Prokuratura wyraża chęć pomocy osobom tracącym mieszkanie

21 października 2017
hello world!

Prokuratura Krajowa podaje, że prokuratorzy powinni zgłaszać udział w postępowaniach sądowych o stwierdzenie nieważności czynności prawnych skutkujących przeniesieniem własności lub obciążaniem nieruchomości. Z takim zaleceniem zwrócił się Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand w piśmie skierowanym do wszystkich Prokuratorów Regionalnych.

Zalecenia Zastępcy Prokuratora Generalnego dotyczą w szczególności postępowań cywilnych w  sprawach utraty własności mieszkań i domów. Sytuacja ta odnosi się również do groźby ich utraty wskutek wcześniej zawartych przez poszkodowanych umów pożyczek, przewłaszczeń na zabezpieczenie i innych podobnych umów.

Sprawy karne poddane analizie

Ponadto prokurator Robert Hernand polecił przeanalizowanie spraw karnych. Mowa o wszystkich przypadkach, które zakończyły się prawomocnymi uniewinnieniami, a które były podstawą do podejmowania przez prokuratorów działań cywilnych lub administracyjnych.  Celem tej analizy będzie po pierwsze ustalenie, czy istnieją przesłanki do wniesienia kasacji.  Po drugie należy znaleźć odpowiedź na pytanie - czy odstąpienie od ich sporządzenia było prawidłowe. Ważne jest także sprawdzenie, czy powinien być sporządzony wniosek o wniesienie kasacji przez Prokuratora Generalnego.

Podstawa prawna działań

Podstawę działań prokuratora w takich sprawach stanowi art. 7 kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią  prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie. Może on również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli, według jego oceny, wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego.

Natomiast art. 60 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że prokurator może wstąpić do postępowania w każdym jego stadium. Prokurator nie jest związany z żadną ze stron. Może on składać oświadczenia i zgłaszać wnioski, jakie uzna za celowe. Zezwala mu się także  przytaczać fakty i dowody na ich potwierdzenie. Od chwili, kiedy prokurator zgłosił udział w postępowaniu, należy mu doręczać pisma procesowe, zawiadomienia o terminach i posiedzeniach oraz orzeczenia sądowe.

Wyniki analizy Prokuratorów Regionalnych mają być przedstawione Prokuraturze Krajowej do 13 listopada 2017 roku.

chevron-down
Copy link