Projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

2 lipca 2018
hello world!

W dniu 26 czerwca 2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Według nowych przepisów wzrost nakładów na służbę zdrowia ma rosnąć stopniowo.  W 2024 r. ma on osiągnąć 6 % PKB.

Zdaniem strony rządowej przepisy projektowanej ustawy zawierają rozwiązania będące wynikiem dialogu społecznego, którego zwieńczeniem jest Porozumienie Ministra Zdrowia z Porozumieniem Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z dnia 8 lutego 2018 r. Strony tego porozumienia, jako podstawowy cel swoich działań, określiły zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych oraz poprawę ich jakości. Poprawa ta ma nastąpić m.in. poprzez zwiększenie finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia oraz zagwarantowanie lepszych warunków pracy kadrom medycznym. Jednakże, zarówno rezydenci, jak i Naczelna Rada Lekarska podkreślają, że strona rządowa nie wywiązała się z uzgodnień zawartych w porozumieniu.

6% PKB do 2024 roku

Projektowana regulacja przewiduje wzrost nakładów na ochronę zdrowia do 6 % PKB do 2024 r. Zdaniem strony rządowej stanowi to realizację jednego z ważniejszych punktów zawartych w porozumieniu z dnia 8 lutego 2018 r. Jednakże Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej projekt ustawy w sposób niezgodny z porozumieniem przewiduje, że do środków przeznaczanych w ramach odsetka PKB na ochronę zdrowia wliczany będzie także odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz koszty ujęte w planie finansowym Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Zdaniem naczelnej Rady Lekarskiej dodanie tych dwóch pozycji sprawi w efekcie mniejszy niż przewidywano realny procent PKB na realizację świadczeń zdrowotnych.

Warunek przepracowania dwóch lat

Nowelizowane przepisy dotyczą także postulatów płacowych lekarzy. Wynagrodzenia będą podwyższane od dnia wejścia zmienionych przepisów w życie, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2018 r. Lekarz odbywający szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury w dziedzinie określanej jako niepriorytetowa otrzyma wynagrodzenie większe o 600 zł miesięcznie, natomiast w dziedzinie określanej jako priorytetowa o 700 zł miesięcznie. By otrzymać wyższe wynagrodzenie zasadnicze, lekarz będzie musiał zobowiązać się do przepracowania w podmiocie leczniczym łącznie 2 lat w ciągu kolejnych pięciu lat następujących po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego.

Naczelna Rada Lekarska zwraca uwagę, że w porozumieniu nie było mowy o przepracowaniu tych dwóch lat w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który udziela świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

Klauzula opt-out

W projekcie założono także uchylenie przepisu umożliwiającego pracownikowi (po wyrażeniu przez niego zgody) pracę powyżej 48 godzin tygodniowo w danym okresie rozliczeniowym (tzw. klauzula „opt-out”). Zgodnie z ustaleniami zawartymi w porozumieniu ministra zdrowia z rezydentami klauzula „opt-out” powinna przestać obowiązywać od 2028 r.

Dyżury w kosztach umów rezydenckich

W nowych regulacjach założono także uwzględnienie dyżurów medycznych pełnionych w ramach programu specjalizacji w kosztach umów rezydenckich. Finansowanych z budżetu państwa będzie 40 godzin i 20 minut dyżuru w miesiącu (4 x 10 godz. 5 min.). Co więcej, lekarze rezydenci będą mieli zapewnione finansowanie dyżurów na jednakowych podstawach i przy zastosowaniu jednorodnych stawek.

Nad przedstawionym projektem Rady Ministrów będzie w najbliższym czasie obradował Sejm.

chevron-down
Copy link