Instrumenty wspierania małych przedsiębiorstw - część I

28 listopada 2018
hello world!

Najszerszą grupę przedsiębiorców stanowią wśród całości podmiotów gospodarczych  mikro-, mali i średni przedsiębiorcy. W krajach Unii Europejskiej ich udział w rynku stanowi około 98%. Zdecydowana większość zatrudnia mniej niż 10 pracowników (92%). Tak obszerna grupa ma wpływ na więcej niż połowę PKB państw UE.

Podstawowym problemem tej grupy przedsiębiorców jest trudność w uzyskaniu kapitału. Dlatego instrumenty wspierania mikro-, małych- i średnich przedsiębiorców są bardzo istotne. Dzieje się tak nie tylko w świetle działalności pojedynczego przedsiębiorstwa, ale również na płaszczyźnie makroekonomicznej. Warto odpowiedzieć sobie na pewne istotne pytania w tym kontekście. Jakie problemy, związane z uzyskaniem kapitału, napotykają małe przedsiębiorstwa na drodze do sukcesu gospodarczego? Kto pomaga w rozwiązywaniu tychże problemów?

Formy wspierania małych przedsiębiorców

Szybkie tempo rozwoju gospodarczego, z jakim mamy do czynienia w obecnych czasach, wymusza również powstanie nowych instrumentów ekonomicznych i prawnych. Korzystają z nich mikro-, mali i średni przedsiębiorcy. Wspieranie tej wyodrębnionej grupy podmiotów gospodarczych jest niezmiernie ważne również w celu ogólnego wzrostu gospodarczego.

Wspieranie małych przedsiębiorców może być prowadzone w formie pośredniej – poprzez doradztwo, przeprowadzenie szkoleń i innych – oraz w formie dostarczenia kapitału tym podmiotom gospodarczym. Samo udzielenie kapitału może być również przeprowadzone w różnych postaciach. Może być to zarówno bezpośredni udział kapitałowy w przedsiębiorstwie, jak i udzielenie kredytu lub pożyczki przedsiębiorcy w celu rozwoju przedsiębiorstwa.

Brak kapitału własnego powoduje, że tempo rozwoju, a często również kwestia istnienia bądź nieistnienia przedsiębiorstwa na rynku, w znacznym stopniu jest uzależniony od korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania. Wśród takich instrumentów często znajdują się pożyczki i kredyty bankowe. Natomiast ze względu na szereg okoliczności, mikro-, mali i średni przedsiębiorcy często mają trudności z uzyskaniem kredytu lub pożyczki od instytucji finansowych. Do takich okoliczności należy zaliczyć:

  • krótką historię kredytową lub jej brak,
  • brak majątku do zabezpieczenia wierzytelności,
  • podwyższone ryzyko związane z charakterystyczną dla małych przedsiębiorstw niską płynnością.

Dlatego w rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw znaczącą rolę odgrywają instytucje wspierania tych podmiotów gospodarczych, do których należą między innymi ventures capital oraz fundusze (kapitałowe, pożyczkowe, poręczeń kredytowych).

Również do takich instytucji można zaliczyć tzw. Bussiness Angels oraz bezzwrotne dotacje.

 

chevron-down
Copy link