Podwójne opłaty za wodę dla przedsiębiorców

5 lutego 2018
hello world!

W tym roku użytkownicy wód posiadający pozwolenia wodnoprawne - m.in. przedsiębiorcy - zapłacą za wodę dwukrotnie: za 2017 i 2018 rok.

To wszystko za sprawą uchwalonego w ubiegłym roku Prawa wodnego. Mamy do czynienia z nową instytucją, tj. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Odpowiada ona m.in. za ustalanie i ściąganie opłat za pobór wód podziemnych i powierzchniowych oraz opłat za zrzut ścieków wynikających z nowego prawa.

Nowy system opłat

Ponadto, ustawa wprowadziła nowy system opłat za usługi wodne. Opłaty za usługi wodne zostały wydzielone z opłat środowiskowych - regulowanych przez Prawo ochrony środowiska - i przeniesione do nowego Prawa wodnego. W związku z tym opłaty takie ja te wskazane powyżej będą wpływały do Wód Polskich, a nie do urzędów marszałkowskich.

System opłat za usługi wodne to opłaty stałe i zmienne za pobór wody i zrzut ścieków. Opłaty stałe wynikają z udzielonych pozwoleń wodnoprawnych bądź pozwoleń zintegrowanych. Użytkownik opłaty stałe uiszcza raz w roku. Natomiast opłaty zmienne zależą od tego, ile wody użytkownik wykorzystuje z okresie rozliczeniowym.

W lutym każdy zainteresowany ma dostać informację o wysokości opłat, jakie będzie musiał uiścić.

Informację o wysokości opłaty zmiennej zainteresowani otrzymają pod koniec pierwszego kwartału. Będzie ona uiszczana co kwartał, co kwartał będzie też informacja co do jej wysokości.

Każdy użytkownik wód ma prawo wnieść do Wód Polskich reklamację na wysokość opłaty ustalonej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

RZGW regulatorem cen wody

Dodatkowo zgodnie z nowelizacją ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków RZGW będą pełniły rolę regulatora cen wody. Funkcją owego regulatora jest czuwanie, aby taryfy za pobór wody i odprowadzanie ścieków nie były zawyżane przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne.

Mimo, że faktycznie wprowadzone zmiany już obowiązują, można stwierdzić iż cała instytucja jest jeszcze w powijakach. M. in. brak uzgodnionych i zatwierdzonych wniosków taryfowych, które ma uregulować służące temu odpowiednie Rozporządzenie, które oczekuje na wydanie.

Wynika to zapewne z nagłego połączenia administracji publicznej i samorządowej. Do tej pory sprawy z gospodarki wodnej były regulowane w tych dwóch różnych sektorach - oddzielnie. Jednak po dość burzliwym wejściu w życie nowych przepisów trzeba mieć nadzieje, że ten dość mało popularny sektor gospodarki zostanie w końcu uporządkowany i ujednolicony.

chevron-down
Copy link