Od lipca wnioski o pozwolenie na budowę składane online

26 maja 2021
hello world!

Od lipca składanie wniosków o wydanie pozwolenia na budowę razem z projektem budowanym możliwe będzie online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy Technologii zapowiedziało także, że w najbliższym czasie planowane jest również wprowadzenie elektronicznego dziennika budowy, najpierw w formie strony internetowej, a od 1 grudnia także w wersji mobilnej.

Pozwolenie na budowę – procedury budowlane

Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). Prawo budowlane zawiera jednak katalog inwestycji, które można realizować na podstawie zgłoszenia, albo w ogóle bez informowania organów administracji architektoniczno-budowlanej. Katalog inwestycji, które nie wymagają pozwolenia na budowę, zawiera art. 29 prawa budowlanego.

Natomiast art. 30 ust. 1 prawa budowlanego wskazuje, które roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wymagają zgłoszenia właściwemu organowi. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Do zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Przeczytaj również: Czy przy remoncie wymagane jest pozwolenie na budowę?

Procedury budowlane w formie elektronicznej

Od lutego bieżącego roku za pośrednictwem platformy e-budownictwo, prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, można składać 13 e-formularzy, np. zgłoszenie robót budowlanych czy pozwolenie na rozbiórkę. Od lipca Ministerstwo Rozwoju, Pracy Technologii planuje wprowadzenie kolejnych 8 formularzy, w tym wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym, wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Oznacza to, że od 1 lipca wszystkie procedury budowlane będą prowadzone w formie elektronicznej.  

Serwis e-budownictwo

Formularze wniosków, zgłoszeń i oświadczeń są dostępne w serwisie e-budownictwo. Serwis umożliwia obywatelom i inwestorom wypełnienie i złożenie wniosków związanych z procesem budowlanym w sposób elektroniczny do właściwych urzędów. W praktyce oznacza to uproszczenie i skrócenie procesu inwestycyjno-budowlanego. To do obywatela będzie należał wybór, czy chce złożyć dany wniosek w sposób elektroniczny, czy woli zostać przy tradycyjnym składaniu formularzy. Możliwość składania wniosków elektronicznie wprowadzano etapami. W pierwszej fazie, czyli od lutego 2021, można było złożyć 13 formularzy, m.in. wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, czy zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Dodatkowe formularze objęte nowelizacją prawa budowlanego będzie można złożyć w sposób elektroniczny od lipca 2021 r.

Elektroniczny dziennik budowy

To jednak nie koniec zmian. Ministerstwo zapowiedziało, że wprowadzony zostanie również elektroniczny dziennik budowy; początkowo w formie strony internetowej, a od 1 grudnia w wersji mobilnej. Elektroniczny dziennik budowlany pozwoli na śledzenie on-line przebiegu prac budowlanych realizowanych przez kierownika budowy i jego zespół. Dzięki temu będą oni mogli dokonywać wpisów do dziennika budowy za pomocą telefonu komórkowego. Wyposażenie uczestników procesu budowlanego w odpowiednie narzędzie elektroniczne umożliwi szybkie i transparentne dokonywanie i przeglądanie wpisów oraz dobrą komunikację. Inwestorzy będą mieć natomiast wgląd w postęp prac finansowanych przez nich inwestycji. W planach jest także Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego, która zastąpi obecną papierową formę. Książka będzie wprowadzana stopniowo. W początkowym etapie będzie można korzystać z wersji elektronicznej dobrowolnie i etapami dojdziemy do wprowadzenia obowiązku prowadzenia jej w sposób elektroniczny.

Procedury budowlane w formie elektronicznej – jakie wnioski będzie można złożyć od lipca?

Obecnie w formie elektronicznej możliwe jest:

 • złożenie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę,
 • zgłoszenie robót budowlanych (niewymagających dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego),
 • zgłoszenie rozbiórki,
 • złożenie wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane,
 • złożenie wniosku o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,
 • zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
 • złożenie wniosku o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 • złożenie wniosku o legalizację,
 • zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • złożenie wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania niektórych obowiązków kierownika budowy, o których mowa w art. 45a ust. 1 ustawy – Prawo budowlane,
 • złożenie wniosku o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego,
 • złożenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Z kolei od 1 lipca 2021 r. będzie można złożyć wniosek o:

 • odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 • pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym,
 • wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
 • zmianę pozwolenia na budowę,
 • wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,
 • wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego,
 • pozwolenie na użytkowanie oraz zawiadomić o zakończeniu budowy.

Natomiast od 5 lipca 2021 r. będzie można dokonać w formie elektronicznej zgłoszenia z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

chevron-down
Copy link