest żołnierzem wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa – nie dotyczy to żołnierzy zawodowych.

Podwyższona opłata paszportowa

Niektóre sytuacje wymuszają na nas wydanie większej ilości pieniędzy na pożądany przez nas dokument. W związku z tym podwyższona opłata paszportowa obowiązuje:

 • za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu pobiera się opłatę w wysokości 300 zł, jeżeli paszport został utracony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza,
 • w razie kolejnej utraty paszportu z przyczyn, o których mowa powyżej, za wydanie nowego paszportu pobiera się opłatę w wysokości 400 zł.

Jak wyrobić paszport - dokumenty

Osoba, która ubiega się o wydanie paszportu, musi złożyć:

 • wypełnione podanie, czyli kwestionariusz paszportowy (formularze paszportowe można pobrać w wyznaczonych przez Urzędy Wojewódzkie punktach); ponadto do wniosku wysyłanego pocztą należy dołączyć dowód opłaty paszportowej, wniosek ten trzeba także własnoręcznie podpisać (podpis należy umieścić w taki sposób, żeby w całości zmieścił się w ramce);
 • jedną aktualną, wyraźną, kolorową fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość), na zdjęciu nie można mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie, zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków (twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia); na odwrocie fotografii należy czytelnie wpisać imię i nazwisko (na tyle delikatnie jednak, żeby dane nie były widoczne na właściwej stronie fotografii);
 • znaczek opłaty skarbowej w wysokości 5 zł naklejony w wyraźnie zaznaczonym przeznaczonym do tego miejscu;
 • odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia w przypadku ubiegania się o wydanie paszportu po raz pierwszy, jeżeli nie jest możliwe ustalenie na podstawie innych dokumentów tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie paszportu;
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • dowód uiszczenia opłaty paszportowej na konto odpowiedniego Urzędu Wojewódzkiego;
 • dokument, który potwierdzi twoje prawo do ulgi (na przykład legitymacja studencka) albo całkowitego zwolnienia z opłaty;
 • ważny paszport, którego obecnie używasz. Jeśli nie masz ważnego paszportu – weź ze sobą ważny dowód osobisty.

Warto wiedzieć, że przy składaniu podania o wydanie paszportu za pośrednictwem poczty dotychczas posiadany paszport można złożyć przy odbiorze dokumentu. Paszport ten, po anulowaniu przez organ paszportowy, zostanie posiadaczowi zwrócony.

Jak wyrobić paszport?

Wniosek o wydanie paszportu wraz z wymaganymi dokumentami możemy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, osoby trzeciej, a także przez przedsiębiorcę świadczącego usługi turystyczne, z którym wojewoda właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu osoby ubiegającej się o paszport zawarł porozumienie w tej sprawie. Oczywiście, odpowiednio wcześniej musimy zapłacić za nasz dokument. Natomiast nasz paszport musimy odebrać już osobiście w organie paszportowym lub w innym miejscu wskazanym przez ten organ.

Jak wygląda paszport?

Jak wyrobić paszport, Jak wyrobić paszport?
Wzór paszportu ze strony gov.pl
Jak wyrobić paszport, Jak wyrobić paszport?
Wzór paszportu ze strony gov.pl

Jakie dane zawiera dokument?

Paszport zawiera następujące dane:

 • nazwisko,
 • imię lub imiona,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • płeć,
 • wizerunek twarzy,
 • podpis (z wyjątkiem dzieci do 13 lat oraz osób, które ze względu na niepełnosprawność nie mogą samodzielnie się podpisać),
 • numer PESEL,
 • datę wydania i datę końca ważności paszportu,
 • serię i numer dokumentu,
 • informację, kto wydał paszport.

Ponadto, od 29 czerwca 2009 roku, w paszportach umieszcza się również dane, które może odczytać komputer (dane biometryczne):

 • wizerunek twarzy,
 • odciski palców – z wyjątkiem paszportów dla dzieci do 12 lat oraz osób, od których nie można pobrać odcisków.

Paszporty wydane między 28 sierpnia 2006 roku a 28 czerwca 2009 roku zawierają tylko wizerunek twarzy. W paszportach wydanych przed 28 sierpnia 2006 roku nie ma natomiast żadnych danych biometrycznych.

Ile trzeba czekać?

By otrzymać nasz paszport, musimy poczekać ok. 30 dni od złożenia wniosku. Jeżeli jednak wniosek złożyliśmy za granicą, to możemy poczekać dłużej. Warto dopytać się więc urzędnika, ile potrwa wyrobienie dokumentu.

Sprawy skomplikowane

Musimy pamiętać, że wydanie paszportu może przebiegać dłużej niż jeden miesiąc. Będzie tak, jeśli załatwienie spraw wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Jak sprawdzić czy dokument jest gotowy?

Gotowość do odbioru paszportu możemy sprawdzić na 2 sposoby. I tak, możemy skorzystać z usługi: Sprawdź, czy twój paszport jest gotowy na stronie gov.pl oraz zadzwonić do urzędu wojewódzkiego i podać numer sprawy (znajdziemy go na potwierdzeniu złożenia wniosku, które dostaniemy w punkcie paszportowym). Natomiast numer telefonu możemy znaleźć na liście urzędów wojewódzkich.

Jak długo ważny jest dokument?

Ważność dokumentu, podobnie jak jego cena, zależy od wieku, w którym się o niego ubiegamy.  W rezultacie dla dziecka do 13 lat paszport ważny jest 5 lat od wydania, a dla osób powyżej 13 lat – 10 lat od wydania. W paszporcie znajdziemy potrzebną informację dotyczącą ważności naszego dokumentu.

Kiedy dokument traci ważność?

Należy także wskazać, że w wielu sytuacjach nasz paszport może stracić ważność. Sytuacje, podczas których się to dzieje, to upływ terminu ważności, zgłoszenie jego utraty lub zniszczenia, zwrot zgubionego paszportu, strata obywatelstwa, zmiana danych osobowych (np. nazwiska), płeć, numer PESEL, unieważnienie paszportu. Paszport automatycznie straci ważność, kiedy zgłosimy czyjś zgon. Co ważne, nadal możemy wjechać do Polski, gdy nasz paszport straci ważność.

Kiedy wymienić dokument?

Wniosek o wydanie nowego paszportu musimy zgłosić w terminach:

 • nie później niż 30 dni od zmiany swoich danych (na przykład nazwiska) – jeśli mieszkasz w Polsce,
 • nie później niż 90 dni od zmiany swoich danych (na przykład nazwiska) – jeśli mieszkasz za granicą.

Istotny jest również czas, w którym zmieniły się twoje dane (numer PESEL, nazwisko po ślubie), ponieważ to od niego liczy się czas na złożenie wniosku. Czas ten liczy się zatem od dnia w którym:

 1. sporządzono twój akt małżeństwa – jeśli zmieniasz nazwisko po ślubie,
 2. dostaniesz decyzję od urzędu w sprawie zmiany danych,
 3. otrzymasz orzeczenie sądu w sprawie zmiany danych,
 4. posiadasz zagraniczny odpis aktu małżeństwa.

Jak uzyskać paszport dla dziecka?

Jeżeli chcemy uzyskać paszport dla naszej pociechy, musimy pamiętać o:

 • wniosku o wydanie paszportu – dla dzieci do lat 13 ramka z podpisem pod zdjęciem pozostaje niewypełniona. Starsze dzieci podpisują się osobiście,
 • pisemnej zgodzie rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie paszportu dziecku (obowiązkowa jest obecność rodziców lub opiekunów posiadających dowody osobiste, w których wpisane jest dziecko), gdy z orzeczenia sądu wynika, że prawo decydowania w sprawie wydania paszportu drugiemu z rodziców nie przysługuje. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody zastępuje je orzeczenie sądu opiekuńczego,
 • jeśli jedno z rodziców nie wyraża zgody na wydanie paszportu dla dziecka, potrzebne jest orzeczenie sądu opiekuńczego, zastępujące zgodę drugiego rodzica,
 • 1 kolorowej fotografii,
 • jeżeli rodzice mają nowe dowody osobiste, w których nie wpisuje się dzieci, muszą dostarczyć także: odpis skrócony lub zupełny (w przypadku wątpliwości z ustaleniem ojcostwa) aktu urodzenia dziecka,
 • dowodzie uiszczenia opłaty za paszport,
 • ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny – jeśli masz,
 • ważnym paszporcie albo dowodzie osobistym dziecka – jeśli twoje dziecko ma taki dokument,
 • dokumencie, który potwierdza uprawnienie do skorzystania z ulgi (na przykład legitymacja szkolna), lub dokumencie, który uprawnia do zwolnienia z opłaty.

Co ważne, własnoręczność podpisu rodziców dotycząca wyrażenia zgody na wydanie paszportu dziecku powinna być poświadczona notarialnie lub przez pracownika organu paszportowego.

Musisz wiedzieć!

Jedynymi ważnymi dowodami tożsamości w Polsce są wyłącznie paszport i dowód osobisty. Tylko na podstawie jednego z tych dokumentów można dokonać rejestracji auta w wydziale komunikacji. Wiele osób mylnie zakłada, że zamiast dowodu osobistego czy paszportu można okazać prawo jazdy.

chevron-down
Copy link