Co można odliczyć od podatku za 2017 rok? Część 1

27 marca 2018
/

Jak co roku, podatnicy muszą pamiętać o zbliżającym się terminie na złożenie rocznego zeznania podatkowego za 2017 r. Różnego rodzaju ulgi i odliczenia pozwalają podatnikom zmniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe wobec fiskusa, tym samym powoduje to, że podatnicy dokonają niższej zapłaty podatku dochodowego. Dziś pierwsza część cyklu o odliczeniach. Codziennie opublikujemy kolejne rodzaje ulg.

Ulga podatkowa z tytułu oszczędzania na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Ulga podatkowa od dochodu jest równa sumie wpłat na konto IZKE, z którego będziemy dokonywać odliczenia podatku. To, ile możemy odzyskać lub w uproszczeniu, jaka będzie nasza ulga podatkowa, uzależnione jest od tego, jakie roczne zarobki zostały osiągnięte w 2017 roku. Kluczową informacją dla podatnika, w przypadku wpłaty na konto IKZE, jest maksymalna kwota, jaką można wpłacić w ciągu roku, która wynosi 5 115,60 złotych. Od tej kwoty i od wysokości naszych dochodów jest liczone potrącenie podatkowe. W przypadku zarobków do kwoty 85 528 złotych rocznie, gdzie stawka podatkowa jaka nas obowiązuje wynosi 18%, możliwe będzie do odliczenia maksymalnie 920,80 złotych.

Przekroczenie drugiego progu podatkowego, zarobki powyżej 85 528 złotych rocznie, przy stawce podatkowej 32%, możliwe będzie do odliczenia aż 1 636,99 złotych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które stosują podatek liniowy w wysokości 19%, ulga podatkowa w ich przypadku wyniesie 971,96 złotych. Należy mieć na uwadze to, że powyżej przedstawione kwoty, są wartościami maksymalnymi, które możemy odzyskać oraz są uzależnione od wysokości naszych wpłat na konto IZKE oraz od stawek podatkowych mających zastosowanie po przekroczeniu I i II progu podatkowego. Poniesioną kwotę wydatków, należy wpisać w informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku, czyli załącznik PIT-O w poz. 29, w zeznaniu rocznym PIT-36 poz. 159 lub w deklaracji PIT-37 poz. 105.

Ulga na badania i rozwój (B&R)

Ulga na B&R zastąpiła nieobowiązującą już ulgę na nowe technologie. Za działalność B&R uznaje się aktywność twórczą z zakresu badań naukowych oraz prac rozwojowych, które są podejmowane w sposób systematyczny przy jednoczesnym zwiększaniu wiedzy, a w konsekwencji wykorzystują ich zastosowanie w praktyce. Wspomniana ulga umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania części kosztów kwalifikowanych, czyli kosztów rzeczywiście poniesionych na rozwój i badania w danym zakresie. Do wydatków podlegających odliczeniu możemy zaliczyć:

  • środki wydane na materiały i surowce służące badaniom,
  • płace pracowników wraz ze składkami,
  • środki wydane na korzystanie ze sprzętu naukowo-badawczego,
  • środki wydane na zakup wyników badań naukowych lub opinii,
  • koszty pozyskania patentu i prawa ochronnego na wzór,
  • odpisy amortyzacyjne środków trwałych.

Wysokość odliczenia w głównej mierze będzie zależeć od rodzaju poniesionych wydatków. W rocznym rozliczeniu można odliczyć od podstawy opodatkowania 100% kosztów kwalifikowanych tzn. wydatków poniesionych na działalność B&R. Natomiast centra badawczo-rozwojowe mogą odliczyć aż 150% kosztów kwalifikowanych, które nie podlegają pod ograniczenia w nabywaniu ekspertyz, usług oraz amortyzacji. Skorzystać z ulgi mogą podatnicy podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, którzy uzyskują przychód ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Istotną kwestą jest to, że koszty kwalifikowane, obniżają wysokość podstawy opodatkowania, zgodnie z określonymi limitami. Ulga na B&R przekłada się na odpisanie większej kwoty kosztów, po raz pierwszy jako koszt uzyskania przychodu, a następnie jako ulga podatkowa na B&R w części kosztów kwalifikowanych. Nie istnieją żadne obostrzenia co do ulgi na B&R, jeśli chodzi o osiągnięcie postępu w danym zakresie oraz nie ma wytycznych co do poziomu innowacyjności prowadzonych badań. W celu rozliczenia się z fiskusem, należy do deklaracji podatkowej PIT-36 lub PIT-36L dołączyć informację o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodu poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, przy pomocy załącznika PIT- BR.

Składki ZUS oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne

Informację na temat wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne odnaleźć możemy w danych o dochodach, czyli deklaracji PIT-11 w poz. 70 i 71, natomiast informacje o składkach na ubezpieczenie zdrowotne w tej samej deklaracji w poz. 72 i 73. Aby sprawdzić poprawność odprowadzonych składek przez płatnika, co najczęściej czynią pracodawcy, należy porównać dane w deklaracji PIT-11, z informacjami znajdującymi się na formularzu ZUS RMUA lub z innymi dokumentami, które potwierdzają wysokość pobranych składek. Wykazane w zeznaniu podatkowym składki będą zmniejszać nasze zobowiązanie podatkowe wobec fiskusa. Tak więc kwoty widniejące na otrzymanym dokumencie są bardzo kluczowe z punktu widzenia podatnika składającego zeznanie roczne. Niniejsze informacje dotyczące odprowadzonych składek ZUS, należy wpisać w deklaracji PIT-36 poz. 153 i 155 lub PIT-37 poz. 99 i 101, zaś informacje dotyczące składek odprowadzonych na ubezpieczenie zdrowotne w deklaracji PIT-36 poz. 190 i 192 lub PIT-37 poz.166 i 118.

Zapraszamy do lektury części drugiej, trzeciej oraz czwartej.