Prezent od pracodawcy i wigilia firmowa a podatek dochodowy

28 grudnia 2020
hello world!

W tym roku świętowanie w firmach wygląda inaczej niż zazwyczaj. Firmy nie rezygnowały jednak ze spotkań świątecznych z pracownikami. Mimo że odbywały się one zdalnie, to jednak wielu pracodawców zdecydowało się wręczyć swoim pracownikom prezenty świąteczne lub dostarczyć produkty na wigilię firmową. Czy upominki takie podlegają opodatkowaniu?

Nieodpłatne świadczenia pracownicze

Opodatkowanie świadczeń wynikających z udziału pracowników w spotkaniach wigilijnych przez wiele lat budziło wątpliwości. Prowadziło też do sporów z organami podatkowymi. Większość z nich rozwiał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13) w sprawie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń pracowniczych. Trybunał orzekł, że „inne nieodpłatne świadczenie” oznacza wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracownika. Dodał również, że przepisy regulujące te kwestie są zgodne z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Przeczytaj także: Przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia

Spotkanie świąteczne w firmie 

Zgodnie z powołanym wyżej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, za przychód pracownika można uznać wyłączenie świadczenia, które:

  • zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  • korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi.

Trybunał podniósł, że nie można mówić o spełnieniu powyższych kryteriów w przypadku udziału pracowników w organizowanej przez pracodawcę wigilii firmowej. Oznacza to, że udział w spotkaniu nie powoduje u pracownika dodatkowego przychodu, a tym samym – nie ma konieczności naliczania podatku. Uczestnictwo w świątecznej imprezie organizowanej przez firmę nie stanowi przychodu ze stosunku pracy. Świadczenie takie nie jest bowiem spełnione w interesie pracownika i nie osiąga on z tego tytułu wymiernej korzyści.

Zmiana poglądów

Do niedawna organy podatkowe uznawały, że udział w imprezie integracyjnej organizowanej przez pracodawcę powoduje powstanie przychodu u osób biorących udział w takim spotkaniu. Jednak po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13) stanowisko to uległo zmianie. Jak prezentuje się zatem obecne stanowisko? Zgodnie z nim (…) w przypadku organizowania przedmiotowych spotkań dla pracowników nie można mówić o przychodzie ze świadczenia nieodpłatnego. Imprezy integracyjne, spotkania organizowane przez pracodawcę nie spełniają kryterium wystąpienia po stronie uczestników przysporzenia majątkowego (korzyści). Skoro imprezy integracyjne będą miały charakter ogólnodostępny dla pracowników i udział w imprezach jest dobrowolny, po stronie uczestników nie pojawi się korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie impreza, spotkanie organizowane przez Wnioskodawcę, uczestnik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. Takie zdanie wyraził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji podatkowej z dnia 6 lipca 2015 r. (znak: IPPB2/415-421/13/15-5/S/MK1).

Świąteczne prezenty od pracodawcy

Inne konsekwencje podatkowe wynikają z obdarowania pracownika świątecznym prezentem od firmy. Te traktuje się jako przychód ze stosunku pracy i – co do zasady – podlegają opodatkowaniu. Wyjątek stanowią prezenty, których zakup w całości pokrywany jest ze środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych.

Zgodnie jednak z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są wartości otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Oznacza to, że wartość prezentów dla pracownika zwolniona jest od opodatkowania, jeśli rocznie nie przekroczy kwoty 1000 zł.

Świąteczne prezenty od pracodawcy – inne zasady opodatkowania prezentów dla emerytów

Inne zasady opodatkowania stosuje się natomiast w odniesieniu do prezentów otrzymanych przez emerytów i rencistów od byłych pracodawców. Mogą one być zwolnione z podatku dochodowego. Ich wartość nie może jednak przekraczać 3000 zł rocznie. Co istotne, w tym przypadku dla zastosowania zwolnienia nie jest konieczne, aby upominki były finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Artykuł 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje jedynie, że wolne od podatku są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 tys. zł. Jeśli wartość świadczenia będzie wyższa, od nadwyżki trzeba będzie zapłacić podatek zryczałtowany według stawki 10% (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

chevron-down
Copy link