Kontrakt menadżerski –opodatkowanie

10 września 2020
hello world!

Kontrakt menadżerski, obok umowy zlecenia czy też umowy o dzieło, stanowi alternatywną formę zatrudnienia w stosunku do standardowej umowy o pracę. Sytuacja, w której osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą, jest podatkowo najkorzystniejszą opcją dla zatrudniającego ją podmiotu. Nie dotyczy to jednak osób zatrudnionych na podstawie kontraktu menadżerskiego, który nie będzie opodatkowany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji zastosowanie podatku liniowego nie będzie tutaj możliwe.

Kontrakt menadżerski opodatkowany jest na analogicznych zasadach jak umowa o pracę czy też umowa cywilnoprawna. Przychody z kontraktu menadżerskiego kwalifikuje się do źródła przychodów z art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), tj. działalność wykonywana osobiście. Zdecydowana większość obowiązków spoczywa na płatniku, czyli zleceniodawcy. Odprowadza on składki ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy. Zleceniobiorca (menadżer) nie musi nawet składać rocznego zeznania PIT-37. Podatnikowi (menadżerowi) przysługują odliczenia z tytułu np. ulgi na dziecko oraz możliwość wspólnego opodatkowania z małżonkiem.

Kontrakt menadżerski a podatek liniowy

Z opodatkowania podatkiem liniowym skorzystać mogą osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wydawać by się zatem mogło, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby menadżer założył działalność gospodarczą. Dochody przez niego uzyskiwane opodatkowane zostałyby natomiast w ramach tej działalności podatkiem liniowym. Otóż nic bardziej mylnego. Przepisy ustawy o o PIT wyłączają możliwość opodatkowania podatkiem liniowym działalności menadżerskiej.

Zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy o PIT przychodami z działalności wykonywanej osobiście są przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym również przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Menadżer z tytułu swoich dochodów z kontraktu menadżerskiego nie rozliczy się sam (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej). Zrobi to za niego płatnik (zleceniodawca). To z kolei spowoduje po stronie płatnika dodatkowe obciążenie z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne (płaconej obowiązkowo z każdego tytułu) oraz zaliczki na podatek. W globalnym ujęciu współpracy menadżera i zatrudniającego go podmiotu jest to zatem sytuacja niekorzystna.

Kontrakt menadżerski wykonywany przez spółkę osobową

Co ciekawe, nic nie stoi na przeszkodzie, aby kontrakt menadżerski wykonywała spółka osobowa. W takiej sytuacji podmiotem świadczącym usługi zarządcze jest spółka, a nie jej wspólnicy – menadżerowie. Za wykonane usługi spółka wystawia faktury. Wspólnicy dzielą się natomiast wynagrodzeniem proporcjonalnie do udziału w zysku. Uzyskują w ten sposób przychód z udziału w spółce. Czy taki przychód jest zatem przychodem z działalności gospodarczej, który kwalifikuje się pod opodatkowanie podatkiem liniowym?

Niestety okoliczność wykonywania czynności menadżerskich przez spółkę osobową nie będzie miała żadnego znaczenia na ewentualne rozliczenie tej umowy w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. W tym przypadku również będzie miał zastosowanie art. 13 ustawy o PIT dotyczący działalności wykonywanej osobiście, a nie art. 14 ustawy o PIT (pozarolnicza działalność gospodarcza). W konsekwencji zastosowanie podatku liniowego stanie się niemożliwe.

Potwierdzenie można znaleźć w uchwale NSA z dnia 26 kwietnia 2010 r. (II FPS 10/09):

Przychody wspólników, (…) uzyskiwane po dniu 1 stycznia 2008 r. z udziału w spółce jawnej uzyskującej przychody na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, nie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ust. 1 tej ustawy.

Podatek VAT

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy) menedżerów wykonujących działalność osobistą nie uznaje się za podatników VAT w zakresie, w którym, wykonując te usługi, są związani ze spółką prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zarządzanej spółki wobec osób trzecich za wykonanie tych czynności. Ewentualne wyłączenie z VAT menedżerów nie ma jednak żadnego znaczenia dla zatrudniających. Ewentualny podatek od wartości tych usług zasadniczo i tak podlegałby u nich bowiem odliczeniu. Regulacja ta odbiera jednak menedżerom prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach służących do wykonywania działalności menedżerskiej.

chevron-down
Copy link