Koło łowieckie jako podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej

3 stycznia 2020
hello world!

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne. W szczególności odnosi się to do kategorii podmiotów wskazanych w punktach 1-5 tego przepisu. Należy stwierdzić, że koła łowieckie są właśnie "innymi podmiotami wykonującymi zadania publiczne" w rozumieniu powyższej normy.

Dostęp do informacji publicznej

Uprawnienie dostępu do informacji publicznej opiera się w przede wszystkim na normie wyrażonej w art. 61 Konstytucji RP. W przepisie tym ustrojodawca zagwarantował każdemu obywatelowi prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Sprecyzował jednocześnie, że prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego. Odnosi się to także do innych osób oraz jednostek organizacyjnych. W zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa (ust. 1).

Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu (ust. 2). Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określoną w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

Przewidując konieczność zapewnienia należytej realizacji prawa dostępu do informacji publicznych nadanego powyższą normą konstytucyjną, ustrojodawca wskazał, że tryb udzielania tych informacji określają ustawy.  Podstawowe znaczenie wśród aktów prawnych rangi ustawowej dotyczących realizacji prawa dostępu do informacji publicznych ma ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej jako: DostInfPubU)

Koło łowieckie jako podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej

Zgodnie z art. 4 ust. 1 DostInfPubU obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne. W szczególności mowa tu o kategoriach podmiotów wskazanych w punktach 1-5 tego przepisu. Kwestia zaliczenia kół łowieckich do grona podmiotów objętych tą regulacją była przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego. Warto zatem zapoznać się z postanowieniem NSA z dnia 28 listopada 2013 r. (sygn. akt I OZ 1155/13). Sąd jednoznacznie stwierdził, że koła łowieckie są właśnie "innymi podmiotami wykonującymi zadania publiczne" w rozumieniu powyższej normy.

Należy bowiem zauważyć, że koła łowieckie wykonują zadania administracji państwowej. Wiążą się one z łowiectwem w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Są podstawowymi podmiotami wydzierżawiającymi obwody łowieckie. To na nich zatem, na dzierżawionym obwodzie, spoczywa obowiązek realizacji celów i zadań łowiectwa. Mowa o prowadzeniu gospodarki łowieckiej rozumianej – w myśl art. 8 ust. 1 ustawy Prawo łowieckie – jako element ochrony środowiska przyrodniczego. Środowisko to obejmuje ochronę zwierząt łownych, gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Nadto koła łowieckie współpracują z jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Sporządzane przez nie roczne plany łowieckie, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), podlegają bowiem zatwierdzeniu przez nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Lublinie z dnia 20 maja 2014 r., II SAB/Lu 35/14

chevron-down
Copy link