Ustawa śmieciowa znowelizowana

31 maja 2019
hello world!

Projekt zmiany ustawy śmieciowej przyjęty przez rząd. Gminy będą miały większą kontrolę nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Zwiększy się również ich nadzór nad firmami odbierającymi śmieci. Niesegregowane śmieci będą kosztowały dwa razy więcej, a kary za nieprawidłowe gospodarowanie odpadami się zwiększą.

Gminy z większą kontrolą nad gospodarowaniem odpadami

Jednym z głównych założeń projektu jest wzmocnienie kontroli gmin nad systemem gospodarowania odpadami. Między innymi gminy będą miały możliwość nadzorowania firm zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych.

Zlikwidowana zostanie również konieczność rozliczania się z odpadów na terenie jednego regionu. To bez wątpienia zwiększy konkurencyjność firm i ograniczy praktyki monopolistyczne, jak również zawyżanie cen i zmowy cenowe.

Zasada "zanieczyszczający płaci"

W projekcie ujęto też możliwość zmniejszenia opłaty za gospodarowanie odpadami ze środków finansowych pochodzących ze sprzedaży surowców wtórnych zebranych selektywnie. Ma mieć to charakter dobrowolny. Jednakże niższe opłaty powinny zachęcić mieszkańców do segregowania śmieci.

Realizacja zasady "zanieczyszczający płaci" również ma być skuteczniejsza. Projekt umożliwi organom ochrony środowiska natychmiastowe usunięcie odpadów zagrażających życiu i zdrowiu. Po ich usunięciu instytucje będą się zwracały do posiadacza odpadów o zwrot kosztów ich usunięcia.

Niesegregowane odpady 2 razy droższe

Projekt wprowadza również stawkę za odpady niesegregowane. Mają być one dwukrotnie droższe od odpadów pochodzących ze zbioru selektywnego.

Zmianie ulegnie też wysokość opłaty za śmieci pochodzące z domków letniskowych i innych nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych. Wysokość tą określać będzie rada gminy w swojej uchwale. Wysokość opłaty ryczałtowej nie będzie mogła być wyższa niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę za rok od każdej takiej nieruchomości.

Opłata za śmieci pochodzące z Rodzinnych Ogródków Działkowych będzie taka jak dla nieruchomości, która nie jest zamieszkiwana, ale powstają na niej odpady komunalne.

Projekt zwalnia również z części opłat właścicieli nieruchomości posiadających przydomowe kompostowniki.

Za odpady niebezpieczne odpowie ich wytwórca

Według projektu wytwórca odpadów jest odpowiedzialny za gospodarowanie odpadami aż do momentu ich odzysku lub unieszkodliwienia.

Kary za gospodarowanie odpadami niezgodne z przepisami będą ostrzejsze.

Zgodnie z komunikatem rządu rozwiązania te realizują rekomendacje umieszczone w Krajowym planie gospodarki odpadami do 2022 roku. Większość artykułów wejdzie w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

chevron-down
Copy link