Nowe rozporządzenie ws. pomocy de minimis

15 marca 2018
hello world!

14 marca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Akt prawny dotyczy rozwiązań w sprawie pomocy de minimis w ramach programów lub przedsięwzięć.

Co określa rozporządzenie?

W dokumencie ministerstwa zostały określone programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez właściwego ministra ds. nauki, dla których zostanie udzielona pomoc de minimis. Zadania, dla których przeznaczone jest ww. wsparcie wynikają z polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa.

Wskazane zostały również warunki, przeznaczenie, a także tryb przyznawania, rozliczania i kumulowania maksymalnych wielkości oraz intensywności pomocy. Wsparcie de minimis zostanie przyznane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji UE nr 1407/2013.

Przedsiębiorstwo w definicji rozporządzenia UE

"Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą." -treść art. 1, załącznik nr1 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014.

Dla kogo pomoc de minimis?

Pomoc de minimis przysługuje wszystkim przedsiębiorcom z wyjątkami określonymi w rozporządzeniu. Są to:

  1. przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
  2. przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją podstawową produktów rolnych;
  3. przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych kiedy: "wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą" lub "przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym";
  4. działalności związane z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich UE
  5. pomoc uwarunkowana pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów krajowych w stosunku do towarów, które są sprowadzane z za granicy.

Wyjątek od wyjątku

Przedsiębiorca, który znalazł się ma ww. liście wyjątków może otrzymać pomoc de minimis. Musi on spełnić jednak warunek, a mianowicie zobowiąże się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla działalności, której sektor został wyłączony, a także dla pozostałej działalności gospodarczej.

Wielkość pomocy

Całkowita kwota wchodząca w skład pomocy de minimis przyznawana dla jednego przedsiębiorstwa nie może przekroczyć kwoty 200 tys. euro w okresie 3 lat podatkowych.

W sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo zajmuje się prowadzeniem działalności z zakresu drogowego transportu towarów ww. kwota zamyka się w granicach 100 tys. euro.

W sytuacji kiedy działalność zajmuje się zarówno wspomnianym transportem towarów i jednocześnie zajmuje się czymś innym stosowany zostaje pułap 200 tys. euro. Kwota otrzymana musi być jednak tak rozdzielona, żeby na pierwszą z nich nie została przekazana kwota przekraczająca 50% maksymalnej wartości.

Formalności

Pomoc de minimis zostaje przydzielona przez ministra właściwego ds nauki, który podejmuje decyzję na podstawie wniosku. Dokument musi zostać złożony w formie elektronicznej i zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (może być również potwierdzony przez ePUAP) i wysłany na skrzynkę podawczą ww. ministra.

Wniosek musi posiadać wymienione w rozporządzeniu załączniki, a mianowicie:

  1. zaświadczenia o pomocy de minimis (także te dot. rolnictwa i rybołówstwa), jakie wnioskodawca otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc;
  2. zaświadczenia z ostatnich 2 lat lub oświadczenia otrzymanej pomocy w tym okresie;
  3. wszelkie informacje, które są niezbędne do przyznania pomocy określone w ustawie  o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznych.

W momencie otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy przedsiębiorca ma 30 dni na złożenie w urzędzie obsługującym ministra trzy egzemplarze umowy. Jej treść musi określać "warunki jej realizacji i finansowania, a także rozliczania przyznanej pomocy".

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest również złożenie raportu rocznego. Ma on dotyczyć wykorzystania środków finansowych na naukę. Termin składania raportu upływa 15 lutego roku następnego, po tym w którym została udzielona pomoc. W okresie 60 dni przed zakończeniem zadania określonego w umowie przedsiębiorca musi złożyć raport końcowy.

Ważne: Niedotrzymanie terminu skutkuje rezygnacją z zawarcia umowy. Jest to równoznaczne z brakiem wsparcia de minimis. Te same konsekwencje mają miejsce w sytuacji niezłożenie ww. raportów.

 

[jetpack-related-posts]
chevron-down
Copy link