Dopłata na komputer dla dziecka

18 grudnia 2020
hello world!

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę. Komu zatem przysługuje pomoc finansowa w formie dopłaty na zakup komputera?

Pomoc finansowa dla rodzin

Zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dodającym art. 13ze w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), w 2020 i 2021 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6. W zakresie dofinansowania kosztów zakupu w okresie od dnia 10 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

Komu przysługuje pomoc?

Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:

 • w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021;
 • w której co najmniej jedno z rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
 • która nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy;
 • w której co najmniej jednemu z rodziców/opiekunów został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • w której łączny dochód uzyskany przez rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do 18 lat, nie przekracza w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie.

Wniosek o przyznanie pomocy na zakup komputera

Wsparcie będzie przyznawane jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rodzica lub opiekuna. Formularz można pobrać ze strony internetowej Agencji.

Wniosek taki zawiera m.in. imiona i nazwiska rodziców oraz dzieci w wieku do 18 lat oraz miejsce zamieszkania rodzica ubiegającego się o pomoc. W przypadku dzieci, które się uczą, jest tam również nazwa i adres ich szkoły. Ponadto we wniosku są także zamieszczone numery PESEL rodziców oraz dzieci w wieku do 18 lat. Osoby nieposiadające numeru PESEL podają numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Oprócz tego wniosek zawiera numer identyfikacyjny rodzica wnioskującego o pomoc nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Co więcej, konieczne jest podanie informacji co do liczby hektarów przeliczeniowych w gospodarstwie rolnym ustaloną na podstawie decyzji ustalającej wymiar podatku rolnego na 2019 r. Oprócz tego rodzic ubiegający się o pomoc musi złożyć oświadczenie, że nie dokona zbycia przed upływem 2 lat od daty zakupu sprzętu, do zakupu którego otrzymał pomoc.

Wniosek o przyznanie pomocy – załączniki

Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć:

 • kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na rok 2019 r.,
 • kopie zeznań podatkowych za 2019 r.,
 • kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – w przypadku dokonania tego zakupu przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od dnia 10.12.2020 r.  

Należy jednak pamiętać, że wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt komputerowy zakupiony w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Ponadto rodzic lub opiekun musi udowodnić, że dokonał odpowiedniego zakupu. Musi bowiem dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakupu takiego sprzętu do 15 kwietnia 2021 r. Faktura powinna trafić do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu pomocy. 

Kiedy udzielona pomoc na zakup komputera podlega zwrotowi?

Pomoc finansowa na zakup komputera podlega zwrotowi na rachunek Agencji w przypadku:

 • gdy koszty zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką są niższe niż kwota otrzymanej pomocy – w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą otrzymanej pomocy a kwotą wynikającą z przedłożonej kopii faktury;
 • braku dostarczenia do dnia 15 kwietnia 2021 r. kopii faktury potwierdzającej dokonanie zakupu od dnia 10 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką – w pełnej wysokości;
 • zbycia przed upływem 2 lat od daty zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką, do zakupu których rodzic otrzymał pomoc, w pełnej wysokości.

Przeczytaj również: 2021: zmiany w programie 500+

chevron-down
Copy link