Upadłość banku - co stanie się z pieniędzmi znajdującymi się na koncie?

19 maja 2020
hello world!

Spowolnienie gospodarcze, którego właśnie doświadczamy, sprawia, że z większą uwagą podchodzimy do naszych finansów. Patrzymy nie tylko na to, aby posiadane przez nas środki się pomnożyły. Równie istotne jest zabezpieczenie posiadanego przez nas kapitału. Możemy to zrobić poprzez bezpieczne inwestowanie, ale nie zmienia to faktu, że zarobione przez nas pieniądze musimy odpowiednio przechowywać. Istotne jest to, czy powierzając nasze pieniądze bankowi, nie narażamy się na dodatkowe niebezpieczeństwo. Czy jednak upadłość banku jest możliwa?

Praktycznie każdy z nas ma konto bankowe. Sprzyjają temu zarówno atrakcyjne oferty banków, jak i potrzeby życia codziennego. Konto bankowe jest tak naprawdę w dzisiejszych czasach niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Ale mało kto z nas zastanawia się, co może się wydarzyć w momencie, gdy bank, któremu powierzyliśmy nasze pieniądze, upadnie. Czy w takim wypadku stracimy wszystkie zgromadzone przez nas środki? Co się stanie z naszymi kredytami i pożyczkami? No i czy bezpieczniejsze w związku z tym jest przechowywanie oszczędności w skarpecie?

Większość z nas doskonale pamięta upadek Amber Gold i to, jakie skutki wywołał on dla ludzi, którzy zdecydowali się w nim zdeponować pieniądze. Musieli oni walczyć na drodze sądowej przez długie lata, aby odzyskać należne im środki. Należy pamiętać, że był to jednak parabank. Jak sytuacja wygląda więc, gdy instytucją, w której przechowujemy nasze środki, jest prawdziwy bank?

Zanim odpowiemy sobie na te wszystkie pytania, trzeba zadać jedno zasadnicze. Co oznacza upadłość banku?

Upadłość banku - kiedy bank może upaść?

Przesłanki zawieszenia działalności banku oraz jego upadłości znajdują się w rozdziale 12. części C ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Prawo bankowe (Dz.U.2019.2357 t.j. z dnia 2019.12.05, dalej: p.b.), czyli w art. 158 - 169.

Brak możliwości zaspokojenia zobowiązań przez bank

Pierwsza przesłanka wiąże się z bilansem, który bank tworzy na koniec okresu sprawozdawczego. Jeżeli w tym bilansie aktywa banku nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań, możemy mówić o sytuacji krytycznej. Zarząd banku ma obowiązek powiadomić niezwłocznie o tym fakcie Komisję Nadzoru Finansowego. Taki sam obowiązek ma także zarząd komisaryczny lub likwidator. Warto wiedzieć, że nawet jeżeli zarząd, zarząd komisaryczny lub likwidator nie powiadomią KNF, to Komisja może zadziałać z urzędu. KNF wydaje następnie decyzję o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, jeśli taki zarząd nie został wcześniej ustanowiony. Jednocześnie KNF podejmuje decyzję o przejęciu danego banku przez inny bank. Dzieje się to oczywiście za zgodą banku przejmującego. Możliwa jest także sytuacja, w której KNF wystąpi do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Przerwanie wypłat depozytów

Druga możliwa sytuacja związana jest z przerwaniem wypłat depozytów. KNF, analizując sytuację banku, bada, czy jest to bezpośrednio związane z sytuacją finansową banku. Jeżeli stwierdzi, że tak, to w ciągu 5 dni roboczych od stwierdzenia tego faktu podejmuje stosowne kroki. Przede wszystkim wydaje decyzję o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego, jeśli taki zarząd nie został wcześniej ustanowiony. Jednocześnie KNF podejmuje decyzję o przejęciu danego banku przez inny bank. W tym przypadku także dzieje się to za zgodą banku przejmującego. Możliwa jest także sytuacja, w której KNF wystąpi do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Ale może się też zdarzyć tak, że – pomimo wystąpienia wyżej wskazanych przesłanek – KNF nie będzie podejmował decyzji. Stanie się to, jeśli Bankowy Fundusz Gwarancyjny wyda wcześniej decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji takiego banku. BFG w ramach owej przymusowej restrukturyzacji również jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku.

Co więcej, decyzje o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego oraz o przejęciu banku przez inny bank są podawane do publicznej wiadomości. Informacje o tym są zamieszczane także w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dzięki temu w 2019 roku zaniepokojeni losem swoich oszczędności klienci Banku Spółdzielczego w Grębowie wiedzieli, w jaki sposób KNF stara się zabezpieczyć sytuację instytucji, której powierzyli pieniądze.

Upadłość banku - czy odzyskam pieniądze?

W przypadku Amber Gold sytuacja klientów zaraz po upadku była bardzo ciężka. Musieli oni bowiem wejść z Amber Gold w spór na drodze cywilnej. Mogli także zgłosić się do syndyka czy sędziego komisarza, z żądaniem wydania im należnych pieniędzy. Jak widać upadek instytucji tego typu, niebędącej bankiem, wiąże się z ogromnymi trudnościami w odzyskaniu należnych środków.

W przypadku, gdyby nastąpiła upadłość zwykłego banku, sytuacja jest natomiast łatwiejsza. Wszystko to dzięki istnieniu w Polsce systemu gwarantowania depozytów. Instytucją bezpośrednio odpowiedzialną za wypłatę środków pieniężnych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Znacznie zmienia to sytuację deponentów, czyli osób, firm i organizacji, które decydują się złożyć depozyt, czyli ulokować swoje pieniądze.

Trochę inaczej sytuacja wygląda w przypadku upadłości oddziału banku zagranicznego. W takim przypadku sąd musi uznać orzeczenie o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego.

Nie oznacza to jednak, że BFG gwarantuje wszystkie środki zgromadzone w bankach. Szczegóły tego, kto może liczyć na zwrot wpłaconych środków, kiedy nastąpi upadłość banku, są w dalszej części tego artykułu.

Czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest funduszem, który gwarantuje depozyty. Swoją działalnością obejmuje banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Podstawą prawną jego działania jest ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U.2019.795 t.j. z dnia 2019.04.29, dalej ubfg).

Przeczytaj również:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny: co to za instytucja i za co odpowiada?

Zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Ustawodawca nadał tej instytucji specjalne znaczenie poprzez szeroki katalog jej zadań znajdujący się w art. 5 ust. 1 ubfg:

 1. Wykonywanie obowiązków wynikających z gwarantowania depozytów, w szczególności dokonywanie wypłaty środków gwarantowanych deponentom;
 2. Kontrola danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania ;
 3. Restrukturyzacja podmiotów, o których mowa w art. 64 pkt 2, przez umorzenie lub konwersję instrumentów kapitałowych;
 4. Prowadzenie przymusowej restrukturyzacji;
 5. Przygotowywanie, aktualizacja i ocena wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji;
 6. Gromadzenie i analizowanie informacji o podmiotach objętych systemem gwarantowania oraz o bankach hipotecznych, w szczególności w celu opracowywania analiz i prognoz dotyczących sektora bankowego i sektora kas oraz poszczególnych banków i kas;
 7. Prowadzenie innych działań na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego.

Priorytety działalności BFG zmieniały się wraz z rozwojem polskiego systemu bankowego. W latach 90. główna działalność tej instytucji skupiała się na wypłacie gwarantowanych środków klientom banków w upadłości. Wraz ze stabilizacją systemu bankowego w Polsce Bankowy Fundusz Gwarancyjny zaczął skupiać się głównie na likwidacji przyczyn znacznego pogarszania się sytuacji finansowej banków. Dzieje się to głównie poprzez wsparcie finansowe tego typu instytucji, jak i poprzez uprawnienie BFG do przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji danego banku. Regułę tę możemy z łatwością dostrzec, analizując najnowsze wiadomości dotyczące BFG. W chwili pisania tego artykułu (czyli początek maja 2020 roku) jedna z najnowszych interwencji Funduszu odnosi się do ratunku Banku Spółdzielczego w Przemkowie. BFG wykorzystał w tym przypadku swoje uprawnienie do przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji tego banku. Co więcej, BFG zdecydował się na model przejęcia tego banku przez większy podmiot, w tym wypadku SGB-Bank.

W jaki sposób Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje depozyty?

Wiemy już, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia ochronę środkom pieniężnym, które zgromadziliśmy na kontach w bankach i SKOK-ach. Podstawowym warunkiem jest to, że deponent (czyli osoba składająca depozyt) musi być stroną umowy. Co istotne, ochronie podlegają zarówno środki pieniężne zgromadzone w złotówkach, jak i w walutach obcych. Jest to szczególnie istotne dla wszystkich tych, którzy oprócz rachunków prowadzonych w PLN mają też rachunki w innych walutach.

Podmioty, które mogą liczyć na ochronę swoich środków zdeponowanych w bankach znajdują się w art. 20 ubfg. Są to:

 1. osoby fizyczne;
 2. osoby prawne;
 3. jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną;
 4. szkolne kasy oszczędnościowe;
 5. pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe;
 6. rady rodziców.

Co więcej, nasze środki będą chronione, nawet jeśli okaże się, że umowa między nami a bankiem jest nieważna. Nieistotne w tym przypadku będzie także to, że umowa posiada wady prawne. Ma to na celu zabezpieczenie konsumenta, który co do zasady jest stroną słabszą w relacji z dużą instytucją, jaką jest bank.

Inne środki podlegające ochronie BFG

Ochronie BFG podlegają także inne środki określone w art. 15 ust. 1 ubfg. Są to:

 • należności deponenta wynikające z prowadzenia rachunków wkładów pieniężnych płatnych w oznaczonym terminie lub na żądanie oraz przyjmowania wkładów tego typu,
 • należności wynikające z przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych,
 • kwota wydatkowana na koszty pogrzebu posiadacza rachunku osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów – w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku – w przypadku gdy stała się wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji,
 • należności z tytułu dyspozycji wkładem na wypadek śmierci – w przypadku gdy stała się wymagalna przed dniem spełnienia warunku gwarancji,
 • należności deponenta wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ile zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.

Wysokość gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Wiemy już, że środki, które przechowujemy w bankach, są zabezpieczone. Pytanie, które może się nasunąć, to: czy możemy liczyć na zwrot wszystkich pieniędzy, które trzymamy na koncie? Czy jeżeli mielibyśmy na koncie w banku milion złotych, to moglibyśmy liczyć na zwrot tej kwoty w przypadku upadłości banku? Wydaje się to nierealne, aby BFG dysponował aż takimi kwotami, aby być w stanie spłacić wszystkich klientów, kiedy nastąpi upadłość banku. Kwota, którą gwarantuje Bankowy Fundusz Gwarancyjny, wynosi równowartość 100 000 euro. Fundusz gwarantuje tę kwotę w całości. Jednak najistotniejsze są zasady, na jakich kwota ta jest obliczana.

Upadłość banku - zasady obliczania kwoty gwarantowanej

Przede wszystkim jest obliczana według stanu środków osoby, która ulokowała pieniądze, na dzień spełnienia się warunku gwarancji. Oznacza to, że należne nam pieniądze zostaną policzone według tego, ile mieliśmy w dniu, w którym nasz bank upadł. Dzień spełnienia się warunku gwarancji jest bowiem dniem, w którym złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości banku.

Drugim istotnym elementem jest to, że do obliczania sumy zostaną wykorzystane wszystkie nasze środki zgromadzone na wszystkich rachunkach w banku. Oznacza to, że jeśli w ramach jednego banku będziemy mieli 10 rachunków, a na każdym z nich równowartość 100 000 euro, to nie odzyskamy wszystkich pieniędzy. Kwota ta podlega zsumowaniu, a jako że znacząco będzie przekraczała wysokość gwarancji, otrzymamy od BFG jedynie równowartość 100 000 euro.

Trzecią zasadą, o której musimy pamiętać, jest fakt, że jeśli jesteśmy jednym z posiadaczy rachunku wspólnego, to nasze kwoty gwarancji będą liczone oddzielnie. Oznacza to, że możliwa jest sytuacja, w której na rachunku wspólnym jest równowartość 200 000 euro i oboje z posiadaczy mogą odzyskać pełną kwotę.

Ta sama zasada tyczy się rachunku powierniczego. Oznacza to, że każdemu z powierzających przysługuje odrębna kwota gwarancji.

Również w przypadku firmy inwestycyjnej, posiadającej rachunek, na którym zdeponowane są środki pieniężne należące do klientów, sytuacja jest podobna. Jeśli jesteśmy klientem takiej firmy i wpłaciliśmy pieniądze na należący do niej rachunek, nasza kwota gwarancji zostanie obliczona niezależnie od kwoty gwarancji firmy inwestycyjnej oraz innych klientów.

Wyjątek od kwoty gwarantowanej w wysokości 100 000 euro

Kwota będąca równowartością 100 000 euro nie jest jednak granicą zaporową. Istnieją bowiem sytuacje, w których ochronie będą podlegały środki pieniężne o większej wartości. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to wyłącznie deponentów będących osobami fizycznymi. Sama wypłata środków przekraczająca równowartość 100 000 euro może odbyć się jedynie na wniosek osoby, która zdeponowała pieniądze.

Sytuacje, w których jest to możliwe, znajdziemy w art. 24 ust. 3 ubfg. Możliwe jest bowiem odzyskanie środków do wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy równowartością 200 000 euro a sumą pozostałych środków i należności deponenta. Ochrona tego typu trwa jedynie przez 3 miesiące od daty wpływu na rachunek bankowy, po tym terminie środki podlegają ochronie na zwykłych warunkach.

Podwyższona kwota gwarantowana

Środki pieniężne, które mogą liczyć na podwyższoną kwotę gwarantowaną, to środki odpłatnego zbycia:

 • nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane jej części lub udziału w takiej nieruchomości, jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 • prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub udziału w takim prawie, jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 • samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716, 1496 i 1506) stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym lokalem, jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o przeznaczeniu mieszkalnym lub udziału w takim prawie, jeżeli zbycie to nie nastąpiło w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

a także środki:

 • wykonania na rzecz deponenta umownego lub sądowego podziału majątku po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
 • nabycia przez osobę składającą depozyt spadku, wykonania na jego rzecz zapisu lub otrzymania zachowku;
 • wypłaty:
  1. sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia na życie w związku ze śmiercią osoby ubezpieczonej lub dożyciem przez nią oznaczonego wieku,
  2. sumy ubezpieczenia z tytułu umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z uszkodzeniem ciała, rozstrojem zdrowia lub śmiercią osoby ubezpieczonej wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  3. odprawy pieniężnej na warunkach i w wysokości określonych w przepisach odrębnych,
  4. odprawy emerytalnej lub rentowej.

Ochrona depozytu przez BFG w pełnej kwocie

Istnieje także jeden przypadek, w którym środki pieniężne są gwarantowane w całości, bez jakichkolwiek limitów kwotowych. Jedynym limitem jest bowiem termin 3 miesięcy od daty wpływu środków na konto. Ustawodawca opisał tę sytuację w art. 24 ust. 4 ubfg. Środki te muszą bowiem pochodzić z wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, odszkodowania lub zadośćuczynienia, o którym mowa w art. 552 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U.2020.30 t.j. z dnia 2020.01.09).

Jak szybko odzyskamy pieniądze od BFG?

Wiemy już, w jakich przypadkach możemy liczyć na pieniądze z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Istotną kwestią pozostaje termin, w jakim możemy spodziewać się pieniędzy. Odpowiedź znajduje się w art. 35 ust. 3 ubfg. Świadczenie pieniężne jest bowiem wypłacane w ciągu 7 dni od daty spełnienia warunku gwarancji. Nasze roszczenie z tytułu gwarancji ma jednak swój termin ważności. Wraz z końcem roku kalendarzowego, w którym upływa 5 lat od dnia spełnienia warunku gwarancji. Dodatkowo istotnym faktem, szczególnie z perspektywy osób posiadających rachunki w obcych walutach, jest to, że BFG wypłaca pieniądze zawsze w złotówkach. Warto o tym pamiętać, jeśli obracamy głównie innymi walutami.

Kiedy nie odzyskamy pieniędzy od BFG?

Istnieją sytuacje, w których to my sami musimy walczyć o odzyskanie należnych nam pieniędzy. Pierwsze wyliczenie sytuacji, w których nie możemy liczyć na pomoc BFG, znajduje się w art. 17 ust. 2 ubfg, a konkretnie Fundusz nie wypłaci:

 • środków wpłaconych do banku spółdzielczego tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich;
 • środków deponenta, jeżeli środki te znajdują się na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat, a ich suma jest niższa niż równowartość w złotych 2,5 euro – jeżeli byłyby to jedyne środki deponenta objęte ochroną gwarancyjną;
 • pieniądza elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z późn. zm.) oraz środków pieniężnych otrzymanych w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy.

Podmioty nieobjęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Co więcej, na podstawie art. 22 ubfg ochrona gwarancyjna nie obejmuje środków pieniężnych i należności należących do:

 • Skarbu Państwa,
 • Narodowego Banku Polskiego,
 • banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie – Prawo bankowe;
 • kas i Kasy Krajowej;
 • funduszu;
 • instytucji finansowych;
 • firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 575/2013, i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia;
 • osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów;
 • krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381);
 • funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, 2215, 2243 i 2244);
 • otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1906 i 2215);
 • jednostek samorządu terytorialnego;
 • organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

Warto pamiętać, że w sytuacji, w której BFG nie gwarantuje naszych depozytów lub gwarantuje je w ograniczonym zakresie, to nie wszystko stracone! Zawsze możemy odzyskać nasz dług na drodze sądowej, wykorzystując do tego drogę postępowania cywilnego. Pieniądze możemy odzyskać także w ramach postępowania upadłościowego.

Upadłość banku - co się stanie z moim kredytem, jeśli bank upadnie?

Co w przypadku, jeśli posiadamy kredyt, ale bank, który nam go przyznał, upadł? Kolejnym pytaniem, jakie się nasuwa, jest to, czy oznacza to, że możemy przestać spłacać nasz kredyt. Odpowiedź na to pytanie nie jest niestety taka, na jaką większość kredytobiorców miałaby nadzieję. Kredyt nawet po upadłości banku należy nadal spłacać. Co więcej, spłaty rat kredytów musimy dokonywać na rachunek wskazany w umowie kredytowej, o ile taka umowa nie została zmieniona.

Może jednak dojść do sytuacji, w której nasz wniosek o udzielenie kredytu został rozpatrzony pozytywnie, umowa kredytowa została podpisana i jedyne, na co czekamy, to wypłacenie środków na nasz rachunek. Nasze plany jednak krzyżuje upadłość banku. W takim wypadku nie możemy liczyć na wypłatę, a umowa zostaje rozwiązana z dniem, w którym nastąpi upadłość banku.

Czy bezpiecznie jest trzymać pieniądze w banku?

Co do zasady tak. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją działającą sprawnie. W ostatnich latach instytucja ta skupiała się głównie na zapobieganiu upadłości. Można uznać, że wywiązała się ze swoich obowiązków, gdyż polskim systemem bankowym nie wstrząsały w ostatnich latach upadłości naprawdę dużych podmiotów. Pamiętajmy jednak o kwotach, jakie są gwarantowane przez BFG. Z tego względu, jeśli chcemy być zapobiegliwi, to lokujmy bardzo duże kwoty pieniędzy w różnych bankach. Dzięki temu nie "wyczerpiemy" limitu kwoty 100 000 euro, do jakiej nasze depozyty są w większości przypadków chronione.

chevron-down
Copy link