Czy nowa ustawa ułatwi rozwój usług on-line?

8 maja 2018
hello world!

Rząd przyjął projekt ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Nowe przepisy mają ujednolicić usługi zaufania i zasady sprawowania nadzoru nad dostawcami tych usług. Ponadto celem jest zapewnienie transgranicznej zgodności podpisów, pieczęci i elektronicznych znaczników czasu. Zmiany mają doprowadzić do wzajemnego uznawania środków identyfikacji elektronicznej.

 

Projekt został przygotowany przez ministerstwo cyfryzacji.

Łatwiej potwierdzisz tożsamość w sieci

Nowelizacja przepisów ma na celu ułatwienie potwierdzenia tożsamości w publicznych usługach online. Nowe przepisy wdrożą rozwiązania, dzięki którym korzystanie z publicznych usług online będzie możliwe przy pomocy różnorodnych środków identyfikacji elektronicznej. Środki te dostarczane będą przez podmioty zarówno publiczne, jak i przez dostawców komercyjnych. Nowe rozwiązania cechują zasady otwartości i równorzędności tych podmiotów.

Takie rozwiązania doprowadzą do popularyzacji usług e-administracji. Ułatwią też samo korzystanie z systemów internetowych udostępnianych przez organy administracji. Wybór środka identyfikacji elektronicznej zlikwiduje konieczność zapamiętywania dużej ilości haseł, osobnych dla każdego portalu.

Uregulowanie krajowego schematu identyfikacji elektronicznej

Dzięki nowym przepisom możliwe będzie prawne uregulowanie funkcjonowania krajowego schematu identyfikacji elektronicznej. Jego centralnym punktem ma być krajowy węzeł identyfikacji elektronicznej. Węzeł ten ma być centralnym punktem, nadzorującym funkcjonowanie i integrującym krajowe systemy informatyczne z systemami identyfikacji elektronicznej.

Funkcjonowanie węzła krajowego zapewniać ma minister cyfryzacji. W drodze decyzji administracyjnej będzie on wyrażał zgodę na przyłączenie do niego systemów identyfikacji elektronicznej. Zgodę otrzymają jedynie ci usługodawcy, których systemy będą spełniać wymagania określonych poziomów bezpieczeństwa. Spełnienie tych wymagań trzeba będzie udokumentować, co będzie podlegało kontroli ministra.

Węzeł transgraniczny dla identyfikacji międzynarodowej

Rolą węzła transgranicznego, funkcjonującego w ramach struktur schematu krajowego, będzie połączenie krajowej infrastruktury identyfikacji elektronicznej z odpowiadającymi jej strukturami na terytorium UE. Umożliwi to korzystanie z polskich systemów osobom, które posiadają środki identyfikacji elektronicznej wydane przez inne kraje członkowskie, i odwrotnie.

Dane podamy tylko raz

Nowe przepisy dadzą również organom administracji możliwość udostępniania usług online, w ramach których obywatel będzie mógł wyrazić zgodę na przekazanie tym organom dotyczących go danych gromadzonych w rejestrach publicznych. Wiąże się to z tym, że raz przekazane dane będą się już znajdowały w systemie. Organ będzie mógł samodzielnie sprawdzić dane udostępnione we wcześniejszych wnioskach. Nie będzie również konieczności dołączania drugi raz tych samych dokumentów potwierdzających dany stan faktyczny lub prawny.

Aplikacja mobilna z mDokumentami

Nowelizacja da również podstawę prawną do utworzenia publicznej aplikacji mobilnej. W jej ramach uruchomione zostanie działanie "mDokumentów" - dokumentów przechowywanych na urządzeniach mobilnych. Takimi dokumentami obywatel będzie mógł się posłużyć np. w celu potwierdzenia posiadanych uprawnień. Użytkowanie publicznej aplikacji mobilnej będzie bezpłatne i dobrowolne.

Zgodnie z projektem "mDokumentem" ma być wyciąg danych, które określają dane posiadacza urządzenia mobilnego i np. odpowiednik kary miejskiej czy legitymacji studenckiej.

Nowe przepisy mają co do zasady wejść w życie w terminie miesiąca od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Część przepisów ma wejść w życie w terminie późniejszym.

 

 

chevron-down
Copy link