Niedopuszczalna skarga nie może zostać rozpoznana

30 października 2018
hello world!

W dniu  27 września 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wydał postanowienie dotyczące niemożliwości rozpoznania skargi, która jest niedopuszczalna.

Sąd odrzuca skargę:

1) jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego;

2) wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia;

3) gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi;

4) jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już prawomocnie osądzona;

5) jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej; albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy; albo jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną skarżącą zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;

5a) jeżeli interes prawny lub uprawnienie wnoszącego skargę na uchwałę lub akt, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, nie zostały naruszone stosownie do wymagań przepisu szczególnego;

6) jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

Z powodu braku zdolności sądowej jednej ze stron albo zdolności procesowej skarżącego i niedziałania przedstawiciela ustawowego lub braku w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej skarżącym, uniemożliwiającego jego działanie,.sąd odrzuci skargę dopiero wówczas, gdy nie uzupełni się braku.

Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg między innymi na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu.

Stan faktyczny

Zaskarżonym postanowieniem z Dyrektor Poczty Polskiej S.A. utrzymał w mocy własne postanowienie dotyczące stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym.

Skarżący wniósł na wskazane wyżej postanowienie skargę.

Wyrok WSA

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, iż skarga jest niedopuszczalna i - jako taka - podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu. Stosownie do art. 58 § 1 pkt 1 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

Przedmiotem skargi jest postanowienie dotyczące stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym, które - w myśl art. 3 § 2 pkt 3 p.p.s.a. - nie podlega zaskarżeniu do sądu.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 września 2018 r., III SA/Wr 474/18

chevron-down
Copy link