Nowy projekt dot. odnawialnych źródeł energii

7 marca 2018
hello world!

6 marca 2018 roku Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Taką informację można przeczytać na stronie Ministerstwa Energii. Nowe przepisy mają przyczynić się do bardziej efektywnego wykorzystywania tychże surowców, spełnienie zobowiązań międzynarodowych i zwiększenie wykorzystania produktów ubocznych pochodzących z bloku rolniczego.

Zmiana trzech ustaw

Cały projekt zmienia nie tylko wspomnianą ustawę o odnawialnych źródłach energii, ale także te, które dotyczą inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych i prawo budowlane. Te dwie ostatnie obejmują jedynie zmiany określające zasady budowy i opodatkowania farm wiatrowych.

Rozwiązania zawarte w projekcie mają polepszyć warunki przedsiębiorców działających w dziedzinie energetyki, która posiada właściwości odnawialne. Zapewniona ma zostać także harmonizacja polskiego prawa z europejskimi regulacjami dot. pomocy publicznej. Ma to na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, redakcyjnych i prawnych w obszarach ustawy obowiązującej.

Nowe regulacje

Zmiany mają ułatwić realizację celów wskazanych w dokumentach strategicznych, takich jak Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD) oraz projekt Polityki Energetycznej Polski do roku 2030 (PEP 2030). Do najważniejszych zmian należy zaliczyć:

  1. nowe definicje "biomasy, biomasy pochodzenia rolniczego, biowęgla, dedykowanej instalacji spalania biomasy, hybrydowej instalacji oze, instalacji oze, małej instalacji, mikroinstalacji, modernizacji, spółdzielni energetycznej, stałej ceny zakupu i toryfikatu (chodzi o wysokoenergetyczne paliwo stałe)";
  2. monitorowanie i ocena produkcji energii dokonywanej przez mikro instalacje OZE;
  3. ulepszenie systemu aukcyjnego, który został dostosowany do współczesnych potrzeb i możliwości małych przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem energii;
  4. pojawienie się mechanizmów wspierających dla wytwórców energii elektrycznej ze źródeł energii, które mogą zostać odnowione i dotyczą hydroenergetyki i biogazu.

Zakup niewykorzystanej energii

Nowelizacja zawiera również nowy mechanizm odpowiedzialny za rozliczenia dot. zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po cenie gwarantowanej. Będzie to 90% ceny referencyjnej konkretnego typu instalacji. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy ma być ona także "waloryzowana corocznie średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem z poprzedniego roku kalendarzowego."

Zmiany dotyczą tych wytwórców, którzy zostaną zakwalifikowani do systemu sprzedaży ww. energii po stałej cenie. Wprowadzone zostały dwie możliwości sprzedaży ww. nadwyżki. Są to: "sprzedaż do sprzedawcy zobowiązanego albo sprzedaż do podmiotu innego niż sprzedawca zobowiązany wraz z prawem wytwórcy do pokrycia ujemnego salda."

Rozwój biogazowni i elektrowni wodnych

W obszarze działania biogazowni mają pojawić się możliwości mające w lepszym stopniu zagospodarować odpady pochodzenia organicznego. Dzięki redukcji odoru pochodzącego ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków ma także poprawić się obszar środowiska naturalnego i jakość życia mieszkańców.

Elektrownie wodne mają być ciągle rozwijane ze względu na swoje znaczenie w realizacji celów środowiskowych. Zdaniem ministerstwa pełnią one "wiele pozytywnych funkcji w środowisku przyrodniczym i gospodarce, a także w życiu społecznym i kulturalnym. Najczęściej chodzi o zwiększanie retencji wody, funkcje przeciwpowodziowe, konserwację koryt rzek, odbudowę i utrzymywanie infrastruktury hydrotechnicznej, poprawę parametrów sieci energetycznej, magazynowanie energii, tworzenie miejsc pracy, a także dbanie o zabytkowe obiekty hydrotechniczne, stanowiące część dziedzictwa kulturowego."

Inne zmiany

Projekt nowelizacji ustawy zawiera również propozycję zmian, które dotyczą sektora energetyki wiatrowej. Jedną z ważniejszych jest regulacja określająca, że pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej zachowa swoją moc, jeżeli w ciągu 5 lat (liczonych od lipca 2016 roku) wydane zostanie pozwolenie na jej użytkowanie.

Wprowadzone mają zostać również rozwiązania mające za cel ochronę mieszkańców i właścicieli działek, w których obrębie znajdują się ww. elektrownie. Protekcja ma dotyczyć sytuacji, w których może wystąpić szkoda w trakcie działalności prądotwórczej instytucji. Dzierżawcy zostało zagwarantowane zwrócenie terenu będącego jego własnością w stanie niepogorszonym, kiedy zostanie zakończona eksploatacja elektrowni wiatrowej.

Kolejnymi zmianami będą także:

  1. nowa reguła kumulacji pomocy publicznej;
  2. likwidacja zbędnych elementów, które zostały zawarte w oświadczeniu składanym przez wytwórcę energii w instalacjach odnawialnych źródeł energii ;
  3. doprecyzowanie elementów zbiorczych raportu rocznego prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

 

chevron-down
Copy link