Odebranie zwierzęcia właścicielowi – nadchodzą zmiany?

2 listopada 2020
hello world!

Na najbliższym posiedzeniu Sejm rozpozna poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Jeśli Senat zadecyduje o pozostaniu przy pierwotnej wersji ustawy, to prawo właścicieli  zwierząt będzie osłabione. Co do zasady jednak sądy niechętnie akceptują odbieranie zwierząt przez ekologów. Nie wystarczy, że zwierzę jest bardzo zaniedbane. Aby odebranie zwierzęcia właścicielowi było możliwe, trzeba wykazać, że pozostaje na skraju życia i śmierci.

Czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638) zwierzę traktowane w sposób określony w art. 6 ust. 2 (a więc przez znęcanie się nad zwierzętami, przez co należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień) może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia i przekazane:

  1. schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe lub laboratoryjne, lub
  2. gospodarstwu rolnemu wskazanemu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli jest to zwierzę gospodarskie, lub
  3. ogrodowi zoologicznemu lub schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych lub utrzymywane w ogrodach zoologicznych.

Decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi podejmowana jest z urzędu po uzyskaniu informacji od policji, straży gminnej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Przekazanie zwierzęcia następuje za zgodą podmiotu, któremu zwierzę ma być przekazane. W przypadku natomiast braku takiej zgody, lub wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających przekazanie zwierzęcia tym podmiotom, zwierzę może zostać nieodpłatnie przekazane innej osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo osobie fizycznej, która zapewni mu właściwą opiekę.

Co istotne, decyzja o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi podlega natychmiastowemu wykonaniu. Przysługuje od niej prawo wniesienia odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego. Musi to jednak nastąpić w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji. Samorządowe kolegium odwoławcze rozpoznaje odwołanie w terminie 7 dni.

Mogą wystąpić także przypadki niecierpiące zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu. Wówczas policjant, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, odbiera mu zwierzę. Zawiadamia o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), celem podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia.

Przeczytaj również:
Co może zająć komornik? Czy komornik może zająć psa? 

Ważą się losy przepisów o odbieraniu zaniedbanych zwierząt

Senatorowie opowiedzieli się za skreśleniem z ustawy przepisu uprawniającego organizacje pozarządowe do odebrania zwierzęcia jego właścicielowi lub opiekunowi. Ponadto wykreślili odebranie zwierzęcia jego właścicielowi przez każdą osobę, jeżeli działanie lub zaniechanie właściciela bezpośrednio zagraża życiu lub zdrowiu tego zwierzęcia.

Wprowadzono również zakaz prowadzenia egzekucji ze zwierząt domowych. Zwyciężyła opcja prezentowana przez hodowców zwierząt rasowych, które uważają, że to absurd, by nadawać organizacjom społecznym uprawnienia równe służbom specjalnym. Obecnie nawet w nocy, nawet bez zgody właściciela, organizacja może włamać się do domów w asyście policji. Może to nastąpić nawet pod nieobecność właściciela, aby skontrolować warunki, w jakich trzymane jest zwierzę. Stowarzyszenie Na Rzecz Obrony Praw Ludzi i Zwierząt „Oddajcie Moje Psy” zwróciło się więc do marszałka Senatu o wykreślenie przedstawicieli organizacji społecznych pozarządowych jako podmiotu mogącego czasowo odbierać właścicielom zwierzęta (obecnie obowiązujący art. 7 ust. 3 ustawy). Ich zdaniem wykreślenie tych przepisów uzasadniają nadużycia.

Odebranie zwierzęcia właścicielowi – ratunek dla zwierząt

Od 1997 r. organizacje społeczne mają prawo odbierania zwierząt, które zostały szczególnie skrzywdzone przez swoich właścicieli. Zgodnie z obowiązującym art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, w przypadkach niecierpiących zwłoki, kiedy zwierzę padło ofiarą znęcania się ze strony właściciela oraz znajduje się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej to zwierzę odbiera. Organizacje na podstawie tego przepisu ratują dziesiątki tysięcy zwierząt rocznie. Odbierają zwierzęta bite, głodzone, cierpiące z powodu nieleczonych ran oraz chorób. Ponadto organizacje mają zaplecze w postaci schronisk, gospodarstw, domów tymczasowych, w których zwierzęta bezpiecznie czekają do końca procesu wytoczonego właścicielowi. Co najważniejsze, organizacje mają też fundusze na natychmiastową pomoc weterynaryjną.

Szkodliwa poprawka?

Na ostatnim etapie prac sejmowych ogłoszono jednak poprawkę. Może ona wypaczyć cel ustawy. Uprawnienia organizacji zostały bowiem znacznie ograniczone. To najbardziej uderzy nie w same organizacje, ale w zwierzęta, które przez ten przepis nie doczekają się pomocy. Nadal będą cierpieć. W wielu przypadkach będą ponosiły najwyższy koszt – utracą życie w męczarniach.

Zgodnie z przyjętym przez Sejm brzmieniem art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt organizacje społeczne będą mogły odbierać zwierzęta wyłącznie w obecności funkcjonariusza policji lub strażnika gminnego. W przypadku gdy policjant, strażnik gminny lub lekarz weterynarii będzie miał odmienne zdanie co do stanu zdrowia zwierzęcia, przedstawiciel organizacji społecznej będzie musiał odstąpić od czynności. Zwierzę pozostanie u dotychczasowego właściciela.

chevron-down
Copy link