ETPCz - przejęcie dokumentów to naruszenie tajemnicy korespondencji

8 czerwca 2018
hello world!

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 24 maja 2018 roku orzekł, iż przejęcie przez policjanta w holu sądowym dokumentów, które obrońca chciał przekazać swoim klientom, stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i korespondencji.

ETPCZ jednomyślnie wskazał, iż zachowanie to stanowiło naruszenie Artykułu 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego oraz korespondencji) Konwencji.

ARTYKUŁ 8
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Obywatela mówi wprost:
„Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji.
2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z
uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności osób.”

Odręczna notatka obrońcy to też korespondencja

Sprawa dotyczyła przejęcia przez funkcjonariusza policji dokumentu, które Pan Laurent – adwokat wręczył swoim klientom. Odręcznie sporządzona notatka zawiera dane teleadresowe do kontaktu. Klienci Ci w trakcie wręczania byli eskortowani przez policję na terenie budynku sądowego. Zanim notatka została wręczona, treść notatki została zweryfikowana przez eskortującego policjanta. Adwokat zrobił to bez usiłowania ukrycia swoich działań, nie miał tu miejsca żaden bezprawny akcent. Dlatego tym bardziej przejęcie dokumentu przez funkcjonariuszy policji nie było usprawiedliwione.

Trybunał uznał, że przejęcie i otwarcie korespondencji adwokata z jego klientami, w ramach wykonywania funkcji obrońcy, nie odpowiadała potrzebom społecznym i przez to nie było konieczne w demokratycznym społeczeństwie w rozumieniu Artykułu 8 Konwencji.

Trybunał zaznaczył, że zgięty kawałek papieru, na którym skarżący napisał wiadomość przed wręczeniem go swoim klientom stanowił korespondencję chronioną w rozumieniu Artykułu 8.

Trybunał podkreślił, że treść przejętych przez policjanta dokumentów była niematerialna, biorąc pod uwagę, że jakikolwiek był jej cel, korespondencja między obrońcami i ich klientami zawierała kwestie o prywatnym i poufnym charakterze.

Reasumując, odręcznie sporządzona notatka przez obrońcę swojemu klientowi niewątpliwie stanowi poufną korespondencję stanowiącą tajemnicę adwokacką.

https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}

chevron-down
Copy link