Elementarz prawa restrukturyzacyjnego – spis wierzytelności

27 czerwca 2018
hello world!

Kluczowe znaczenie dla postępowania restrukturyzacyjnego ma spis wierzytelności, który wyznacza krąg uczestników postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to nic innego jak lista długów, która jest jednym z podstawowych dokumentów w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Na jej podstawie zostaną zaspokojone wierzytelności na warunkach restrukturyzacyjnych wynikających z zawartego układu.

Spis wierzytelności obejmuje wierzytelności osobiste w stosunku do dłużnika powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Umieszczenie wierzytelności w spisie wierzytelności określa sumę, z którą wierzyciel uczestniczy w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Wzór spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych został określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 17 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru spisu wierzytelności oraz wzoru spisu wierzytelności spornych.

Zasady umieszczania wierzytelności w spisie

Poszczególne wierzytelności umieszczane są na liście zgodnie z ustanowionymi przez ustawodawcę zasadami. Po pierwsze dokonuje się podziału okresu rozliczeniowego, w trakcie, którego zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne. Kolejno należy ustalić wartość wierzytelności niepieniężnej według jej wartości z dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. A następnie umieścić ją w spisie.

Odsetki należy także uwzględnić w spisie wierzytelności. Jeżeli w dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wierzytelność bez zastrzeżenia odsetek nie stała się jeszcze wymagalna, w spisie wierzytelności umieszcza się wierzytelność pomniejszoną o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż 6% rocznie, za czas od dnia otwarcia postępowania do dnia wymagalności, najdłużej jednak za dwa lata. Odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się w spisie wierzytelności w kwocie naliczonej do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego włącznie. Należy pamiętać, że wierzytelności wyrażone w walucie obcej przelicza się na walutę polską.

Etapy sporządzania i zatwierdzenia spisu wierzytelności

W zależności od zastosowanego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego etapy przygotowania i zatwierdzania spisu są różne. Jednakże wspólnym mianownikiem dla wszystkich trybów jest sporządzenie spisu w oparciu o księgi rachunkowe, wpisy w księgach wieczystych oraz inne dokumenty dłużnika. Kolejnym etapem jest obwieszczenie spisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w postępowaniu układowym i sanacyjnym istnieje możliwość złożenia sprzeciwu, sędzia-komisarz zobligowany jest do jego rozpoznania w terminie dwóch miesięcy od dnia jego wniesienia. Ustawodawca przewidział możliwość złożenia w terminie tygodniowym wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia rozpoznającego sprzeciw, a później złożenie zażalenia  na postanowienie. Ostatnim etapem sporządzania spisu jest jego zatwierdzenie przez sędziego-komisarza po prawomocnym rozpoznaniu sprzeciwów, w przypadku, gdy suma wierzytelności, których dotyczą sprzeciwu prawomocnie nierozpoznane, nie przekracza 15% sumy wierzytelności.

W przyspieszonym postępowaniu układowym możliwości odwoławcze zostały znacznie ograniczone. Dłużnikowi przysługuje możliwość zgłoszenia zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności spornych. Uznając je za zasadne sędzia-komisarz dokonuje odpowiednich zmian, a kolejno zatwierdzi spis na zgromadzeniu wierzycieli.

Sporządzanie spisu wierzytelności – ile trwa?

Przy założeniu, że organy postępowania i uczestnicy wykorzystają maksymalny czas na podjęcie czynności, ale bez ich przekroczenia, w ramach postępowania układowego i sanacyjnego łączny czas od otwarcia postępowania do dnia zatwierdzenia układu trwa łącznie 5 miesięcy i 1 tydzień – zakładając, że 30 dni, albo 4 tygodnie odpowiadają jednemu miesiącowi. Należy mieć na względzie czas niezbędny na obrót korespondencji, w szczególności w obrocie międzyinstancyjnym. Nieodzowne jest doręczenie odpisów sprzeciwów oraz zażaleń pozostałym uczestnikom postępowania, a także zakreślenie im terminów na ustosunkowanie do ich ustosunkowania się. W związku z tym, praktyka wskazuje, iż spis wierzytelności zostanie zatwierdzony w terminie od 7 do 9 miesięcy od dnia otwarcia postępowania.

chevron-down
Copy link