Ogrodzenie między działkami - czy sąsiad może mi zabronić postawić płot?

7 stycznia 2019
hello world!

Przywilejem posiadania nieruchomości jest także prawo budowy ogrodzenia. Drewniany, kamienny lub ceglany płot jest zwykle pierwszym bastionem bezpieczeństwa naszej posiadłości. Drugą, równie ważną, jego cechą jest zwiększenie prywatności i zyskanie poczucia swobody na własnej ziemi. Należy jednak pamiętać, że budowa ogrodzenia nie może odbywać się w dowolny sposób. W tym celu powstało prawo budowlane i tzw. prawo sąsiedzkie. Jakie formalności należy spełnić, by legalnie postawić płot? Czy sąsiad może wstrzymać budowę ogrodzenia na granicy działki?

Ogrodzenie między działkami - kiedy można budować bez pozwolenia?

Od 2015 roku bardzo łatwo postawić tzw. nieskomplikowany obiekt budowlany. Do takich też zalicza się budowa ogrodzenia. Zgodnie z tymi przepisami, można stawiać płoty o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m od poziomu terenu. W przypadku wyższych konstrukcji należy uzyskać pozwolenie na budowę. Wspomniane pozwolenie staje się także konieczne w przypadku stawiania muru oporowego. Konstrukcja ta pojawia się, gdy pomiędzy sąsiadującymi ze sobą działkami występują różnice pod względem wysokości terenu. Taka budowla, by nie zagrażała życiu lub zdrowiu, musi być całkowicie zgodna z przepisami sztuki budowlanej.

Warto również pamiętać, że ogrodzenie do wysokości 1,80 m nie może posiadać ostrych zakończeń (druty kolczaste i ostre metalowe fragmenty).

Ogrodzenie między działkami - jak i kiedy zgłosić zamiar budowy?

Kiedy chcemy zgłosić zamiar budowy, należy pamiętać, by zrobić to co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem pracy przy nowym płocie.

Zgłoszenie budowy ogrodzenia składa się w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu. W zgłoszeniu tym muszą znaleźć się:

 • rodzaj przewidywanych robót;
 • zakres przewidywanych robót;
 • sposób wykonania ogrodzenia;
 • określenie terminu rozpoczęcia prac;
 • dokumenty poświadczające prawo do władania nieruchomością;
 • rysunki, projekty planowanego ogrodzenia (może je wykonać również właściciel działki);

Po zgłoszeniu zamiaru budowy pozostaje czekać. Gdy starostwo lub urząd miasta nie dadzą nam żadnej odpowiedzi do dnia planowanego stawiania ogrodzenia, należy uznać, że uzyskaliśmy pozwolenie. Prawo administracyjne w wielu przypadkach wydaje zezwolenie poprzez milczenie. W razie wątpliwości zostanie wystosowany sprzeciw.

Ważne: Jeżeli budowa zostanie zaakceptowana, to należy się jej podjąć w ciągu 2 lat od zgłoszenia. Jeżeli termin nie zostanie dotrzymany, konieczne stanie się dokonanie ponownego zgłoszenia.

Ogrodzenie między działkami - kto płaci?

Polskie prawo w tym aspekcie pozostawia pewną lukę. Jeżeli sprawa wygląda tak, że ogrodzenie znajduje się już na swoim miejscu, a Twój sąsiad nie chce wspierać Cię w utrzymywaniu go w należytym stanie, musisz pokazać mu Kodeks cywilny i zacytować poniższy artykuł.

Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy. (...) Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania.

(art. 154 - Kodeks cywilny)

Trudniej jest w sytuacji, kiedy płotu nie ma, a sąsiad, widząc Twoje zaangażowanie w chęć jego budowy, odmawia wsparcia finansowego. W świetle prawa nie ma on obowiązku partycypowania w kosztach utrzymania wspólnego ogrodzenia. Jest to spore uchybienie, które pozwala na manipulację. Istnieje szansa, że zdeterminowany sąsiad, pod wpływem emocji, zdecyduje się na budowę ogrodzenia samodzielnie. Druga osoba ma wtedy zarówno płot, jak i pieniądze w kieszeni.

Przewidziany w art. 154 § 2 k.c. obowiązek ponoszenia kosztów urządzeń  znajdujących się na granicy gruntów sąsiadujących nie obejmuje kosztów wybudowania nowego urządzenia.

(uchwała Sądu Najwyższego - III CZP 75/01)

Pocieszenie stanowi jedynie fakt, że jeżeli powstanie ogrodzenie, będzie można zobowiązać sąsiada, na mocy art. 154, do dbania o dobro wspólne.

Ogrodzenie między działkami. Co robić, gdy sąsiad chce zbudować z nami ogrodzenie?

Gdy wraz ze swoim sąsiadem zdecydujecie się zbudować ogrodzenie, nie zapomnijcie o podpisaniu specjalnej umowy. Wasze pisemne zgody pozwolą uniknąć ewentualnych sporów w przyszłości. Czym powinna charakteryzować się taka umowa? Jest to tzw. umowa partycypowania w kosztach budowy ogrodzenia.

Najważniejsze informacje, które należy zawrzeć w umowie:

 • dane personalne dwóch stron umowy;
 • numery działek, pomiędzy którymi ma znaleźć się płot;
 • spis i kosztorys potrzebnych materiałów;
 • rozkład kosztów budowy ogrodzenia;
 • projekt ogrodzenia (w tym jego wysokość i sposób wybudowania).

Ogrodzenie między działkami. Co robić, jeśli sąsiad nie chce wspólnego płotu?

Zdarzają się również takie sytuację, że sąsiad nie tyle nie chce dołożyć się do budowy płotu, co w ogóle nie życzy sobie, by on powstał. W tym wypadku sprawa również jest nieciekawa, ale nie beznadziejna. Co należy zrobić, by postawić ogrodzenie wbrew woli sąsiada? Kiedy w żaden sposób nie można dojść do porozumienia, pozostaje nam jedno rozwiązanie. Płot musi całkowicie stanąć na działce należącej do inwestora. Innymi słowy, ogrodzenie nie może znaleźć się na granicy działek, a całkowicie po stronie właściciela działki. Są to różnice kilku centymetrów, jednakże warto o nich pamiętać, żeby sąsiad nie mógł skierować wobec nas roszczenia o bezprawnym naruszeniu działki.

Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. (...) Przeciwko osobie, która narusza własność w inny sposób, aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą, przysługuje właścicielowi roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

(art. 222 - Kodeks cywilny)

Warto pamiętać, że takie roszczenie nie ulega przedawnieniu, jeżeli dotyczy nieruchomości. Rozpoczynanie sporu, który może trwać latami, nie ma zatem sensu.

Ogrodzenie między działkami - co robić w razie wątpliwości co do przebiegu granicy?

Najlepszym rozwiązaniem jest wynajęcie geodety. Działanie specjalisty wyklucza konflikt o ziemię ze swoim sąsiadem. Wszystko zostanie udokumentowane i potwierdzone na piśmieGeodeta wznowi znaki graniczne, które w świetle prawa stanowią rzeczywisty przebieg granicy pomiędzy działkami sąsiadów. Są również takie przypadki, kiedy geodeta nie jest w stanie poprawnie wyznaczyć znaków granicznych. Wtedy następuje konieczność wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego.

Jak budować ogrodzenie od strony ulicy?

Należy pamiętać, że ogrodzenie, znajdujące się od strony ulicy, nie może przekroczyć linii rozgraniczającej. Przed budową płotu warto dowiedzieć się, czy plan miejscowy nie przewiduje również poszerzenia drogi, ponieważ wtedy ogrodzenie musi zostać usytuowane odpowiednio daleko.

Właściciele nieruchomości znajdujących się wzdłuż skrzyżowania dróg, czyli na tzw. rogu, muszą mieć na uwadze wysokość swojego ogrodzenia. Gdy starosta uzna, że zbyt wysoki płot powoduje ryzyko kolizji drogowej lub innego niebezpieczeństwa, może nie zgodzić się na budowę. W takim wypadku należy starać się o pozwolenie na ogrodzenie z uwzględnieniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa. W najgorszym wypadku może nastąpić wydanie decyzji o przycięciu ogrodzenia w rogu potencjalnie stwarzającym niebezpieczeństwo przez brak widoczności.

Źródło:

 • wspomniane w artykule akty prawne;
 • muratordom.pl;
 • montazogrodzenia.com
 • bankier.pl

Akty prawne związane z pojęciem - ogrodzenie między działkami

Zobacz również:

Czy sąsiad może wstrzymać budowę domu?

Budowa domku nad wodą

chevron-down
Copy link