„Tarcza antykryzysowa” dla przedsiębiorców na czas epidemii

1 kwietnia 2020
hello world!

Ogłoszony na terytorium Polski stan epidemii wpływa bezpośrednio na sytuację ekonomiczną firm. Większość przedsiębiorstw, w tym w szczególności małe firmy niezatrudniające pracowników oraz mikro przedsiębiorcy (zatrudniający do 9 pracowników) będzie miało w najbliższym czasie problemy z płynnością finansową. Jednak czy tarcza antykryzysowa będzie dla nich rozwiązaniem?

Artykuł powstał przy współpracy z Kancelarią Nowakowski i Wspólnicy.

W celu złagodzenia negatywnych skutków stanu epidemii i związanych z tym ograniczeń w działalności handlowej i usługowej przygotowano pakiet przepisów wspierających przedsiębiorców – ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (ustawa Covid-19), czyli tzw. tarcza antykryzysowa.

Tarcza antykryzysowa przewiduje wsparcie poprzez różnego rodzaju świadczenia ze strony Państwa (w szczególności w celu utrzymania miejsc pracy). Poza tym ustawa przewiduje jednorazowe świadczenia w czasie przestoju, bezzwrotne pożyczki dla mikro przedsiębiorców. Zawarto w niej też zwolnienia z płacenia składek ZUS oraz zmniejszenie czynszu najmu. Ponadto ustawa przewiduje różnego rodzaju udogodnienia na płaszczyźnie prawa podatkowego. Generalnie celem ustawy jest zapewnienie firmom przetrwania w tych trudnych czasach.

Trzymiesięczne zwolnienie ze składek ZUS

Najdalej idącą pomocą przewidzianą przez tarczę antykryzysową jest zwolnienie ze składek ZUS przez okres trzech miesięcy. Beneficjentami tej pomocy będą głównie przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników oraz przedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników. Warto wiedzieć, że chodzi tutaj również o zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych. Warunkiem jest, żeby zatrudniający odprowadzał w imieniu zatrudnionego składki ZUS. Z pomocy tej nie skorzystają jednak małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

Zwolnienie przedsiębiorcy zatrudniającego do 9 osób

Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych,

należne za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres. Warunkiem jest, ażeby płatnik był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.

Wysokość wsparcia:

 • zwolnienie (umorzenie) składek ZUS pracodawcy oraz zatrudnionych pracowników za okres marzec, kwiecień i maj

Warunki otrzymania:

 • zgłoszenie na dzień 29 lutego 2020 r. do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych (razem z pracodawcą)
 • bycie zgłoszonym płatnikiem składek przed dniem 1 lutego 2020 r.
 • złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.

Ważne:

 • Zwolnienie przysługuje niezależnie od spadku obrotów gospodarczych, jak również niezależnie od wysokości przychodu osiągniętego przez przedsiębiorcę
 • Spółki cywilne oraz spółki osobowe zwalnia się niezależnie od wysokości przychodów tylko w zakresie składek opłacanych za pracowników

Zwolnienie dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników

Na wniosek płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność (w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych), opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Wysokość wsparcia:

 • zwolnieniu z tytułu nieopłaconych składek podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej najniższej podstawy wymiaru tych składek za okres marzec, kwiecień i maj

Okres pomocy:

 • składki ZUS za marzec, kwiecień i maj

Warunki otrzymania:

 • wysokość przychodu z działalności gospodarczej za miesiąc marzec 2020 nie była wyższa niż 15.681 zł
 • złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej do 30 czerwca 2020 r.

Ważne:

 • Zwolnienie przysługuje niezależnie od spadku obrotów gospodarczych
 • Zwolnienie nie przysługuje przedsiębiorcy, którego w roku 2020 obejmowała ulga na start w zakresie składek ZUS (art. 18 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców)

Organ właściwy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Do kiedy wniosek

 • nie później niż do 30 czerwca 2020 r.
 • ZUS zwalnia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięcznych należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek. Będzie to więc odpowiednio 30 dni liczonych od 11 czerwca (po upływie terminu wpłaty składek za maj dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników) lub od 16 czerwca (po upływie terminu składania dokumentów rozliczeniowych za maj przez płatników zgłaszających w ZUS ubezpieczonych).
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje płatnika składek o zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek. Odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek następuje w drodze decyzji.

Forma wsparcia

 • Literalna wykładnia przepisów wskazuje, że warunkiem zwolnienia jest rozpatrzenie wniosku o zwolnienie i wydania w tym zakresie informacji potwierdzającej zwolnienie albo decyzji odmownej (co wiązałoby się z koniecznością uiszczenia bieżących zobowiązań wobec ZUS za marzec, kwiecień i maj aż do uzyskania zwolnienia).
 • Informacje udzielane przez ZUS w instruktażach na stronach internetowych ZUS wskazują jednak, że zwolnienie z opłacania składek nastąpi po złożeniu dokumentów rozliczeniowych (o ile płatnik musi takie dokumenty składać) przez co przyjąć należy, że warunkiem otrzymania zwolnienia jest samo złożenie wniosku przed terminem opłacenia należności z tytułu składek.

WNIOSEK

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek zawiera:

 • dane płatnika składek:
  1. imię i nazwisko, nazwę skróconą,
  2. numer NIP i REGON / numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,
  3. adres do korespondencji;
 • oświadczenie przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników, potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który składa wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (oświadczenie zawiera klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”);
 • inne informacje niezbędne do umorzenia składek;
 • podpis wnioskodawcy.

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS PUE).

Tarcza antykryzysowa - świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy

Świadczenie stanowić będzie wsparcie przedsiębiorcy będącego pracodawcą ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pomoc dedykuje się każdemu przedsiębiorcy będącemu pracodawcą (chodzi również o zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych, o ile zatrudniający odprowadza w imieniu zatrudnionego składki ZUS). Pomoc uzależniona będzie od wystąpienia spadku obrotów w przedsiębiorstwie:

 • nie mniej niż o 15%, obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego, albo
 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Czym są świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy?

Poprzez świadczenia przewidziane w tej regulacji należy rozumieć:

 • częściowe zaspokojenie wynagrodzenia za czas przestoju ekonomicznego w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia lub
 • częściowe zaspokojenie wynagrodzenia w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy do wysokości 40 % przeciętnego wynagrodzenia.

Ponadto pracodawca otrzyma środki na opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

Świadczenie przysługiwać będzie przez łączny okres 3 miesięcy przypadających po dacie złożenia w tym zakresie wniosku. Zadania związane z przedmiotowym świadczeniem realizują dyrektorzy wojewódzkich urzędów pracy. Urzędy pracy rozpatrzą wnioski o wypłatę świadczenia według kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków.

Świadczenie w okresie przestoju ekonomicznego

Wynagrodzenie w czasie przestoju ekonomicznego jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Wysokość dofinansowania na jednego pracownika:

2600 zł x 50% =>        1.300 zł (razem ze składkami 1.533,09 zł)

Okres pomocy:

 • 3 miesiące przypadające po podpisaniu umowy w sprawie dofinansowania

Warunki otrzymania:

 • wystąpienie spadku obrotów gospodarczych
 • wprowadzenie w drodze porozumienia z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników okresu przestoju ekonomicznego w zakładzie
 • wysokość przychodu pracownika (na wynagrodzenie, którego wnioskujemy o dofinansowanie) nie może być wyższa niż 15.681 zł
 • zawarcie umowy w sprawie otrzymania świadczenia

Ważne:

 • dofinansowanie przysługuje wyłącznie w przypadku, jeśli pracodawca nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy

Świadczenie w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy

Wynagrodzenie w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia (po ograniczeniu wymiaru czasu pracy o 20% nie więcej niż do pół etatu), jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Dolna granica wysokości dofinansowania na jednego pracownika: 2.600 x 50% => 1.300 zł (razem ze składkami 1.533,09 zł)

Górna granica dofinansowania na jednego pracownika:  5.198,58 zł x 40%       => 2.079,43 zł (razem ze składkami 2.452,27 zł)

Okres pomocy:

 • 3 miesiące przypadające po podpisaniu umowy w sprawie dofinansowania

Warunki otrzymania:

 • wystąpienie spadku obrotów gospodarczych
 • wprowadzenie w drodze porozumienia z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników okresu obniżonego wymiaru czasu pracy w zakładzie
 • wysokość przychodu pracownika (na wynagrodzenie, którego ma być udzielone dofinansowanie) nie może być wyższa niż 15.681 zł
 • zawarcie umowy w sprawie otrzymania świadczenia

Ważne:

 • dofinansowanie przysługuje wyłącznie w przypadku, jeśli pracodawca nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy

Organ właściwy

Starosta / Wojewódzki Urząd Pracy

Do kiedy wniosek

 • Termin na złożenie wniosku wynosi 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Aktualnie nabór jeszcze nie ogłoszono.
 • Na rozpatrzenie wniosku przedsiębiorcy dyrektor WUP ma 7 dni.
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje podpisanie umowy między pracodawcą a WUP, w której wskazuje się wysokość dofinansowania.

Forma wsparcia

 • Przy przestoju ekonomicznym - dofinansowanie na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dofinansowanie do wynagrodzenia w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy - 1 533,09zł
 • Przy obniżonym wymiarze czasu pracy – dofinansowanie na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne – dofinansowanie maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy - 2 452,27 zł.
 • Dofinansowanie wypłacane jest co miesiąc
 • Obydwie formy wsparcia przysługują przez maksymalnie 3 miesiące, jednak Rada Ministrów może przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane

Do wypłaty i rozliczenia świadczeń stosuje się przepisy z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy:

 • Na podstawie umowy o wypłatę świadczeń oraz wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu,. składanego przez przedsiębiorcę za okres od pierwszego dnia,.za który świadczenie jest należne, do ostatniego dnia miesiąca, oraz co miesiąc do końca każdego miesiąca,.za który świadczenie jest należne, przekazywane są na rachunek przedsiębiorcy miesięcznie z dołu środki na wypłatę świadczeń.
 • Świadczenia przedsiębiorca niezwłocznie wypłaca pracownikom po potrąceniu składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych ze środków ubezpieczonego,.składek na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych,.a także należności alimentacyjnych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, dotyczących potrącania tych należności z wynagrodzenia za pracę.

WNIOSEK

Wniosek w postaci elektronicznej można wypełnić za pośrednictwem portalu praca. gov.pl

Do wniosku należy załączyć:

 • kopię porozumienia w sprawie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy
 • umowę o wypłatę świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników
 • wykaz pracowników uprawnionych do wypłacania świadczeń z Funduszu Świadczeń Pracowniczych

We wniosku o przyznanie świadczenia przedsiębiorca składa oświadczenie, że:

 • jest przedsiębiorcą
 • wystąpił u niego spadek obrotów
 • nie zachodzą wobec niego przesłanki do ogłoszenia upadłości
 • nie zalega ze zobowiązaniami publiczno-prawnymi
 • wykaz pracowników nie obejmuje pracowników, którzy uzyskali wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału
 • nie ubiega się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów
 • zamierza / nie zamierza skorzystać ze zwolnienia z tytułu składek z ustawy Covid-19

Tarcza antykryzysowa - świadczenie postojowe

Pomoc w postaci świadczenia postojowego skierowana jest do osób prowadzących działalność gospodarczą.(osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) oraz osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej,.umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej. Świadczenie to przysługiwać będzie w wysokości co do zasady 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r. (2080 zł). Świadczenie będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie wniosku zainteresowanego.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą

Osobie prowadzącej działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:

 • nie zawiesiła działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku;
 • zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Osoba wykonująca umowę cywilnoprawną

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

 • umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.;
 • przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Wysokość wsparcia:

2600 zł x 80% =>        2.080 zł

Okres pomocy:

 • świadczenie jednorazowe

Warunki otrzymania:

 • wystąpienie przestoju w prowadzonej działalności lub wykonywanej umowie
 • przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku nie może być wyższy niż 15.681 zł
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą musi dodatkowo wystąpić spadek obrotów gospodarczych

Ważne:

 • ze świadczenia postojowego mogą skorzystać również osoby, które zawiesiły działalność
 • ze świadczenia postojowego mogą skorzystać również obcokrajowcy pracujący w Polsce

Organ właściwy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Do kiedy wniosek

 • najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii
 • ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek uprawnionego,.z tym że osoby wykonujące umowę cywilnoprawną składają wniosek za pośrednictwem płatnika (zleceniodawcy / zamawiającego)

Forma wsparcia

 • ZUS wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania. Odmowa udzielenia świadczenia następuje w drodze decyzji. Przepisy nie przewidują konkretnych terminów, w których należy przyznać świadczenie postojowe.
 • Dla zleceniobiorców uzyskanie świadczenia postojowego może być bardzo czasochłonne z uwagi na konieczność złożenia tego wniosku za pośrednictwem płatnika. Płatnik do wniosku musi również dołączyć własne oświadczenie (o niedojściu umowy do skutku i wysokości przychodów) oraz kopię umowy cywilnoprawnej.
 • Cała procedura wykazuje wysoki stopień biurokratyzacji. Brak również przepisów dyscyplinujących zamawiającego / zleceniodawcę w zakresie „pomocy” w przekierowaniu takiego wniosku w imieniu zleceniobiorcy do ZUS.

WNIOSEK

Wniosek zawiera:

 • dane osoby uprawnionej:
  1. imię i nazwisko,
  2. numer PESEL, a jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu – w przypadku zleceniobiorców,
  3. numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru, numery PESEL i REGON w przypadku osób prowadzących działalność,
  4. adres do korespondencji w przypadku zleceniobiorców,
  5. nazwę skróconą płatnika składek w przypadku osób prowadzących działalność;
 • wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego;
 • dane odpowiednio zleceniodawcy albo zamawiającego, za pośrednictwem którego składany jest wniosek:
  1. imię i nazwisko, nazwę skróconą,
  2. numer NIP, a jeżeli nie nadano tego numeru – numery PESEL i REGON,
  3. adres do korespondencji;
 • oświadczenie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą potwierdzające:
  1. uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe przychodu nie wyższego od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
  2. przestój w prowadzeniu działalności,
  3. uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe przychodu o co najmniej 15% niższego od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc, jeżeli nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia postojowego;
 • podpis wnioskodawcy.

Załączniki dla zleceniodawcy i zamawiającego

Odpowiednio zleceniodawca lub zamawiający załącza do wniosku:

 • oświadczenie potwierdzające:
  1. niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności,
  2. datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej,
  3. uzyskanie przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, przychodu nie wyższego niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
  4. otrzymanie oświadczenia od osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości uzyskanych przychodów z innych umów cywilnoprawnych;
 • kopię umów cywilnoprawnych.

Oświadczenia osoba uprawniona, zleceniodawca lub zamawiający składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wniosek może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,.podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,.za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Tarcza antykryzysowa - dofinansowanie dla przedsiębiorcy części kosztów zatrudnienia pracowników

Starosta może, na podstawie zawartej umowy,.przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne,.w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (chodzi również o zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych,.o ile zatrudniający odprowadza w imieniu zatrudnionego składki ZUS). Z pomocy tej nie mogą skorzystać przedsiębiorcy posiadający status dużych przedsiębiorców.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Od czego zależy wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od spadku obrotów i liczona jest w oparciu o minimalne wynagrodzenie za pracę. I tak w przypadku spadku obrotów o:

1)     co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę =>        1.300 zł;

2)     co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę =>       1.820 zł;

3)     co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty ustalonej jako iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie i 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę =>       2.340 zł.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Na dzień sporządzania informatora nabory nie zostały jeszcze ogłoszone.

Wysokość wsparcia:

 • w zależności od spadku obrotów od 1.300 zł do 2.340 zł na jednego pracownika

Okres pomocy:

 • maksymalnie 3 miesiące

Warunki otrzymania:

 • wystąpienie spadku obrotów gospodarczych
 • zawarcie umowy w zakresie dofinansowania

Ważne:

 • przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty sfinansowano albo sfinansuje się z innych środków publicznych

Organ właściwy

Starosta / Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Do kiedy wniosek

 • w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy (brak informacji kiedy nastąpi nabór)
 • po rozpatrzeniu wniosku musi dojść do zawarcia umowy w sprawie dofinansowania

Forma wsparcia

Dofinansowanie wypłaca się w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

WNIOSEK

We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:

 • wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych;
 • braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy;
 • niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
 • posiadaniu statusu mikro przedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy;
 • zatrudnianiu pracowników objętych wnioskiem;
 • wysokości wynagrodzenia każdego z pracowników objętych wnioskiem i należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne;
 • numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Tarcza antykryzysowa - dofinansowanie dla przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Wysokość dofinansowania uzależnia się od spadku obrotów. Liczy się ją w oparciu o minimalne wynagrodzenie za pracę. Odbywa się to analogicznie jak w przypadku wsparcia dla przedsiębiorców wskazanego powyżej. Również analogicznie do powyżej opisanego wsparcia, i w tym przypadku mogą z niego skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Tarcza antykryzysowa - jednorazowa pożyczka

Starosta może udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo niskooprocentowanej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro przedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Pożyczka może wynosić do 5 tys. zł. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy,.z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 6 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu. Będzie tak pod warunkiem, że mikro przedsiębiorca przez okres 6 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Komu przysługuje:

 • przedsiębiorcy zatrudniającemu do 9 pracowników.

Warunki otrzymania:

 • pożyczka przysługuje niezależnie od spadku obrotów i w przypadku utrzymania stanu zatrudnienia może zostać umorzona.

Wysokość wsparcia:

 • 5.000 zł

Tarcza antykryzysowa - prawo podatkowe

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Tarcza antykryzysowa przewiduje, że rada gminy będzie mogła uchwalić za część roku 2020 zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Będzie również istniała możliwość przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców,.których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,.terminu płatności rat podatku od nieruchomości nie dłużej niż do 30 września 2020 r.

Rezygnacja z opłaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, organ podatkowy może w szczególnych przypadkach przyznać podatnikowi ulgę w postaci odroczenia płatności podatku lub umorzenia zaległości podatkowej. Co jednak ważne, przyznanie tego rodzaju ulgi wiązało się do tej pory z koniecznością uiszczenia opłaty prolongacyjnej. Tarcza antykryzysowa przewiduje, że do decyzji przyznającej ulgę podatkową na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 lub 2 Ordynacja podatkowa, dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu epidemii albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu, nie stosuje się przepisów dotyczących opłaty prolongacyjnej.

Wydłużenie terminu wpłaty zaliczek PIT za pracowników

Pracodawca, będący płatnikiem podatku PIT pracowników,.jest zobowiązany z tego tytułu do wpłaty zaliczek na podatek PIT (najbliższa za marzec do 20 kwietnia 2020 r.). Zgodnie z przepisami ustawy Covid-19 w przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów z pracy, jak również z umów zlecenie, obowiązek wpłaty zaliczki na podatek PIT podlega wykonaniu w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Zapłaty zaliczki, zamiast odpowiednio do 20 kwietnia i 20 maja, będzie można dokonać do dnia 1 czerwca 2020 r.

Szybsze rozliczenie straty z 2020 r.

Podatnicy podatku PIT, jak również podatnicy podatku CIT, którzy z powodu COVID-19:

 • ponieśli w 2020 r. stratę z wykonywanej działalności gospodarczej oraz
 • uzyskali w 2020 r. łączne przychody z działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności;

mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5.000.000 zł,.dochód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej, składając w tym celu korektę zeznania za ten rok.

Stratę poniesioną w 2020 r. będzie można zatem odjąć w 2021 r. od dochodu osiągniętego w 2019 r., czyli wstecznie. Gdyby nie to rozwiązanie, to stratę za 2020 r. można byłoby odjąć od dochodu za 2021 r. i lata następne. To wymagałoby uzyskania dochodu w przyszłości. Takie rozwiązanie ma przynieść ulgę przedsiębiorcom.  Będzie tak oczywiście, jeśli w 2021 r. będą nadal funkcjonować.

Odsunięcie w czasie zmian w VAT

Od początku kwietnia 2020 r. miała zacząć obowiązywać nowa matryca stawek podatku VAT. Dla dużych podatników miały natomiast wejść w życie zmiany dotyczące raportowania JPK_VAT. Wejście w życie zarówno przepisów dotyczących nowej matrycy,.jak i nowych obowiązków raportowania JPK_VAT zostanie odsunięte w czasie do 1 lipca 2020 r.

Zawieszenie postępowań i kontroli

W trakcie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organ może zawiesić z urzędu albo na wniosek m.in. postępowanie lub kontrolę podatkową oraz kontrolę celno-skarbową. Do terminów zawieszonych postępowań i kontroli nie wlicza się okresów ich zawieszenia.

Przedłużenie niektórych terminów podatkowych

W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy Covid-19 złożonych od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji przedłuża się o 3 miesiące.

W przypadku schematu podatkowego terminy, o których mowa w dziale III rozdziale 11a tej ustawy Ordynacja podatkowa, nie rozpoczynają się. Te, które rozpoczęły się, podlegają natomiast zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Nie może to jednak trwać dłużej niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Termin do złożenia informacji o cenach transferowych w przypadku podmiotów,.których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r.,.a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r., przedłużono do dnia 30 września 2020 r.

Tarcza antykryzysowa - prawo pracy

Obniżenie wymiaru czasu pracy

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu. Z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Warunkiem obniżenia wymiaru czasu pracy jest wystąpienie spadku obrotów w przedsiębiorstwie:

 • nie mniej niż o 15%, obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego, albo
 • nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Uelastycznienie wymiaru i czasu pracy

Wprowadzane rozwiązania mają na celu umożliwić pracodawcom bardziej elastyczne zasady ustalania pracownikom czasu pracy. Mają także umożliwić – w porozumieniu ze związkami zawodowymi,.działającymi u pracodawców lub z przedstawicielami pracowników,.gdy organizacje związkowe u pracodawców nie działają – modyfikację warunków zatrudnienia kształtowanych umowami o pracę pracowników. Tym samym mają przyczynić się do zachowania miejsc pracy.

W zakresie przepisów prawa pracy istnieje możliwość:

 • ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 godzin (w miejsce wymaganych w Kodeksie pracy co najmniej 11 godzin) i nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin (w miejsce wymaganych w Kodeksie pracy co najmniej 35 godzin);
 • zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy,.nie więcej jednak niż do 12 godzin – bez konieczności spełnienia przesłanek do wprowadzenia tego systemu czasu pracy,.w dłuższym okresie rozliczeniowym niż wynikający z art. 135 § 1 Kodeksu pracy,.tj. nieprzekraczającym 12 miesięcy (podczas gdy Kodeks pozwala na stosowanie 1-miesięcznego okresu,.z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy, ale w szczególnym trybie);
 • zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami,.w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu,.ale dotyczyć ono może tylko pracodawcy nieobjętego układem zbiorowym pracy lub zatrudniającego mniej niż 20 pracowników.

Warunkiem wprowadzenia ww. zmian jest wystąpienie u pracodawcy spadku obrotów gospodarczych:

 • nie mniej niż o 15%,.obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 r.,.do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
 • nie mniej niż o 25%,.obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 stycznia 2020 r., .w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego.

Legalizacja pobytu cudzoziemców

Wprowadzono mechanizm wydłużający cudzoziemcom prawo do legalnego zatrudnienia w oparciu o zezwolenie na pracę. Jednocześnie wydłużono ważność dokumentów legalizujących pobyt. Jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wypada w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego,.termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania odpowiednio stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Pobyt cudzoziemca na terytorium Polski w okresie biegu przedłużonego terminu uważa się za legalny,.jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek w tym terminie.

Tarcza antykryzysowa - pozostałe zmiany

Rezygnacja z opłaty prolongacyjnej w składkach ZUS

Organ rentowy może w szczególnych przypadkach przyznać płatnikowi składek ZUS ulgę w postaci odroczenia płatności składek lub umorzenia zaległości. Co jednak ważne, przyznanie tego rodzaju ulgi wiązało się do tej pory z koniecznością uiszczenia opłaty prolongacyjnej.

Przedsiębiorcy, którzy mają trudności w opłaceniu należności z tytułu składek należnych za okres od stycznia 2020 r., do poboru których zobowiązany jest ZUS,.w przypadku zawarcia umowy o odroczenie terminu płatności składek lub umowy o rozłożenie należności na raty,. będą zwolnieni z konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej. Analogiczne rozwiązanie przewidziano w udogodnieniach w zakresie prawa podatkowego.

Zawieszenie terminów sądowych i procesowych

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się. Rozpoczęty natomiast ulega zawieszeniu w postępowaniach:

 • sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
 • egzekucyjnych,
 • karnych,
 • karnych skarbowych,
 • w sprawach o wykroczenia,
 • administracyjnych,
 • i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

a także w:

 • kontrolach celno-skarbowych,
 • innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw.

Zawieszenie biegu terminów przedawnienia

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii bieg terminów przewidzianych przepisami prawa cywilnego i administracyjnego:

 1. od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem oraz terminy do dokonania przez stronę czynności kształtujących prawa i obowiązki jej lub drugiej strony stosunku prawnego,
 2. zasiedzenia, przedawnienia i innych terminów, których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych, a także popadnięcie w opóźnienie,
 3. zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
 4. do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru,.a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

 

Zdjęcie: https://www.gov.pl/

chevron-down
Copy link