Prokuratoria Generalna RP nie może reprezentować aresztu śledczego

13 sierpnia 2018
hello world!

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy uzupełnił postanowienie wydane w sprawie I C 1767/17, w ten sposób, że zasądził od powoda na rzecz pozwanego Skarbu Państwa - Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 5 400 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu Sąd Okręgowy wskazał, że powód cofnął pozew przeciwko Aresztowi Śledczemu. Sąd Okręgowy umorzył postępowanie w sprawie. W związku z powyższym, Prokuratoria Generalna domagała się uzupełniania postanowienia Sądu orzeczeniem o kosztach procesu, w tym o kosztach zastępstwa procesowego na rzecz Skarbu Państwa - Prokuratorii Generalnej RP według norm przepisanych tj. 5400 zł.

Stronę cofającą pozew należy uznać co do zasady za stronę przegrywającą proces w rozumieniu art. 98 § 1 k.p.c., a zatem stronie pozwanej należy się zwrot kosztów postępowania. Wysokość kosztów zastępstwa procesowego w tym postępowaniu Sąd ustalił na podstawie art. 99 k.p.c. w zw. z § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, mając na uwadze wartość przedmiotu zaskarżenia. Koszty te należało zasądzić na rzecz Skarbu Państwa - Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa na zasadzie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Postanowienie to zaskarżył w całości powód wnosząc o jego zmianę poprzez nieobciążanie go kosztami procesu.

Powód podniósł, że wycofał sprawę z przyczyn leżących po jego stronie jeszcze przed wyznaczeniem rozprawy. Strona przeciwna nie poniosła tak wielkich kosztów z tytułu zastępstwa procesowego bowiem postępowanie zostało umorzone przed pierwszą rozprawę i złożyła tylko odpowiedz na pozew. Zaskarżonym postanowieniem czuje się pokrzywdzony. Zasądzona od niego kwota jest kwotą nieosiągalną.

W odpowiedzi na zażalenie Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej wniosła o oddalenie zażalenia i zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Apelacyjny, orzekł, iż zażalenie zasługuje na uwzględnienie jednakże nie z przyczyn podanych w zażaleniu.

Należy wskazać, że powód skierował pozew przeciwko Aresztowi Śledczemu natomiast Sąd Okręgowy wysłał odpis pozwu wraz z załącznikami Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, która w odpowiedzi na pozew wniosła o odrzucenie pozwu z powodu skierowania pozwu przeciwko podmiotowi nie posiadającemu osobowości prawnej. Areszt Śledczy jest państwową jednostka organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. Wedle art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadania Prokuratorii Generalnej

Do zadań Prokuratorii Generalnej należy:

  • wyłączne zastępstwo Skarbu Państwa przed Sądem Najwyższym;
  • zastępstwo Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi i polubownymi;
  • zastępstwo organów administracji rządowej przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
  • zastępstwo Skarbu Państwa, państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo organów administracji rządowej przed sądami administracyjnymi;
  • zastępstwo Rzeczypospolitej Polskiej przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych;
  • zastępstwo osób prawnych, o których mowa w art. 12 ust. 1, przed sądami powszechnymi, polubownymi i Sądem Najwyższym.

Zatem Prokuratoria Generalna nie jest uprawniona do reprezentowania Aresztu Śledczego w niniejszej sprawie. Nie posiada zatem legitymacji biernej do wystąpienia z wnioskiem o zasądzenie kosztów procesu.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 czerwca 2018 r., I ACz 757/18

[jetpack-related-posts]
chevron-down
Copy link