Czym jest obszar ograniczonego użytkowania?

7 sierpnia 2019
hello world!

Obszar ograniczonego użytkowania jest tworzony w sytuacji, gdy z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, albo z analizy porealizacyjnej wynika, że (mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych) nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu. Takim obiektem może być: oczyszczalnia ścieków, składowisko odpadów komunalnych, kompostownia, trasa komunikacyjna, lotnisko, linia i stacja elektroenergetyczna, obiekty sieci gazowej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej.

Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub dla zakładów, lub innych obiektów, gdzie zachodzi eksploatowanie instalacji, którą kwalifikuje się jako takie przedsięwzięcie, tworzy sejmik województwa. Dzieje się to w drodze uchwały. Dla pozostałych zakładów lub innych obiektów obszar ograniczonego użytkowania tworzy natomiast rada powiatu w drodze uchwały.

Organy tworzące obszar ograniczonego użytkowania określają granice obszaru i ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu. Wskazują także wymagania techniczne dotyczące budynków. Oprócz tego wyznaczają sposób korzystania z terenów. Sposób ten wynika z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub analizy porealizacyjnej, albo przeglądu ekologicznego.

Przeczytaj również:
Czym jest cisza nocna i czy rzeczywiście istnieje?

Roszczenia w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości

Co stanowi podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej związanej z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości w wyniku ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania? Znaczenie ma tutaj artykuł 129 w związku z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Mianem właściciela nieruchomości określa się użytkownika wieczystego, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości.

Właściciel nieruchomości ma prawo żądać wykupienia nieruchomości lub jej części. Może się tak zdarzyć w sytuacji, gdy nastąpi istotne ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Może się bowiem okazać, że korzystanie z nieruchomości lub z jej części w dotychczasowy sposób stało się niemożliwe lub ograniczone.

To nie wszystkie roszczenia, które przysługują właścicielowi nieruchomości. W związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości może on żądać odszkodowania za poniesioną szkodę. Szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości. W razie określenia na obszarze ograniczonego użytkowania wymagań technicznych dotyczących budynków szkodą stają się także koszty poniesione w celu wypełnienia tych wymagań przez istniejące budynki. Nawet w przypadku braku obowiązku podjęcia działań w tym zakresie.

Kiedy można wystąpić z roszczeniem? Jest to możliwe w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. Właściwymi w sprawach spornych dotyczących wysokości odszkodowania lub wykupu nieruchomości są sądy powszechne.

Kto jest obowiązany do wypłaty odszkodowania lub wykupu nieruchomości? Będzie nim ten, którego działalność spowodowała wprowadzenie ograniczeń.

chevron-down
Copy link