Przerwa w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego

26 maja 2020
hello world!

Przerwa w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego - kiedy Kodeks karny wykonawczy przewiduje taką możliwość? Czy każdy może się o to starać?

Przerwa w wykonywaniu kary w systemie dozoru elektronicznego

Zgodnie z art. 43q ust. 1 ustawy Kodeks karny wykonawczy (dalej jako „kkw”), jeżeli przemawiają za tym ważne względy zdrowotne lub osobiste, sąd penitencjarny może zarządzić przerwę w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego. Przepis ten określa przesłanki zarządzenia przerwy w wykonaniu kary, środków karnych i środka zabezpieczającego w systemie dozoru elektronicznego. Przepis wskazuje, że przerwa może zostać zarządzona z powodu ważnych względów zdrowotnych lub osobistych dotyczących skazanego. Z samej natury przedmiotowej instytucji wynika, iż przerwa w wykonaniu kary może zostać zarządzona przez sąd wyłącznie w określonym wypadku. Mianowicie: wyłącznie wtedy, gdy skazany już rozpoczął odbywanie kary, środka karnego lub środka zabezpieczającego. 

Przerwa w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego to okres między usunięciem przez podmiot dozorujący choćby jednego ze środków technicznych niezbędnych do wykonywania dozoru a ponownym założeniem lub zainstalowaniem wszystkich stosowanych środków technicznych (art. 43q § 2 kkw).

Względy zdrowotne

Względy zdrowotne, o których mowa w art. 49q § 1 kkw, to różnego rodzaju choroby skazanego. Jednakże mowa o innych niż tych, które mogłyby być brane pod uwagę przy stosowaniu instytucji przewidzianej w art. 43p kkw w przypadku dozoru stacjonarnego (przepis ten reguluje kwestie zezwolenia na opuszczenie miejsca wykonywania dozoru). Zatem jest to choroba wymagająca skomplikowanego leczenia i zabiegów. Będzie to zatem taki stan zdrowia skazanego, który powoduje, że np. niewystarczające byłoby udzielenie mu zezwolenia na jednorazowe opuszczenie miejsca wykonywania dozoru stacjonarnego na okres do 7 dni, w ciągu którego skazany mógłby podjąć pilne i nieoczekiwane leczenie. Należy jednak zaznaczyć, iż w razie gdy choroba będzie trwać przez długi czas pozwalający na uznanie, że ma ona charakter przewlekły i stanowi w konsekwencji długotrwałą przeszkodę uniemożliwiającą prowadzenie postępowania wykonawczego, sąd będzie uprawniony do zawieszenia postępowania w całości lub w części (stosownie do art. 15 § 2 kkw) na czas trwania przeszkody.

Ważne względy osobiste

Czym będą ważne względy osobiste? To – jak się wydaje – np. konieczność zapewnienia opieki innym członkom rodziny ze względu na ich wiek, chorobę, kalectwo, gdy opieki tej nie mogą zapewnić inne osoby. Będzie to także wydarzenie losowe, które wymaga pilnego podjęcia czynności eliminujących jego skutki itp. Okoliczności te muszą mieć charakter zdarzeń wyjątkowych. Takich zatem, w których osobisty udział skazanego jest absolutnie niezbędny do zagwarantowania bytu lub opieki nad członkiem rodziny. Może to mieć miejsce tylko wówczas, gdy celu tego nie można osiągnąć w żaden inny sposób niż przez zarządzenie przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego.

Celem przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego jest likwidacja zbyt ciężkich (cięższych niż typowe) skutków, jakie niesie ono ze sobą dla skazanego. Nie ma tu zatem mowy o odwlekaniu w czasie zwyczajnych trudności i niedogodności płynących z wykonania kary. Warto zapoznać się z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 9 września 2014 r., sygn. II AKzw 1008/14. Dopóki istnieje przekonanie, iż przerwa nie jest absolutnie konieczna, lecz jedynie wskazana do realizacji określonych celów, dopóty jej zarządzenie nie jest uzasadnione. Tutaj warto przyjrzeć się postanowieniom: Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 25 marca 2009 r., sygn. II AKzw 223/09 oraz Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 14 stycznia 2016 r., sygn. II AKzw 1136/15.

Przerwa w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego - odwołanie

Zgodnie z art. 43q § 3 kkw przerwa w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego może zostać odwołania przez sąd, w razie ustania przyczyny, dla której została zarządzona. Może się tak również zdarzyć w wypadku, gdy skazany nie korzysta z przerwy zgodnie z celem, w jakim została zarządzona, albo rażąco narusza porządek prawny.

Odwołanie przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego ma charakter fakultatywny. Może ono nastąpić w sytuacji, gdy ustały przyczyny, z powodu których została ona zarządzona, lub gdy skazany nie korzysta z przerwy zgodnie z celem, w jakim została zarządzona, oraz gdy rażąco narusza porządek prawny.

Zaistnienie przesłanki w postaci nieskorzystania z przerwy w celu, w jakim została zarządzona, jest zależne od woli skazanego, który podejmuje działania sprzeczne (niezgodne) z celem zarządzonej przerwy bądź nie realizuje celu, dla którego przerwa została zarządzona.

Czym jest z kolei rażące naruszenie porządku prawnego? To takie zachowanie się skazanego, które pozostaje w sprzeczności z nakazami lub zakazami obowiązującego porządku prawnego. Zatem jest to takie zachowanie, które prowadzi do naruszenia norm nie tylko prawa karnego, lecz także np. prawa wykroczeń. Kodeks karny wykonawczy wymaga jednak, aby to naruszenie porządku prawnego miało charakter „rażący”, a więc uporczywy. Musi się ono zatem charakteryzować dużym stopniem nasilenia złej woli i społecznej szkodliwości czynu, które cechuje jaskrawość, uporczywość.

chevron-down
Copy link