Pobyt w szpitalu uniemożliwia składanie pism

26 października 2018
hello world!

W przedmiotowej sprawie pełnomocnik złożył zażalenie na postanowienie wnosząc jednocześnie o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia. Do wniosku załączył zaświadczenie ze Szpitala Wojewódzkiego potwierdzające, że we wskazanym okresie jego klient przebywał w tymże szpitalu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał postanowienie, w którym wskazał, iż zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu nie przynosi skutku. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu (art. 86 § 1 p.p.s.a.). Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana,.w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 1 i 2 p.p.s.a.).

W pierwszej kolejności wyjaśnienia wymaga,.iż z przedłożonego przez pełnomocnika zaświadczenia ze Szpitala Wojewódzkiego wynika,.że we wskazanym okresie wnioskodawca przebywał w tymże szpitalu. W ocenie Sądu wniosek o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia wniesiono z zachowaniem siedmiodniowego terminu, liczonego od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

Przywrócenie terminu ma charakter wyjątkowy

Przechodząc do merytorycznej oceny wniosku Sąd wskazuje, że instytucja przywrócenia terminu ma charakter wyjątkowy. Brak winy w uchybieniu terminu winien być oceniany w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności.jakiej można wymagać od osoby należycie dbającej o swoje interesy.

Dlatego o braku winy w uchybieniu terminu można mówić jedynie wtedy,.gdy strona nie mogła usunąć zaistniałej przeszkody nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku.(postanowienia NSA: z dnia 27 maja 2014 r., sygn. akt II GZ 223/14 i.z dnia 3 września 2010 r., sygn. akt I OZ 655/10). Z taką też sytuacją mamy do czynienia w rozpoznawanej sprawie. W ocenie Sądu pełnomocnik Skarżącego uprawdopodobnił okoliczności wskazujące na brak jego winy w uchybieniu terminu do wniesienia zażalenia. Niewątpliwie pobyt w szpitalu stanowił przesłankę uniemożliwiającą wniesienie zażalenia w terminie.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 sierpnia 2018 r.,

IV SA/Po 1057/16

chevron-down
Copy link