Odstąpienie od umowy zobowiązującej do przeniesienia własności

Czy można odstąpić od umowy zobowiązującej do przeniesienia własności? Jest to temat wyjątkowo kontrowersyjny, często spotykany podczas sporządzania aktu notarialnego i trzeba przyznać odpowiedź nie jest prosta.

Większość praktyków stoi na stanowisku dopuszczalności (przy czym przez dopuszczalność rozumie się fakt, że nie powoduje i nie przesądza to o wadliwości czynności prawnej) zastrzeżenia w umowie przenoszącej własność nieruchomości umownego prawa odstąpienia opisanego w art. 395 k.c. Rozważania powyższe dotyczą także zastrzeżenia odstępnego,które jest regulowane w art. 396 k.c.

Odmienne stanowisko Sądu Najwyższego

Należy jednak zauważyć, iż Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2005 r. (V CK 401/04) zajął stanowisko odmienne, uznając niedopuszczalność takiego zastrzeżenia.

Życie i obrót prawny spowodują prawdopodobnie konieczność dalszych rozstrzygnięć sądowych.