Karta Dużej Rodziny - zmiana przepisów i większe zainteresowanie

11 lutego 2019
hello world!

Wzrost zainteresowania Kartami Dużej Rodziny. Po nowelizacji ustawy wielokrotnie zwiększyła się ilość wnioskujących o ten dokument. Od stycznia 2019 roku o KDR ubiegać się mogą rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu minimum troje dzieci.

Zniżki dla wielodzietnych rodzin

Karta Dużej Rodziny powstała w celu identyfikacji członka wielodzietnej rodziny. Może zostać wydana zarówno w wersji plastikowej, jak i elektronicznej. Jej posiadacze mają dostęp do wielu zniżek. Warto zauważyć, że program nie obejmuje jedynie samorządowych i rządowych instytucji, ale także firmy prywatne.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

(art. 4 - ustawa Karta Dużej Rodziny)

Znaczy to tyle, że rodzice mający już odchowane dzieci mogą nadal ubiegać się o KDR przez wzgląd, że w pewnym momencie utrzymywali łącznie troje dzieci.

Wielodzietna rodzina – kto może korzystać z KDR?

Zgodnie z ustawą członkami rodziny są rodzice. W tym wypadku przez to pojęcie rozumie się także rodziców zastępczych i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. W akcie prawnym wzięto również pod uwagę, że dzieci mogą należeć do jednego rodzica, który związał się z kimś innym niż biologiczny ojciec lub matka. Z tego względu małżonek rodzica również zaliczany jest do osób uprawnionych z tytułu Karty Dużej Rodziny.

Dzieci to również członkowie rodziny.

Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku (...) w wieku do ukończenia 18. roku życia; do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w (...) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, (...) szkole wyższej - do dnia 30 września roku

(art. 2b - ustawa Karta Dużej Rodziny)

Z tego wynika, że studenci, nawet ci posiadający pracę, mogą korzystać z dobrodziejstw KDR, jeżeli w czasie wyrabiania karty w ich domu rodzinnym nadal znajdowało się troje dzieci. Warto również zauważyć, że dzieci z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności zachowują kartę beż żadnego ograniczenia wiekowego. W teorii jest to okres dożywotni. W praktyce - do czasu nowelizacji ustawy.

Karta Dużej Rodziny nie dla wszystkich rodziców

Rodzic, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej, nie ma prawa do otrzymania KDR. W tym samym położeniu znajdują się ci rodzice, którym ograniczono kontakty z dzieckiem. Rodzice zastępczy, pod których opieką znajduje się dziecko, również są poddawani kontroli.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

(art. 2b - ustawa Karta Dużej Rodziny)

KDR a polskie obywatelstwo

Członek wielodzietnej rodziny musi być polskim obywatelem posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium RP. Nie jest to jednak wymóg konieczny. Ustawa zezwala na przydzielenie karty wielodzietnym rodzinom pochodzącym z zagranicy. Ci muszą jednak spełnić kilka warunków. Muszą posiadać miejsce zamieszkania na terytorium RP lub zezwolenie na pobyt:

  • stały;
  • rezydenta długoterminowego UE;
  • czasowy udzielony w związku z połączeniem z rodziną lub innymi ważnymi okolicznościami.

Kolejnym argumentem zezwalającym na wydanie KDR cudzoziemcowi jest uzyskanie w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Karta Dużej Rodziny przysługuje również obywatelom Unii Europejskiej, którzy mają miejsce zamieszkania w Polsce.

Duże zainteresowanie - dłuższy czas oczekiwania

Od stycznia 2019 roku (po zmianie przepisów) gminy odnotowały rekordową ilość złożonych wniosków. Z tego też względu wydłużył się czas potrzebny na rozpatrzenie wszystkich dokumentów. Każda zainteresowana osoba musi uzbroić się w cierpliwość. Dotychczas wystarczało poczekać 2 tygodnie, co nie jest już pewnym terminem od momentu wejścia w życie nowelizacji.

Zobacz również:

Czy brat może być pełnomocnikiem w sprawach karnych?

chevron-down
Copy link