Komu będzie przysługiwała ulga w PIT za 2020 rok?

13 listopada 2020
hello world!

Do rozliczania rocznego PIT jest jeszcze trochę czasu. Warto jednak pomyśleć o tym już teraz. Aby skorzystać bowiem z odpowiednich ulg i odliczeń w PIT, trzeba posiadać dokumenty, które muszą być wystawione w tym roku. Ulgi w PIT przysługują m.in. krwiodawcom oraz ozdrowieńcom, którzy przekażą krew w celu ratowania chorych na COVID-19. Na jakie ulgi w PIT będzie można liczyć w 2021 roku?

Ulgi podatkowe

Ulga podatkowa to uprawnienie przewidziane w przepisach do zastosowania w określonych sytuacjach preferowanych przez państwo, których efektem końcowym jest zmniejszenie wysokości podatku PIT. W ramach ulg podatkowych można dokonać dwóch rodzajów odliczeń. Pierwsza opcja to odliczenie od dochodu. Dzięki niemu można przejść do przedziału podatkowego o niższej stawce podatkowej. Drugą opcję stanowi odliczenie od podatku, które to zmniejsza wysokość samej kwoty podatku.

Przeczytaj również:
Poradnik podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 

Ustawa o PIT

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm., dalej również jako „ustawa o PIT”) przewiduje szereg ulg, z których można skorzystać. Dzięki temu zapłacimy niższy podatek. Wśród najpopularniejszych są: ulga prorodzinna, ulga rehabilitacyjna i odliczenie wydatków na internet. Popularne jest również odliczanie przekazanych darowizn na cele charytatywne. Skorzystanie z ulg każdorazowo wymaga jednak od podatnika przedstawienia odpowiednich dokumentów. Będą one potwierdzeniem prawa do odliczenia. 

Ulga w PIT 2021 – rozliczanie darowizn

Darowizny na cele pożytku publicznego oraz na cele kultu religijnego mogą być przekazywane w formie pieniężnej i rzeczowej. Dokumentami niezbędnymi są wówczas dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (darowizna pieniężna) i dokument potwierdzający wartość darowizny i oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny (darowizna rzeczowa).

Inna opcją darowizny uprawniającej do ulgi jest darowizna na cele krwiodawstwa. Natomiast w przypadku darowizn na cele krwiodawstwa konieczne jest posiadanie zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej przez krwiodawcę krwi lub jej składników.

Do obliczenia ulgi potrzebujemy ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza). Należy ją pomnożyć przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr pobranej krwi. Obecnie wynosi on 130 zł. Odliczenia z tytułu oddania krwi dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Oznacza to, że z odliczenia nie mogą skorzystać podatnicy rozliczający PIT według stawki liniowej.

Ulga w PIT 2021 – ulga rehabilitacyjna

W przypadku ulgi rehabilitacyjnej konieczne jest posiadanie np. orzeczeń dotyczących niepełnosprawności czy decyzji przyznającej rentę, a więc dokumentów potwierdzających zaliczenie do osób uprawnionych do skorzystania z ulgi. Istotne są tu również dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku (wskazujących sprzedawcę, nabywcę, przedmiot nabycia oraz kwotę zapłaty – czyli np. paragony, faktury). Ustawa o PIT zawiera spory katalog wydatków, których poniesienie uprawnia do odliczenia. Warto bowiem pamiętać, że niektóre są limitowane, inne nie. Istnieje również możliwość odliczenia wydatków na zakup leków, ale tylko jeśli wydatki przekroczą 100 zł miesięcznie. Wówczas odliczeniu podlega nadwyżka ponad tę kwotę. W tym przypadku również należy dysponować dokumentami potwierdzającymi te wydatki. 

Ulga w PIT 2021 – ulga prorodzinna na dziecko

Kolejną możliwością zmniejszenia obciążenia podatkowego jest ulga prorodzinna, zależna od liczby dzieci. W przypadku dziecka małoletniego, obok aktu urodzenia, konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających sprawowanie opieki nad dzieckiem (w tym zaświadczenia lub orzeczenia sądowe).

Natomiast w przypadku dzieci pełnoletnich określonych w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy o PIT ulga dotyczy dzieci pozostających na utrzymaniu podatnika w związku z wykonywaniem ciążącego na podatniku obowiązku alimentacyjnego lub w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Poza dokumentami potwierdzającymi utrzymywanie dziecka konieczne jest posiadanie m.in. zaświadczenia o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły. Szczególna sytuacja ma miejsce, jeżeli z ulgi prorodzinnej na jedno dziecko zamierzają korzystać dwie osoby. W przypadkach takich każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznej kwoty ulgi za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem. Wówczas wskazane może być (zwłaszcza w przypadku konfliktu z innymi osobami sprawującymi pieczę nad dzieckiem) gromadzenie dokumentów potwierdzających sprawowanie pieczy w poszczególnych dniach.

chevron-down
Copy link