Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – kiedy nie jest wymagana?

16 listopada 2020
hello world!

Do załatwienia prawie każdej sprawy możemy ustanowić pełnomocnika. Będzie on w danej sprawie działał w naszym imieniu. Pamiętać jednak należy, że w większości przypadków musi zostać uiszczona opłata skarbowa za pełnomocnictwo. Są jednak sprawy, w których od złożonego pełnomocnictwa nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej. W niektórych sytuacjach złożenie pełnomocnictwa będzie korzystało również ze zwolnienia podmiotowego.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2) ustawy o opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym – podlega opłacie skarbowej. Z przepisu tego wynika, że nie wszystkie dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęto obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej. Dotyczy to wyłącznie tych, które składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym.

W przypadku opłaty skarbowej od pełnomocnictwa obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub innym podmiocie (art. 6 ustawy). Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek. Stanowi o tym art. 8 ustawy.

Przeczytaj również:
Pełnomocnictwo - rodzaje i sposób odwołania

Od każdego stosunku pełnomocnictwa 17 zł

Od złożonego pełnomocnictwa opłata skarbowa uiszczana jest w wysokości 17 zł. Opłata skarbowa dotyczy każdego stosunku pełnomocnictwa. Co zatem w przypadku kilku pełnomocników, wymienionych w dokumencie pełnomocnictwa? Opłata skarbowa należna jest od pełnomocnictwa udzielonego każdemu z nich z osobna. Nie płacimy 17 zł za dokument pełnomocnictwa. Opłata dotyczy natomiast każdego pełnomocnika wymienionego w dokumencie.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – zwolnienia w sprawach karnych

Zgodnie z wykazem zwolnień, stanowiącym załącznik do ustawy o opłacie skarbowej, opłata skarbowa nie jest pobierana od składanego pełnomocnictwa w sprawach karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – sprawy cywilne, w których przysługuje zwolnienie z kosztów

Zgodnie z ww. wykazem zwolnień opłaty skarbowej nie pobiera się od składanego pełnomocnictwa w sprawach cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych. Mogło być tak, że zostaliśmy zwolnieni z ponoszenia kosztów sądowych w sprawie cywilnej. Wówczas nie musimy również uiszczać w takiej sprawie opłaty skarbowej od udzielonego – np. adwokatowi ustanowionemu z urzędu – pełnomocnictwa. Nie dotyczy to jednak spraw przed sądami administracyjnymi. Tutaj bowiem – niezależnie od przysługującego nam zwolnienia z kosztów sądowych – zwolnienie z opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa nie przysługuje.

Pełnomocnictwo udzielone najbliższej rodzinie

Zgodnie z wykazem zwolnień opłata skarbowa nie jest pobierana od składanego pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Jeżeli zatem w urzędzie lub sądzie naszą sprawę załatwia najbliższy członek rodziny, nie ma konieczności uiszczania opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – postępowanie egzekucyjne

Postępowanie egzekucyjne jest częścią postępowania sądowego uregulowanego w kodeksie postępowania cywilnego. Dlatego też postępowanie egzekucyjne traktować należy jako część postępowania sądowego. Mimo że etap ten de facto nie toczy się przed sądem, lecz przed komornikiem. Nie podlega jednak ponownej opłacie skarbowej w postępowaniu egzekucyjnym pełnomocnictwo dla tego samego pełnomocnika. Złożone i prawidłowo opłacone na etapie postępowania rozpoznawczego. Oznacza to, że za pełnomocnictwo w postępowaniu egzekucyjnym uiszczamy opłatę skarbową tylko wtedy, jeżeli w sprawie przed sądem nie reprezentował nas pełnomocnik lub reprezentował nas inny pełnomocnik.

Inne zwolnienia

Zgodnie z wykazem zwolnień stanowiącym załącznik do ustawy o opłacie skarbowej z opłaty skarbowej od udzielanego pełnomocnictwa zwolnione są również jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.

W jakich innych sytuacjach nie trzeba również uiszczać opłaty skarbowej od pełnomocnictwa? Nie jest to konieczne, jeżeli sprawa dotyczy podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz jeżeli dotyczy pełnomocnictwa ogólnego w rozumieniu ustawy Ordynacja podatkowa.

chevron-down
Copy link