Restrukturyzacja w miejsce upadłości

Ustawą – Prawo restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 roku, ustawodawca dał szansę na oddłużenie przedsiębiorcom mającym kłopoty finansowe, jednocześnie umożliwiając im pozostanie w obrocie gospodarczym.

Głównym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego - również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Dzięki takiemu rozwiązaniu prawnemu znacząco poprawi się efektywność polskiej gospodarki. Z kolei w skutek tego, iż wprowadzono do systemu prawnego cztery procedury naprawczo-oddłużeniowe, tj.

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe oraz
  • postępowanie sanacyjne,

każdy przedsiębiorca może wybrać procedurę najbardziej optymalną w odniesieniu do swojej sytuacji. Odmiennie niż w postępowaniu upadłościowym - legitymację do złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przyznano wyłącznie dłużnikowi. Co więcej, ustanowiono zasadę pierwszeństwa restrukturyzacji przed likwidacją, co oznacza, że w przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny.

Zagrożenie niewypłacalnością

Postępowanie restrukturyzacyjne, w przeciwieństwie do postępowania upadłościowego, może być również prowadzone wobec dłużnika, któremu dopiero grozi niewypłacalność. Oznacza to, że przedsiębiorca może wdrożyć instrumenty naprawcze w momencie, gdy jego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny. Dzięki takiemu rozwiązaniu, dłużnik może na bieżąco reagować na pojawiające się, często przejściowe, problemy z płynnością finansową.

Niewypłacalność dłużnika

Niewypłacalność dłużnika nie musi prowadzić wyłącznie do jego upadłości, ponieważ postępowanie restrukturyzacyjne ma również zastosowanie wobec dłużnika niewypłacalnego. Po jego definicję, ustawodawca odsyła do prawa upadłościowego. Zgodnie z nią dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. W przypadku, gdy dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Odmowa otwarcia postępowania

Warunkiem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania oraz zobowiązań powstałych po jego otwarciu. Aby uniknąć odmowy otwarcia postępowania dłużnik musi również złożyć takie propozycje restrukturyzacyjne, które będą korzystne dla wierzycieli.

Dzięki podjęciu działań w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, w początkowym etapie kryzysu, przedsiębiorcy mają szansę na uniknięcie upadłości, spłacenie wierzycieli, przy jednoczesnym pozostaniu w obrocie gospodarczym.