Czy przy remoncie wymagane jest pozwolenie na budowę?

27 stycznia 2021
hello world!

19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Nowe regulacje dotyczą między innymi obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę i obowiązku dokonywania zgłoszenia inwestycji. Jak według nowych przepisów kształtują się obowiązki dotyczące zamiaru przeprowadzenia prac remontowych? Jakich formalności należy dopełnić, aby legalnie przeprowadzić remont domu lub mieszkania, czy wymagane jest pozwolenie na budowę?

Remont a pozwolenie na budowę –procedury budowlane

Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). Prawo budowlane zawiera jednak katalog inwestycji, które można realizować na podstawie zgłoszenia, albo w ogóle bez informowania organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Katalog inwestycji, które nie wymagają pozwolenia na budowę, zawiera art. 29 prawa budowlanego. Natomiast art. 30 ust. 1 prawa budowlanego wskazuje, które roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wymagają zgłoszenia właściwemu organowi.

W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wzór oświadczenia), a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Przeczytaj również: Kiedy możliwa jest budowa bez pozwolenia?

Kiedy wystarczy zgłoszenie budowy lub robót budowlanych

Przepisy prawa budowlanego zawierały wyszczególnienie, które obiekty można budować bez pozwolenia na budowę – na podstawie zgłoszenia lub bez zgłoszenia oraz jakie roboty budowlane można prowadzić na podstawie zgłoszenia lub bez zgłoszenia. Te przypadki były opisane w wielu różnych miejscach. Powodowało to, że czasem trudno było określić, czy pozwolenie lub zgłoszenie jest konieczne czy nie. Dodatkowo te rozproszone przepisy różnie były interpretowane przez organy nadzoru budowlanego. Dlatego w nowelizacji ustawy zebrano wszystkie przypadki, kiedy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, w jasne i jednoznaczne katalogi.

Remont a pozwolenie na budowę – odróżnienie remontu od innych prac

Zgodnie z art. 3 pkt 8 prawa budowlanego remont rozumiany jest jako wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. Dopuszcza się jednak stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy remont, który planujemy, nie stanowi budowy lub robót budowlanych.

Przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego (art. 2 pkt 6 prawa budowlanego), natomiast roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego (art. 2 pkt 7 prawa budowlanego). Remont trzeba również odróżnić od przebudowy, przez którą należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Jeżeli planowane prace zakwalifikowane zostaną jako odbudowa, rozbudowa, nadbudowa bądź przebudowa – nie będziemy mieć do czynienia z remontem. Obowiązek uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia zależeć będzie natomiast od rodzaju obiektu, którego dotyczyć mają prace. Z dużym prawdopodobieństwem będą one wymagać dodatkowych formalności. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy prace, które chcemy wykonać, rzeczywiście mają skutkować odtworzeniem poprzedniego stanu obiektu. Zdaniem orzecznictwa roboty budowlane nie mogą stanowić remontu, jeżeli w ich wyniku nie doszło do odtworzenia jakiegokolwiek stanu, w szczególności natomiast, gdy w ich wyniku doszło do powstania nowego obiektu budowlanego (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 października 2017 r., sygn. II OSK 264/16).

Przeczytaj również: Czym jest samowola budowlana?

Remont – kiedy wymagane jest zgłoszenie

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 prawa budowlanego nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie:

  • budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz
  • budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych.

Zgłoszenie ani pozwolenie na budowę nie będzie natomiast wymagane w przypadku robót budowlanych polegających na remoncie:

  • obiektów budowlanych, z wyłączeniem remontu budowli, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę i budynków, których budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych,
  • urządzeń budowlanych (art. 29 ust. 4 pkt 2 prawa budowlanego).
chevron-down
Copy link