Jak domagać się podwyższenia alimentów na dziecko?

13 sierpnia 2018
hello world!

Gdy wzrosły wydatki na małoletnie dziecko, a osoba zobowiązana do alimentów nie zgadza się na płacenie ich w wyższym wymiarze, można domagać się podwyższenia alimentów na drodze powództwa sądowego.

Podstawą żądania podwyższenia alimentów jest art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z tym artykułem, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, to rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Inaczej byłoby w sytuacji, gdy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Natomiast, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Należy jednak mieć na uwadze, że wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego. W takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Przesłanka zmiany stosunków

Przez zmianę stosunków należy rozumieć istotny wzrost usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentacji lub istotne zwiększenie się możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Konieczne jest więc porównanie wysokości alimentów z dnia zawarcia umowy alimentacyjnej lub uprawomocnienia się orzeczenia zasądzającego alimenty oraz z dnia orzeczenia sądu podjętego w przedmiocie podwyższenia alimentów. Jednakże, upływ czasu, jaki nastąpił pomiędzy ww. datami, nie może przemawiać za zasadnością roszczenia o podwyższenie alimentów.

Zmiana stosunków to istotne zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji. Taką zmianą będzie również istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Skutkiem zmian stosunków natomiast jest potrzeba skorygowania zakresu obowiązku alimentacyjnego. Oceniając, czy zachodzą przesłanki do zmiany obowiązku alimentacyjnego, należy brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące świadczyć o zmianie stosunków. Zarówno te, które dotyczą usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego jak i możliwości zarobkowych oraz majątkowych stron.

Wniesienie pozwu

Osobą legitymowaną czynnie do wniesienia pozwu o podwyższenie alimentów jest uprawniony do świadczeń alimentacyjnych. W przypadku małoletniego dziecka, powodem będzie dziecko reprezentowane przez rodzica, a pozwanym będzie rodzic zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych. Co istotne, można dochodzić  podwyższenia alimentów za okres przed wniesieniem powództwa, ale wyłącznie w zakresie niezaspokojonych potrzeb uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa. Sądem właściwym rzeczowo jest sąd rejonowy. Natomiast pozew można wnieść do sądu w okręgu, którego pozwany ma miejsce zamieszkania lub według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Strona dochodząca podwyższenia alimentów jest zwolniona od kosztów sądowych.

chevron-down
Copy link