Pogłębienie współpracy celnej i podatkowej na terenie państw członkowskich

Unijny program „Cła” przyczynił się do zwiększenia zdolności organów celnych do ochrony unijnych granic. Ułatwia jednocześnie wymianę handlową i chroni obywateli UE przed niebezpiecznymi i podrobionymi towarami. Umożliwił on również lepszy i bardziej skuteczny pobór unijnych ceł. W 2017 r. stanowiły one prawie 16 % całkowitego budżetu UE. W kontekście przygotowań do obchodów 50. rocznicy powstania unii celnej UE w 2018 r. przedstawiony wniosek gwarantuje ciągłe udoskonalanie jednolitego rynku UE.

W tym samym czasie unijny program „Fiscalis” wykazał również swoją ogromną wartość. Zaoferował organom podatkowym narzędzia do pogłębionej współpracy w UE w celu bardziej skutecznego poboru podatków oraz zwalczania oszustw podatkowych. Program Fiscalis powstał w 1993 r. jako program szkoleń i wymiany dla urzędników podatkowych. Od tego czasu program Fiscalis zyskał jednak na znaczeniu. W ciągu ostatnich 20 lat doprowadził do przełomu w unijnym krajobrazie podatkowym.

Pomimo swoich ograniczonych rozmiarów, program oferuje elastyczne i proste warunki współpracy podatkowej, o znacznej unijnej wartości dodanej i istotnym wpływie na szczeblu UE. Tylko w ciągu jednego roku (2015 r.) dzięki wspólnym kontrolom unijnym program pomógł państwom członkowskim w wykryciu kwoty ponad 590 mln euro dochodów podatkowych do ewentualnego odzyskania. Dzisiejszy wniosek w sprawie nowego programu „Fiscalis” pojawia się w okresie, kiedy opinia publiczna jest szczególnie negatywnie nastawiona do oszustw podatkowych, a rządy państw UE muszą odzyskać ponad 50 mld EUR rocznie utraconych w wyniku oszustw związanych z podatkiem od wartości dodanej (VAT). Ulepszony program pomoże w rozwiązaniu tego problemu.

Jak wynika z raportu opublikowanego w dniu  08 czerwca 2018 roku, Komisja proponuje środki zmierzające do pogłębienia współpracy celnej i podatkowej państw członkowskich i uczynienia jej bardziej wydajną w odniesieniu do następnego długoterminowego budżetu UE na lata 2021 – 2027.

Kontynuacja finansowania tych programów pozwoli UE:

 • nadal oferować przedsiębiorstwom swobodny i łatwy dostęp do jednolitego rynku UE, tak aby rozwijała się wymiana handlowa,
 • chronić obywateli przed niebezpiecznymi towarami pochodzącymi spoza terytorium Unii
 • gwarantować, że państwa członkowskie dysponują niezbędnymi narzędziami do zwalczania unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania.

Komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici powiedział: Ochrona obszaru celnego Unii Europejskiej i wdrożenie unijnych wspólnych zasad w sprawie opodatkowania wymagają ścisłej współpracy między właściwymi organami państw członkowskich. Nasze nowe programy „Cła” i „Fiscalis” przyczynią się do urzeczywistnienia tych celów. Wnoszą one prawdziwą europejską wartość dodaną, oferując organom podatkowym i celnym państw członkowskich, które działają na rzecz interesów naszych obywateli i przedsiębiorstw, niespotykane wcześniej korzyści przy minimalnych kosztach.

Komisja proponuje ustanowienie stałego zobowiązania finansowego w wysokości 950 mln EUR na program „Cła” oraz 270 mln EUR na program „Fiscalis”. Stanowi to zaledwie odpowiednio 0,07 % i 0,02 % całości budżetu UE na lata 2021 – 2027.

Założenia programu "Cła"

Nowy program „Cła” przyczyni się do realizacji nowoczesnej unii celnej, której nadrzędnymi wartościami będą interesy przedsiębiorstw i obywateli UE, poprzez:

 • zwiększanie wymiany informacji i danych między krajowymi organami celnymi; tak aby zapewnić lepsze wykrywanie przepływu towarów niebezpiecznych i towarów podrobionych; przykładowo w 2017 r. na granicach UE skonfiskowano 2,7 mln sztuk amunicji i 188 000 sztuk materiałów wybuchowych;
 • dalsze ułatwianie wzrostu poziomu wymiany handlowej: w ubiegłym roku organy celne UE rozpatrzyły 331 mln deklaracji;
 • wspieranie organów celnych w dziedzinie ochrony finansowych i gospodarczych interesów Unii; również prawidłowego poboru należności celnych, podatku VAT z tytułu przywozu i podatku akcyzowego; nowy program przyczyni się do poprawy zdolności organów celnych do sprostania wyzwaniom związanym z rosnącą wymianą handlową oraz zmianami w warunkach gospodarczych i metodach pracy, takimi jak handel elektroniczny i łańcuch bloków oraz usprawni współpracę i szkolenia we wszystkich sektorach;
 • opracowanie lepszej strategii zarządzania ryzykiem w celu ochrony interesów finansowych UE oraz wspieranie UE, by mogła ona lepiej reagować na zagrożenia dla bezpieczeństwa i przestępczość transgraniczną.

Założenia programu "Fiscalis"

Nowy program Fiscalis będzie:

 • wspierać współpracę między organami podatkowymi państw członkowskich
 • przyczyniać się do zwalczania oszustw podatkowych, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania,

poprzez:

 • wprowadzenie lepszych i bardziej powiązanych systemów informatycznych, które w przeciwnym wypadku każde państwo członkowskie musiałoby opracować indywidualnie. Oznacza to między innymi opracowywanie i utrzymywanie interoperacyjnych i opłacalnych rozwiązań informatycznych. Mają one na celu wsparcie organów podatkowych w procesie wdrażania ustawodawstwa unijnego;
 • wymianę dobrych praktyk i szkoleń w celu pobudzenia wydajności; będą to między innymi działania dotyczące unikania niepotrzebnych obciążeń administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw (w tym MŚP) w transakcjach transgranicznych i znacznego powiększenia liczby 423 tys. przeszkolonych już od 2014 r. urzędników organów podatkowych;
 • ustanowienie wspólnych działań w zakresie zarządzania ryzykiem oraz kontroli – od 2014 r. w państwach członkowskich przeprowadzono 1 000 wspólnych działań;
 • wspieranie konkurencyjności Unii, pobudzanie innowacji i ułatwianie wdrażania nowych modeli biznesowych.

Szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie ogólnego długoterminowego budżetu UE i powiązanych wniosków sektorowych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że fundusze UE dla istniejących programów, w tym środki przeznaczone na wzmocnienie unii celnej oraz walki z unikaniem zobowiązań podatkowych i uchylaniem się od opodatkowania będą nadal przynosić praktyczne rezultaty.

Opóźnienia podobne do tych, których doświadczono na początku bieżącego okresu programowania na lata 2014-2020 oznaczałyby, że UE traci swoje dochody budżetowe pochodzące ze skutecznego poboru unijnych ceł, że organy celne nie są w stanie odpowiednio pilnować naszych granic, a obywatele są w mniejszym stopniu chronieni przed niebezpiecznymi i podrobionymi towarami.

Osiągnięcie w 2019 r. porozumienia w sprawie przyszłych wieloletnich ram budżetowych umożliwi płynne przejście z obecnych wieloletnich ram budżetowych (2014–2020) do nowych. Zapewni także przewidywalność finansowania z korzyścią dla wszystkich.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4009_en.htm