Polityka Nowej Szansy – ustawa o pomocy dla firm w restrukturyzacji już obowiązuje

12 sierpnia 2020
hello world!

11 sierpnia weszła w życie ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, zwana Polityką Nowej Szansy. Dzięki niej możliwe będzie przekazanie przedsiębiorcom wsparcia w wysokości 120 milionów złotych rocznie. Polityka Nowej Szansy – kto będzie mógł z niej skorzystać?

Prace nad nową ustawą przyspieszyło pojawienie się epidemii koronawirusa. Projekt przepisów został bowiem przygotowany już 5 lat temu.

Polityka Nowej Szansy – dla kogo nowe przepisy?

Polityka Nowej Szansy jest skierowana do przedsiębiorców borykających się z płynnością finansową, którzy są w trakcie postępowania upadłościowego lub ich firmom grozi likwidacja. Wsparcie przeznaczone jest dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców. Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej w związku z przeprowadzaną restrukturyzacją.

Co do zasady pomoc ma być udzielana w formie pożyczek, wypłacanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Wsparcia można udzielić na:

  • ratowanie,
  • tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne,
  • restrukturyzację.

Tekst polskiej ustawy opiera się na przepisach wskazanych w Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (2014/C/249/01).

Pomoc na ratowanie i tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne

Pomoc na ratowanie to krótkookresowe pożyczki. Agencja Rozwoju Przemysłu będzie ich udzielać na 6 miesięcy w wysokości uzależnionej od sytuacji danego przedsiębiorcy. Jeżeli jednak okaże się, że wysokość pożyczki lub czas, na jaki jej udzielono, nie wystarcza do poprawienia sytuacji firmy, przedsiębiorca może:

  • wystąpić o dodatkową pożyczkę,
  • wydłużyć okres trwania pożyczki do 18 miesięcy.

Jeśli nadal udzielona pożyczka będzie niewystarczająca, przedsiębiorca może wystąpić o tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne. Z tej opcji nie mogą jednak skorzystać duże przedsiębiorstwa.

Wsparcie dedykowane jest przedsiębiorcom, którzy chcą dokonać restrukturyzacji, ale nie mają na to środków. Pomoc ma zapewnić płynność finansową na czas restrukturyzacji lub pomóc w przeprowadzeniu sprawnej likwidacji. Jeśli pomoc na ratowanie lub tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne wystarczy, by przedsiębiorca wyszedł na prostą, będzie on musiał złożyć stosowne oświadczenie i zwrócić pożyczkę.

Przeczytaj również:
Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw – pomoc na ratowanie

Polityka Nowej Szansy – pomoc na restrukturyzację

Jeśli opisane wyżej formy pomocy nie wystarczą, mały, średni i duży przedsiębiorca może wystąpić o pomoc na restrukturyzację. Ten rodzaj wsparcia może przybrać formy:

  • objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,
  • udziału w podwyższeniu kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów lub akcji,
  • objęcia obligacji,
  • zmiany terminów spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyzację,
  • konwersji pożyczki, udzielonej jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, na udziały lub akcje przedsiębiorcy.

Pomoc ta wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami. Między innymi w wynagrodzeniu kadry zarządzającej – maksymalna wysokość wynagrodzenia tych osób może wynosić 400% średniego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Ponadto tym osobom wyłączono możliwość uzyskiwania prowizji z zysku oraz otrzymywania nagród z zakładowego funduszu nagród. Nie mają one również prawa do roszczeń z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej.

Przeczytaj również:
Pomoc na restrukturyzację

chevron-down
Copy link