Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy skierowana do dalszych prac

12 lutego 2018
hello world!

Rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy podczas czwartkowej debaty poparły wszystkie kluby parlamentarne. Oznacza to, że zostanie on teraz skierowany do prac w komisji. Nowa ustawa ma zastąpić dotychczas obowiązującą regulację z 2000 roku. Ponadto ma wdrożyć przepisy unijne.

 

Projekt m.in. definiuje organy administracji rządowej jako właściwe w sprawach przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Będą nimi minister finansów i Generalny Inspektor Informacji Finansowej, w randze wiceministra w Ministerstwie Finansów.

Nowa ustawa zamiast nowelizacji

W związku z dużą ilością zmian, które powinny być wprowadzone do obecnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zdecydowano się na opracowanie projektu nowej ustawy. Tym samym nowe przepisy powinny być czytelniejsze, a zmienione obowiązki i uprawnienia instytucji obowiązanych, jednostek współpracujących i Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), wynikające z tych przepisów, łatwiejsze do identyfikacji.

W nowej ustawie znajdą się między innymi następujące uregulowania:

 • nowe kategorie instytucji obowiązanych,
 • zadania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego,
 • mechanizmy dotyczące przygotowania krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
 • zmienione obowiązki instytucji obowiązanych, w tym w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
 • przepisy dotyczące utworzenia i funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
 • poprawione zasady dotyczące wstrzymywania transakcji i blokowania rachunków,
 • precyzyjniejsze zasady współpracy Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej i Europolem,
 • poprawione przepisy dotyczące szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom,
 • zmienione przepisy dotyczące kontroli instytucji obowiązanych, a także sankcji administracyjnych nakładanych na instytucje obowiązane nieprzestrzegające obowiązków nałożonych na nie tą ustawą.

Dostosowanie do wymogów unijnych

Nowa ustawa na nowo definiuje zasady oraz tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przede wszystkim w celu dostosowania ich do:

 • przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,
 • rekomendacji międzynarodowych Financial Action Task Force (FATF), zmienionych w 2012 roku,
 • zaleceń ewaluatorów z Komitetu Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu – MONEYVAL, funkcjonującym przy Radzie Europy
 • efektywniejszego przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w oparciu o dotychczasowe doświadczenia praktyczne w stosowaniu przepisów obecnie obowiązującej ustawy z 2000 roku.

Przewiduje się, że nowe przepisy mogą wejść w życie po upływie 3 miesięcy od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, za wyjątkiem regulacji dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Te wejdą w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ich ogłoszenia.

chevron-down
Copy link