Nielegalne gry i zakłady - jakie kary za to grożą ?

22 kwietnia 2020
hello world!

Przepisy Kodeksu karnego skarbowego regulują przestępstwa i wykroczenia nielegalnego urządzania oraz prowadzenia gier i zakładów wzajemnych, a także uczestnictwa na terenie RP w zagranicznej grze losowej lub zakładzie wzajemnym. Kryterium odróżniającym przestępstwo od wykroczenia jest wypadek mniejszej wagi. Treść przepisu dopełniana jest przepisami ustawy o grach hazardowych. Co grozi za nielegalne gry i zakłady?

Definicja gier hazardowych

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o grach hazardowych grami hazardowymi są gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach. Grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Mówimy tu również o grach urządzanych przez sieć Internet.

Są to gry:

  • liczbowe – wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranych zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek oraz gra liczbowa keno, w której wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb, a wysokość wygranych stanowi iloczyn wpłaconej stawki i mnożnika ustalonego dla poszczególnych stopni wygranych;
  • telebingo – uczestniczy się przez nabycie dowodu udziału w grze zawierającego przypadkowe zestawy liczb lub znaków z góry ustalonego zbioru liczb lub znaków, przeprowadzana na skalę ogólnokrajową z losowaniem nadawanym jako audycja telewizyjna, a podmiot urządzający grę oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe;
  • cylindryczne – uczestniczy się w grze przez wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranej zależy od określonego z góry stosunku wpłaty do wygranej, zaś wynik gry ustalany jest za pomocą urządzenia obrotowego lub gry cylindryczne urządzane na tych zasadach w sieci Internet;
  • w kości;
  • bingo pieniężne – uczestniczy się przez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane pieniężne, których wysokość zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek;
  • bingo fantowe – uczestniczy się przez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe;

a także loterie:

  • pieniężne – uczestniczy się w nich przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane pieniężne;
  • fantowe – uczestniczy się w nich przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe;
  • promocyjne – uczestniczy się w nich przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe;
  • audioteksowe – uczestniczy się w nich przez odpłatne połączenie telefoniczne lub wysyłanie wiadomości tekstowych z użyciem publicznej sieci telekomunikacyjnej.

Zakłady wzajemne

Natomiast zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe. Polegają one na odgadywaniu wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki. Wysokość wygranej zależy natomiast od łącznej kwoty wpłaconych stawek (totalizatory) lub zaistnienia różnych zdarzeń. Mowa tu także o zdarzeniach wirtualnych, w których uczestnicy wpłacają stawki. Wysokość wygranych zależy natomiast od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej (bukmacherstwo). Przez zdarzenia wirtualne rozumie się generowane komputerowo zdarzenia dotyczące sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt.

Gry na automatach

Grami na automatach są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych. Są to także gry odpowiadające zasadom gier na automatach. Urządzane przez sieć Internet o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości. Wygraną rzeczową w grach na automatach jest również wygrana polegająca na możliwości przedłużania gry bez konieczności wpłaty stawki za udział w grze. Ponadto wygraną będzie także możliwość rozpoczęcia nowej gry przez wykorzystanie wygranej rzeczowej uzyskanej w poprzedniej grze. Grami na automatach są także gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych. Są to także gry odpowiadające zasadom gier na automatach urządzane przez sieć Internet organizowane w celach komercyjnych. Tutaj grający nie ma możliwości uzyskania wygranej pieniężnej lub rzeczowej. Gra ma jednak charakter losowy.

Gry w karty

Wyróżniamy następujące gry w karty: gry black jack, poker i baccarat. Jeżeli są rozgrywane o nagrody pieniężne lub rzeczowe. Ustawa zatem w sposób wyczerpujący definiuje gry hazardowe.

Przeczytaj również:
Umowa z bukmacherem a klauzule niedozwolone

Nielegalne gry i zakłady - prowadzenie gier wbrew przepisom ustawy

Zgodnie z art. 107 § 1 ustawy Kodeks karny skarbowy (dalej jako „kks”) kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi gry hazardowe, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie. Sprawca czynów penalizowanych w tym przepisie godzi zarówno w interes finansów publicznych, jak i monopol państwa w tej sferze. 

Co, jeżeli sprawca dopuszcza się czynu zabronionego określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z organizowania zbiorowego uczestnictwa w grze hazardowej? Podlega on karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie (art. 107 § 3 kks).

Urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych

Zgodnie z art. 3 ustawy o grach hazardowych urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach jest dozwolone wyłącznie na podstawie właściwej koncesji, zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia.

Artykuł 6 ust. 1 tej ustawy stanowi, że działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości i gier na automatach może być prowadzona po uzyskaniu koncesji na kasyno gry. Z zastrzeżeniem, iż  prowadzenie działalności w zakresie gier liczbowych, loterii pieniężnych, gry telebingo oraz gier na automatach poza kasynem gry jest objęte monopolem państwa, podobnie jak urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych (art. 5 ust. 1 i 1b ustawy).

Pewien wyjątek stanowi także art. 6a ust. 2 ustawy. Czytamy tutaj, że grę w pokera może niekiedy urządzać podmiot nieposiadający koncesji na prowadzenie kasyna gry. Odbywa się to w formie turnieju gry w pokera poza kasynami gry. Działalność w zakresie gier bingo pieniężnych i zakładów wzajemnych można prowadzić po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne.

Nielegalne gry i zakłady - uczestnictwo w zagranicznej grze hazardowej

Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze hazardowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych (art. 107 § 2 kks). Znamię uczestnictwa należy interpretować jako branie udziału w danej grze czy też zakładzie. Rodzaj i etap uczestnictwa jest tu w zasadzie nieistotny z punktu widzenia obowiązku pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. Znamiona gry losowej, zakładu wzajemnego oraz ich zagranicznego charakteru oceniać należy na podstawie przepisów prawa polskiego. Odnotowania wymaga także fakt, że w przypadku tego przepisu nie ma odpowiedniej normy sankcjonowanej w ustawie o grach hazardowych. Bezprawność tego czynu wynika więc wyłącznie z faktu jego karalności.

Najważniejszym zagadnieniem, które pojawia się na tle wykładni przepisu art. 107 § 2 kks jest zakres jego obowiązywania. Co istotne, przepis ten nie obejmuje uczestnictwa w legalnych na terenie UE internetowych grach losowych i zakładach wzajemnych. Jako że pozwala na to art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

chevron-down
Copy link