Udział w negocjacjach nie zwalnia z usprawiedliwienia niestawiennictwa w sądzie

9 listopada 2018
hello world!

1 października 2018 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał wyrok odnośnie kwestii, iż udział w negocjacjach nie zwalnia z usprawiedliwienia nieobecności w sądzie.

W przedmiotowej sprawie Sąd wydał wyrok zaoczny. Pozwany w sprzeciwie podnosił, że należało zawiesić rygor natychmiastowej wykonalności wyroku. Powodem było to, iż w dniu rozprawy wypadł mu nagły i nieprzewidziany wyjazd na negocjacje. Takie zdarzenie nie wystarcza jednak, by strona mogła bez usprawiedliwienia nie stawić się na rozprawie. Jednak Sąd nie podzielił stanowiska reprezentowanego przez pozwanego.

Zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności

W uzasadnieniu Sąd Apelacyjny podał, iż przepis art. 346 § 1 k.p.c. dopuszcza zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności nadanego wyrokowi zaocznemu jedynie w dwóch wypadkach, a mianowicie:

  • jeżeli naruszono przepisy o dopuszczalności wydania wyroku zaocznego albo
  • jeżeli pozwany uprawdopodobni, że jego niestawiennictwo było niezawinione, a przedstawione w sprzeciwie okoliczności wywołują wątpliwości co do zasadności wyroku zaocznego.

Zarzuty podniesione przez pozwanego w zażaleniu są bezzasadne. Co do istoty stanowią powtórzenie argumentacji przedstawionej we wniosku o zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności wyroku zaocznego. Sąd I instancji odniósł się do nich w sposób wyczerpujący w pisemnych motywach zaskarżonego postanowienia. Rację ma SO, że udział pozwanego w negocjacjach nie stanowi podstawy do usprawiedliwienia jego niestawiennictwa na rozprawie. Tym bardziej, że pozwany w żaden sposób nie uprawdopodobnił, aby o terminie tych negocjacji dowiedział się na dzień przed rozprawą.

Trafne jest również stanowisko Sądu I instancji, że podniesione w sprzeciwie zarzuty i twierdzenia pozwanego na obecnym etapie postępowania nie mogą prowadzić do podważenia zasadności wyroku zaocznego. Podkreślenia wymaga, że w uzasadnieniu zażalenia pozwany nawet nie podejmuje szerszej polemiki z rozważaniami Sądu Okręgowego w tym zakresie, wskazując jedynie ogólnikowo, że się z nimi nie zgadza. Z tych przyczyn Sąd Apelacyjny uznał, że pozwany nie wskazał przekonywujących okoliczności, które mogłyby uzasadniać zawieszenie rygoru natychmiastowej wykonalności wyroku zaocznego.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 1 października 2018 r., I ACz 987/18

chevron-down
Copy link