Matura 2021 – jakie zmiany czekają przyszłorocznych maturzystów?

28 grudnia 2020
hello world!

16 grudnia 2020 r. minister edukacji i nauki podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które wprowadza wiele zmian w organizacji i przebiegu przyszłorocznego egzaminu maturalnego. Zmieniają się także wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r. Zniesiono obowiązek przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Umożliwiono także zmianę deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

Wymagania egzaminacyjne

W 2021 r. egzaminy ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w dołączonych do rozporządzenia załącznikach. Nie będzie jak w ubiegłych latach. Wcześniej odbywało się to na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wiceminister Maciej Kopeć poinformował też, że jeśli chodzi o maturę, proponowane zmiany dotyczą m.in. zmniejszenia liczby zadań na obowiązkowym dla wszystkich maturzystów egzaminie z matematyki na poziomie podstawowym przy zachowaniu czasu trwania egzaminu.  

Matura 2021 – brak części ustnej

Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej. Odpowiadając na szereg próśb przesłanych do resortu, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podjął decyzję, że w 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Wyniki konsultacji projektu wymagań egzaminacyjnych

Przygotowane przez zespoły ekspertów wymagania egzaminacyjne przekazano do publicznych konsultacji. Ministerstwo otrzymało w tej sprawie opinie zarówno od nauczycieli, uczniów, nauczycieli akademickich, jednostek naukowych, jak i stowarzyszeń. Po analizie przesłanych opinii zespoły merytoryczne wprowadziły kolejne zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych.

Przykładowe zmiany  

  1. Egzamin ósmoklasisty:
  • język polski – z listy lektur obowiązkowych wykreślono Tędy i owędy Melchiora Wańkowicza,
  • matematyka – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),
  • język angielski – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną.
  1. Egzamin maturalny:
  • z matematyki na poziomie podstawowym – ograniczono wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, w całości zredukowano wymagania dotyczące brył obrotowych i wymagania z IV etapu edukacyjnego dotyczące ostrosłupów,
  • z geografii na poziomie rozszerzonym – usunięto niektóre treści o charakterze faktograficznym oraz zagadnienia, które są trudne do omówienia podczas nauki zdalnej, np. część zagadnień z zakresu przeszłości geologicznej Ziemi, charakterystykę reżimów rzecznych w Polsce, zmiany funkcji obszarów wiejskich na świecie, zróżnicowanie językowe ludności świata.

Matura 2021 – inne zmiany

Na tym nie kończą się jednak zaplanowane zmiany. Nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych. Jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej. Będzie także możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego. Dodatkowo w rozporządzeniu opisano warunki zdania egzaminu maturalnego w 2021 r. oraz uzyskania świadectwa dojrzałości. Odnosi się to również do uzyskania świadectwa dojrzałości przez absolwentów z lat ubiegłych. Określono także zasady przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przez osoby kształcące się w szkołach wchodzących w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Przeczytaj również: Stopień trudności matury ma znaczenie

Matura 2021 amnestia maturalna 

W rozporządzeniu dotyczącym okrojonych wymagań egzaminacyjnych w 2021 r. znalazła się także amnestia maturalna dla osób, które nie zdały egzaminu maturalnego w czasie, gdy szkoła nie była sparaliżowana przez pandemię. Z amnestii maturalnej będą mogli skorzystać wszyscy absolwenci, którzy spełnią określone wymagania. Muszą oni złożyć w terminie do 31 maja 2021 r. do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o wydanie świadectwa dojrzałości. Jest jednak jeden warunek. W bieżącym roku szkolnym nie deklarują przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych albo do części ustnej egzaminu.

Pewne kontrowersje budzi podstawa prawna wydania tego rozporządzenia. Mowa o art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.). Artykuł ten daje ministrowi prawo do wyłączenia stosowania niektórych przepisów ustawy. W szczególności w zakresie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów, organizacji roku szkolnego i organizacji pracy tych jednostek. Możliwe jest także wprowadzenie w tym zakresie odrębnych unormowań. By zapewnić prawidłową realizację celów i zadań tych jednostek. 

Przeczytaj również: Spór wokół matury z matematyki

chevron-down
Copy link