Kiedy warto skorzystać z mediacji?

28 maja 2019
hello world!

Mediacja jest to metoda rozwiązywania sporów z pomocą osoby trzeciej –  mediatora, który pomaga stronom sporu we wzajemnej komunikacji, budowania atmosfery szacunku, określeniu potrzeb, interesów, poglądów i innych ważnych aspektów, prowadzi dyskusję i dąży do wypracowania akceptowalnego przez strony rozwiązania konfliktu, uzyskania konsensusu.

Jeżeli przedmiot sporu jest na tle prawnym, to głównym celem mediacji jest dążenie do zawarcia ugody, czyli polubowne załatwienie sprawy. Mediacja jest dobrowolnym, nieformalnym i poufnym procesem.

Mediatorem może być osoba odpowiednio wyszkolona, ciesząca się zaufaniem i przygotowana do pełnienia tej roli. Nie jest istotne, czy ta osoba jest bliska stronom sporu. Trzeba odróżnić mediację od rozstrzygnięcia sądowego.

Sędzia, widząc szansę na alternatywną, łagodniejszą drogę rozwiązania sporu, może skierować sprawę na mediację. Mediacja nie ma na celu ustalenia, kto w sporze ma rację, ale przede wszystkim wypracowanie rozwiązania takiego, które zadowoli obie strony. Ważne jest stworzenie stronom odpowiednich warunków umożliwiających dobrowolne porozumienie, a nie narzucanie czy sugerowanie konkretnego rozstrzygnięcia. Strony ostatecznie same muszą chcieć rozwiązać spór, wypracowując „złoty środek”. W sprawach rodzinnych mediacja skupia się na poszukiwaniu rozwiązań, możliwych także do zastosowania w przyszłości. Nie należy zbyt dogłębnie skupiać się na przeszłości czy emocjach, nie ma to być bowiem forma terapii rodzinnej.

Sąd zatwierdza mediację

Bardzo istotne jest to, że efekt mediacji, która jest elementem procesu sądowego, aby był ważny, wymaga zatwierdzenia przez sąd. Zatem sąd przy orzekaniu nie jest związany postanowieniami z ugody, ale według uznania bierze je pod uwagę. Mediacje są formą wspomagającą sądownictwo w załatwianiu wielu spraw. Stosuje się je w sprawach: rodzinnych, nieletnich, karnych, cywilnych, gospodarczych, administracyjnych. Mogą przy tym poruszać bardzo szerokie spectrum kwestii spornych.

Zasady mediacji

Podstawowe zasady, którymi należy kierować się podczas mediacji to zasada:

  • dobrowolności i zakaz wywierania nacisku na którąś ze stron,
  • poufności, obowiązuje mediatora zachowanie tajemnicy oraz czerpania korzyści z posiadanych informacji,
  • bezstronności mediatora i pobierania dodatkowych korzyści,
  • bezpieczeństwa i godności stron, zachowanie równowagi,
  • neutralności ze strony mediatora,
  • szybkości i efektywności postępowania (w miarę możliwości),
  • czuwania przez mediatora nad postępowaniem zgodnym z prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
chevron-down
Copy link