Przestrzeganie praw pacjenta z niezadowalającym wynikiem

22 sierpnia 2018
hello world!

Rzecznik Praw Pacjenta złożył sprawozdanie przed Radą Ministrów. Dokument dotyczy przestrzegania praw pacjenta na terytorium Polski w 2017 roku (okres od 1 stycznia do 31 grudnia). Zdaniem RPP wyniki nie są satysfakcjonujące.

Statystyki z ubiegłego roku

61 218 - tyle spraw, sygnałów i zapytań wpłynęło do Rzecznika Praw Pacjenta. RPP prowadził również 1383 postępowania wyjaśniające, które dotyczyły indywidualnych spraw pacjentów. Z ww. liczby 308 zostało podjęte z inicjatywy samego RPP. Ważnym środkiem informacji okazały się media, z których Rzecznik korzystał przed rozpoczęciem działania. Na prawie 1400 ww. spraw 443 okazały się spełniać przesłanki naruszenia praw pacjenta.

Ponadto zostały wszczęte postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów w liczbie 81. W 31 przypadkach wydano decyzję o ww. naruszeniu.

Rzecznik Praw Pacjenta skorzystał również z udziału w postępowaniach na prawach przysługujących prokuratorowi. Chodzi o sprawy cywilne, w których obiektem zainteresowania było naruszenie praw pacjenta. Zgodnie z informacja zawartą na stronie Rzecznika odbyło się 6 takich spraw, z czego w 4 RPP przyłączył się do toczącego już postępowania. W pozostałych 2 przypadkach sam wniósł powództwo.

Wyniki mało satysfakcjonujące

"Jeśli chodzi o stopień przestrzegania praw pacjenta w 2017 r. to niestety należy postawić wniosek jednoznaczny – przestrzeganie praw pacjenta nie jest satysfakcjonujące i jest to efekt wielu lat zaniedbań. Kolejny rok z rzędu prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych jest prawem naruszanym w stopniu najwyższym, a jest to prawo niewątpliwie najistotniejsze, będące emanacją podstawowego prawa każdego obywatela do ochrony zdrowia, zawartego w art. 68 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej." - fragment sprawozdania Rzecznika Praw Pacjenta

Zdaniem RPP przestrzeganie praw pacjenta nie znajduje się na odpowiednim poziomie. Najsłabiej prezentuje się prawo do świadczeń zdrowotnych i te dotyczące dokumentacji medycznej. Pozytywny akcent stanowią dziedziny, w których nie odnotowano żadnych uchybień lub te naruszenia były bardzo rzadkie. Chodzi m. in. o prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych, prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej i prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Kolejnym akcentem, który RPP uważa za dodatni jest wzrost stosowania się do zaleceń przez niego wystosowanych. Stopień poprawnej realizacji wyznaczonych kierunków przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych uplasował się na poziomie 92%.

Fakty z działalności RPP*

 • Budżet: 13 691 tys. zł
 • Pracownicy: 133, w tym 47 Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
 • Liczba wszystkich spraw/sygnałów/zapytań, które wpłynęły do Rzecznika: 61 218
 • Liczba wystąpień Rzecznika do właściwych organów i instytucji, zmierzających do poprawy stopnia przestrzegania praw pacjenta w Polsce: 180
 • Liczba prowadzonych postępowań wyjaśniających: 1 383
 • Liczba stwierdzonych naruszeń praw pacjenta w sprawach indywidualnych: 443
 • Liczba stwierdzonych naruszeń praw pacjenta, w przypadku których podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych niezwłocznie przyjęły do realizacji zalecenia i wnioski Rzecznika: 3732
 • Liczba spraw zbadanych na miejscu: 36 (z zakończonych)
 • Liczba aktów prawnych zaopiniowanych przez Rzecznika: 89
 • Liczba wszczętych postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów: 81
 • Liczba decyzji uznających stosowanie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów: 31 (8 decyzji zostało zaskarżonych do sądów administracyjnych; żadna decyzja nie została prawomocnie zakwestionowana przez WSA i NSA)
 • Liczba nowych spraw podjętych przez Rzecznika na prawach przysługujących prokuratorowi: 6
 • Liczba sprzeciwów rozpatrzonych przez Komisję Lekarską działającą przy Rzeczniku: 1
 • Przeciętne zatrudnienie w Biurze: 114,73 etatów, w tym w korpusie służby cywilnej: 105,35 etatów
 • Struktura zatrudnienia wg płci: kobiety 77%, mężczyźni 23%
 • Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością: 10,40%
 • Wskaźnik fluktuacji zatrudnienia (odejść): 17%

*Dane zaczerpnięte ze sprawozdania Rzecznika Praw Pacjenta

chevron-down
Copy link